£20 – £30

Perfformiad Gwych / Peak Performance

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stafell / Suite 2/3

1 Heol y Gadeirlan / 1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

Neges dwy-ieithog / Cynhelir y gweithdy yn Saesneg

Bilingual Message / The workshop will be run in the English language.

(See English ext below)

Perfformiad Gwych - sut y gall eich meddyliau eich cyfyngu neu'ch rhyddhau ar y llwyfan

Nos Fawrth 26/03/19 am 17.00 - 20.30 (Cofrestri 17.00-17.30)

Beth yw'r meddyliau neu'r credoau sy'n dod gyda chi i'r llwyfan? A ydynt yn eich cefnogi, neu'n ceisio eu gorau i'ch difrodi? Pa mor dda ydych chi am eu rheoli?

Bydd y gweithdy rhyngweithiol 3 awr hwn yn defnyddio ffyrdd hwyliog a phwerus i edrych ar y credoau sy'n ein cyfyngu neu'n ein rhyddhau tra byddwn ar y llwyfan. Dim ond hanner y stori yw gallu chwarae ein offeryn, siarad ein llinellau neu fynegi dawns. Gall yr hyn sy'n digwydd y tu mewn i'n pennau fod yr elfen bwysicaf.

Gan ganolbwyntio ar hunanddatblygiad gyda'r nod o gynyddu hunanymwybyddiaeth, bydd y gweithdy hwn yn cynnwys gwaith pâr a grŵp, a bydd hefyd yn rhoi amser ar gyfer hunanfyfyrio a chynllunio gwerthfawr. Byddwch yn gadael gyda gwybodaeth newydd am y credoau sy'n effiethio eich gwaith fel perfformiwr, a chynllun ymarferol o sut i droi'r wybodaeth hon er eich mantais.

Canlyniadau y gweithdy:

Yn ystod y gweithdy byddwch yn:

• Cael amser ar gyfer-myfyrio personol, trafod syniadau mewn parau, a rhannu meddyliau fel grŵp mwy.
• Ymarfer model ar gyfer cwmpasu ac archwilio ein credoau.
• Dysgu techneg i drawsnewid meddyliau ac ymddygiad annefnyddiol.
• Datblygu eich gallu i greu mwy o feddyliau a chredoau sy'n galluogi pobl.

Erbyn diwedd y gweithdy byddwch yn gallu:

• Deall yn fwy clir beth sy'n gyrru eich ymddygiadau.
• Nodi ffyrdd o symud ymlaen gan ddefnyddio setiau meddwl mwy cefnogol.
• Cydnabod y profiad a rennir o'r materion sy'n wynebu crefau a pherfformwyr.
• Cefnogwch eich hun yn llawnach gan ddefnyddio dwy dechneg newydd ar gyfer hunanymwybyddiaeth.

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio'n greadigol. Byddwn yn ymchwilio i sut mae set meddwl yn gyrru eich gwaith. Mae'r gweithdy'n gyfranogol a dylai fod yn ysgogi a symbylu'r meddwl. Dewch â'ch pen a'ch llyfr nodiadau.
Peak Performance - How your thoughts can limit or liberate you on stage

Tuesday 26/03/19 at 17.00 - 20.30

What are the thoughts or beliefs that accompany you onto the stage each evening? Do they support you, or try their best to sabotage you? How good are you at managing them?

This 3 hour interactive workshop will use fun and powerful ways to look at the beliefs that limit or liberate us while we are on stage. Being able to play our instrument, speak our lines or express a dance is only half the story. What goes on inside our heads can be the most important element.

Focusing on self-development with an aim to increase self-awareness, this workshop will include pair and group work, and will also give time for valuable self reflection and planning. You will leave with new knowledge of the beliefs that infuse your work as a performer, and a practical plan of how to turn this knowledge to your advantage.

Outcomes for Peak Performance workshop

During the Peak Performance workshop you will:

• Have time for - personal reflection, discussing ideas in pairs, and sharing thoughts as a larger group.
• Practise a model for uncovering and examining our beliefs.
• Learn a technique to transform unhelpful thoughts and behaviours.
• Develop your ability to create more enabling thoughts and beliefs.

By the end of the workshop you will be able to:

• Understand more clearly what drives your behaviours.
• Identify ways to move forward using more supportive mind sets.
• Recognise the shared experience of issues facing creatives and performers.
• Support yourself more fully using two new techniques for self-awareness.

This workshop is for anyone who works creatively. We will be exploring how mind set drives your work. The workshop is participatory and should be thought provoking and energising. Please bring a pen and notebook.


Cynhelir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Ein nôd yw sicrhau bod gweithdai CULT Cymru yn agored i bawb, cysylltwch â siwan@bectu.org.uk os oes yna unrhyw gwestiwn (e.e. mynediad lleoliad, arian, stafell dawel ayyb). Our aim is to ensure CULT Cymru workshops are accessible to all, please contact siwan@bectu.org.uk if you have any queries (e.g. physical access, financial, quiet room etc.)

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. Bydd data hefyd yn cael ei rannu â Hyfforddiant Mewn Meddwl a fydd yn dosbarthu'r tystysgrifau ar gyfer yr hyfforddiant.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. Data will also be shared with Training in Mind who will issue the certificates for the training.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Siân Gale - Rheolydd

Siwan Jones - Cydlynydd


Share with friends

Date and Time

Location

Stafell / Suite 2/3

1 Heol y Gadeirlan / 1 Cathedral Rd

Caerdydd / Cardiff

CF11 9SD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved