£11.37 – £17.84
Peter Pan, at The Kymin Gardens - presented by Illyria

Peter Pan, at The Kymin Gardens - presented by Illyria

Actions and Detail Panel

From £11.37

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

The Kymin

Beach Road

Penarth

CF64 1JX

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
PETER PAN at THE KYMIN - Outdoor Theatre by ILLYRIA

About this event

Event: Illyria presents Peter Pan at The Kymin

Date: Thursday 16th June 2022

Time: 6.00pm (doors open 5.00pm)

Venue: The Kymin

Ticket: Adult: - £16.00 per person. Child (under 12yrs) £10.00 per child - booking fees apply

Join us for Illyria’s open air theatre performance of this beloved family classic at The Kymin gardens.

Wendy Darling is certain she saw the face of a boy at her bedroom window 3 floors up – yet no-one believes her. So, who can blame her when she agrees to fly away to the idyllic Neverland with him? But is Neverland as perfect as it seems? Or will the evil Captain Hook and his band of pirates kill Peter and rule over it themselves?

Peter Pan was first performed by Illyria in 1997. It has been performed outdoors many times since, by many different companies. But Illyria’s 2022 production will be the first to feature REAL flying!

Running time (approx.): 1hr 40mins (including 20 minute interval). Suitable for: all ages 5+.

Please bring low-backed chairs or blankets, dress warm and bring layers. You are welcome to bring a picnic (no BBQs sorry). Light refreshments will be available.

There is no shelter if wet. No gazebos or large garden parasols. Umbrellas are not permitted unless you are seated in the back row and dogs other than assistance dogs are not permitted.

“Peter Pan” is presented by arrangement with Great Ormond Street Hospital Children’s Charity and Concord Theatricals Ltd. on behalf of Samuel French Ltd. www.concordtheatricals.co.uk

*There is no car parking at this venue.

Terms & Conditions: Only severe thunderstorms will stop the performance and every effort will be made to re-start. Illyria will make every effort to complete the performance and reserve the right to stop and start the action as required. Performances are never cancelled or abandoned before the advertised starting time and then only in the event of severe weather. Please note that we cannot give refunds for cancellation or abandonment as a result of weather. Tickets are non-refundable unless the event is cancelled by the organiser for reasons other than the weather.

Cancellation in the event of dangerous weather only when performance will be rescheduled. Tickets are non-refundable.

Digwyddiad: Illyria yn cyflwyno Peter Pan yng Ngerddi’r Cymin

Dyddiad: Dydd Iau 16 Mehefin 2022

Amser: 6.00pm (drysau’n agor am 5.00pm)

Lleoliad: Gerddi’r Cymin

Tocyn: Oedolion: £16.00, Plant (dan 12 oed) £10.00 - ffioedd archebu yn berthnasol

Ymunwch â ni ar gyfer perfformiad theatr awyr agored Illyria o'r clasur teuluol poblogaidd hwn.

Mae Wendy Darling yn sicr ei bod wedi gweld wyneb bachgen wrth ffenestr ei hystafell wely 3 llawr i fyny – ond does neb yn ei chredu. Felly, pwy all ei beio pan mae hi'n cytuno i hedfan i ffwrdd i Neverland gydag ef? Ond a yw Neverland mor berffaith ag y mae'n ymddangos? Neu a fydd y Capten Hook drwg a'i fôr-ladron yn lladd Peter ac yn ei reoli eu hunain?

Perfformiwyd Peter Pan gyntaf gan Illyria ym 1997. Mae wedi cael ei berfformio yn yr awyr agored sawl gwaith ers hynny, gan lawer o wahanol gwmnïau. Ond cynhyrchiad Illyria yn 2022 fydd y cyntaf i gynnwys hedfan GO IAWN!

Hyd y perfformiad (tua 1 awr 40 munud (gan gynnwys egwyl o 20 munud). Addas i bob oed 5+.

Dewch â chadeiriau â chefn isel neu flancedi, gwisgwch yn gynnes a dewch â haenau. Mae croeso i chi ddod â phicnic (dim barbeciws mae’n ddrwg gennym). Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Nid oes cysgod os yw'n wlyb. Dim gasebos na pharasolau gardd mawr. Ni chaniateir ymbarelau oni bai eich bod yn eistedd yn y rhes gefn ac ni chaniateir cŵn heblaw cŵn cymorth.

Cyflwynir "Peter Pan" drwy drefniant gydag Elusen Plant Ysbyty Great Ormond Street a Concord Theatricals Ltd. ar ran Samuel French Ltd. www.concordtheatricals.co.uk

*Nid oes maes parcio yn y lleoliad hwn.

Telerau ac Amodau:

Dim ond stormydd mellt a tharanau difrifol fydd yn atal y perfformiad a gwneir pob ymdrech i ail-ddechrau. Bydd Illyria yn gwneud pob ymdrech i gwblhau'r perfformiad ac mae’n cadw'r hawl i stopio a dechrau yn ôl yr angen. Ni chaiff perfformiadau byth eu canslo na'u hatal cyn yr amser cychwyn a hysbysebir ac yna dim ond os bydd tywydd garw. Sylwch na allwn roi ad-daliadau am ganslo neu atal o ganlyniad i'r tywydd. Ni ellir ad-dalu tocynnau oni bai bod y trefnydd yn canslo'r digwyddiad am resymau heblaw'r tywydd.

Canslo os bydd tywydd peryglus dim ond pan fydd perfformiad yn cael ei aildrefnu. Ni ellir ad-dalu tocynnau.

Share with friends

Date and time

Location

The Kymin

Beach Road

Penarth

CF64 1JX

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved