Planning your Places / Cynllunio eich Cynefinoedd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bangor City Council

Ffordd Gwynedd

Bangor

Gwynedd

LL57 1DT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Planning policy & Place Plan training for communities

Every planning application in Wales is decided against local and national planning policies. But what are these policies and how are they made?


Good planning policies can improve the places we live in and protect the things that are important to us. Local communities are experts on where they live and by getting involved in making planning policies, they can help make places better for everyone.

These free courses for Community and Town Councils and community groups will cover the different types of planning policy in Wales, how these policies are made and how you can be involved in planning your places.


In detail, the courses will explore:

  • The National Development Framework, a new 20 year land use National plan for the whole of Wales being prepared by the Welsh Government.
  • Planning policies set out in Planning Policy Wales by the Welsh Government and how they can affect local decisions.
  • How Local Development Plans, prepared by local planning authorities inform decisions on planning applications and how people can be involved in shaping these plans.
  • How communities can work with local authorities to prepare their own Place Plans.


The courses will be delivered by Planning Aid Wales, the charity that supports community engagement in planning. 10 free courses will be delivered across Wales with funding from the Welsh Government.Hyfforddiant ar bolisi cynllunio a Chynlluniau Cynefin ar gyfer cymunedau

Penderfynnir ar bob cais cynllunio yng Nghymru trwy gyflawni polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol. Ond beth yw’r polisïau hyn a sut maent yn cael eu creu?

Gall polisïau cynllunio da wella’r mannau ble rydym yn byw a diogelu’r pethau sy’n bwysig i ni. Mae cymunedau lleol yn arbenigwyr ar ble maent yn byw a thrwy gymryd rhan mewn creu polisïau cynllunio gallant helpu i wneud eu cynefin yn well i bawb.

Bydd y cyrsiau hyn, am ddim, byddant ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref a grwpiau cymunedol a byddant yn delio â’r gwahanol fathau o bolisi cynllunio yng Nghymru, sut mae’r polisïau hyn yn cael eu creu a sut gallwch chi gymryd rhan yng nghynllunio eich cynefinoedd.


Yn fanwl, bydd y cyrsiau’n archwilio:

  • Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, cynllun newydd 20 mlynedd ar ddefnydd tir, ar gyfer Cymru gyfan yn cael ei baratoi gan Lywodraeth Cymru.

  • Polisïau cynllunio cenedlaethol wedi eu gosod yn Polisi Cynllunio Cymru gan Lywodraeth Cymru a sut gallant effeithio ar benderfyniadau lleol.

  • Sut mae Cynlluniau Datblygu Lleol, a baratoir gan awdurdodau cynllunio lleol, yn hysbysu penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a sut gall pobl gymryd rhan mewn llunio’r cynlluniau hyn.

  • Sut gall cymunedau weithio gydag awdurdodau lleol i baratoi eu Cynllun Cynefin eu hun.


Traddodir y cyrsiau gan Cymorth Cynllunio Cymru, yr elusen sy’n cefnogi ymgysylltiad â chynllunio. Cyflwynir 10 cwrs am ddim ledled Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.Date and Time

Location

Bangor City Council

Ffordd Gwynedd

Bangor

Gwynedd

LL57 1DT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved