Plants and Climate Change Talk / Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Plants and Climate Change Talk

In 2019 the Welsh Government declared a climate emergency in Wales and has committed to achieving a carbon neutral public sector by 2030.

On three Friday lunchtimes in January, Growing the Future will be hosting a series of talks focussing on the impact of climate change on our plants, the research being done to tackle this and the role of botanic gardens in tackling and adapting to climate change, and conserving plants for the future.

Enjoy this FREE series while also taking advantage of FREE Garden entry on weekdays in January. Talks start at 12noon.

‘The Role of Botanic Gardens in Mitigating and Adapting to Climate Change’ by Dr Paul Smith

Dr Paul Smith is the Secretary General of Botanic Gardens Conservation International (BGCI) and a Trustee of the National Botanic Garden of Wales. BGCI is the largest plant conservation network in the world, comprising over 600 member botanic gardens in 100 countries. With a career spanning 25 years working in conservation and botanic gardens, Paul joined BGCI as Secretary General in March 2015. Prior to his appointment as Secretary General of BGCI, Paul was Head of the Royal Botanic Garden, Kew’s Millennium Seed Bank and during his nine years at the helm there seeds from over 25,000 plant species were conserved in the MSB, eventually securing seed from 10% of the world’s plant species.

Introductory talk titled ‘Building Resilience Against Climate Change’ by Kim Stoddart, editor of The Organic Way and author of The Climate Change Garden book.

The Organic Way editor and author of the Climate Change Garden Book, Kim Stoddart, will explain how working with nature can make us become climate change savvy gardeners for the future. The talk will include simple and practical advice.

Talks arranged by the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Sgwrs Planhigion a Newid Hinsawdd

Yn 2019, datganwyd argyfwng hinsawdd yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, gan hefyd ymrwymo y bydd ein sector cyhoeddus yn garbon niwtral erbyn 2030.

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau a fydd yn canolbwyntio ar effaith newid yn yr hinsawdd ar ein planhigion, yr ymchwil sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â hyn a’r gwaith y mae gerddi botaneg yn gwneud i addasu i’r hinsawdd a gwarchod planhigion ar gyfer y dyfodol.

Mwynhewch y gyfres AM DDIM hon tra hefyd yn manteisio ar fynediad AM DDIM i’r Ardd yn ystod yr wythnos ym mis Ionawr. Mae’r sgyrsiau’n dechrau am hanner dydd.

‘The Role of Botanic Gardens in Mitigating and Adapting to Climate Change’ gan Dr Paul Smith

Dr Paul Smith yw Ysgrifennydd Cyffredinol Cadwraeth Gerddi Botaneg Ryngwladol (BGCI) ac yn un o Ymddiriedolwyr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. BGCI yw’r rhwydwaith cadwraeth planhigion mwyaf yn y byd, sy’n cynnwys dros 600 o erddi botaneg fel aelodau mewn 100 o wledydd. Gyda gyrfa’n rhychwantu 25 mlynedd yn gweithio mewn gerddi cadwraeth a botaneg, ymunodd Paul â BGCI fel Ysgrifennydd Cyffredinol ym mis Mawrth 2015. Cyn ei benodi’n Ysgrifennydd Cyffredinol, roedd Paul yn Bennaeth Banc Hadau'r Ardd Fotaneg Frenhinol, Kew ac yn ystod ei naw blynedd wrth y llyw, gwarchodwyd hadau o dros 25,000 o rywogaethau planhigion ym Manc Hadau'r Mileniwm, gan warchod hadau o 10% o rywogaethau planhigion y byd.

Sgwrs gyflwyno o’r enw ‘Building Resilience Against Climate Change’ gan Kim Stoddart, golygydd ‘The Organic Way’ ac awdures y llyfr ‘The Climate Change Garden’.

Bydd Kim Stoddart, golygydd ‘The Organic Way’ ac awdures y llyfr ‘The Climate Change Garden’, yn esbonio sut y gall gweithio gyda natur ein gwneud yn arddwyr selog newid hinsawdd ar gyfer y dyfodol. Bydd y sgwrs yn cynnwys cyngor syml ac ymarferol.

Sgyrsiau wedi eu trefnu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved