Play the play - Drama games to unlock your key learning!

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Unfortunately we have no tickets left for this event at the moment. Please sign up to the waiting list in case further spaces on the course become available.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Unfortunately we have no tickets left for this event at the moment. Please sign up to the waiting list in case further spaces on the course become available.
Event description
These two sessions are aimed at keystage 2 teachers. Mae'r ddwy sesiwn yma ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2

About this Event

Play the play - Drama games to unlock your key learning!

for teachers of keystage 2 upwards

This short course will be exploring how introducing Drama Skills to your class. Enabling the tool of students' imagination can help you to develop the concept of structured narrative into ANY subject. Be that on a story board or basic plot sequence that help pupils discover Maths, History or Language - these games are a great way to get your class, joining in - having fun and exploring subjects with their imaginations, body and voices. These two sessions are aimed at keystage 2 teachers.

8 & 15 March 2021 3.30pm - 5.30pm

The sessions follow on from each other so teachers need to attend both.

This course will be run by Nia Lynn MA MMus dip.yoga

https://www.niavoice.com/

A Zoom link will be shared to all signed up to the course closer to the date.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chwarae'r ddrama - Gemau drama i ddatgloi eich dysgu allweddol!

ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2 ac uwch.

Bydd y cwrs byr yma'n archwilio sut i gyflwyno Sgiliau Drama i'ch dosbarth. Mae galluogi dychymyg disgyblion yn gallu'ch helpu chi i ddatblygu cysyniad naratif strwythuredig i UNRHYW bwnc. Boed hynny ar fwrdd stori neu ddilyniant plot sylfaenol sy'n helpu disgyblion i ddarganfod Mathemateg, Hanes neu Iaith – mae'r gemau yma'n ffordd wych o annog eich dosbarth i gymryd rhan, mwynhau, ac archwilio pynciau gyda'u dychymyg, eu corff a'u llais. Mae'r ddwy sesiwn yma ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2.

8 a 15 Mawrth 2021 3.30pm - 5.30pm

Mae'r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu'r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Nia Lynn MA MMus dip.yoga

https://www.niavoice.com/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Expressive Arts Professional Learning Programme Spring 2021

The Central South consortium is working with the A2Connect project to deliver an exciting and varied programme of Professional Learning for teachers led by practising artists and creative practitioners. These are designed to inspire teachers at all levels; to nurture confidence, skills, and to support the development of new approaches to teaching expressive arts in line with the Curriculum for Wales framework.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Gwanwyn 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae'r rhain wedi'u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu'r celfyddydau mynegiannol, yn unol â'r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved