Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Podcasting for Dummies / Podledu i Ddymïau

Russell Todd (@llannerch)

Wednesday, 16 September 2020 from 09:30 to 12:00 (BST)

Podcasting for Dummies / Podledu i Ddymïau
Available Dates

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee
Quantity
Early bird / Boregodwr
Early bird tickets are available up to four weeks before each session / Tocynnau i foregodwr fydd ar gael hyd at bedair wythnos cyn bob sesiwn
12 Tickets 19 Aug 2020 £15.00 £0.00
Single place / Lle sengl 12 Tickets 16 Sep 2020 £25.00 £0.00

Share Podcasting for Dummies / Podledu i Ddymïau

Event Details

Half day workshop for people who know little, but are curious, about podcasting

Learners will gain an understanding about the basic requirements and commitment for starting a podcast in order to decide whether podcasting is for them and their organisation - or not!

Specifically, learners will:

  • understand the basic terminology of podcasting
  • understand what technology is required to start podcasting
  • explore some of the uses/benefits of podcasting to them/their organisation
  • begin to identify who they might want to reach with their podcast (their 'audience')

Check out my other workshops for some more advanced podcasting capacity building options.

_________________________________________________________

Gweithdy hanner diwrnod ar gyfer pobl nad yw'n gwybod llawer, ond sy'n chwilfrydig, am bodledu

Caiff dysgwyr ddealltwriaeth am yr anghenion sylfaenol ac ymrywmiad i gychwyn podlediad er mwyn i fedru penderfynu a fydd podledu'n addas iddynt nhw a'u mudiad - neu beidio!

Yn benodol, bydd dysgwyr yn:

  • deall terminoleg podledu sylfaenol
  • deall pa dechnoleg sy'n ofynnol i gychwyn podledu
  • ymchwilio rhai o'r defnyddiau/elwau o bodledu iddynt nhw/eu mudiad
  • dechrau dynodi pwy efallai y byddent eisiau cyrraedd gyda'u podlediad (eu 'cynulleidfa')

Cewch gip ar fy ngweithdai eraill am rai o opsiynau uwch i feithrin gallu mewn podledu.

Do you have questions about Podcasting for Dummies / Podledu i Ddymïau? Contact Russell Todd (@llannerch)

Save This Event

Event Saved

When & Where


Llandaff North and Gabalfa Hub / Hwb Ystum Taf a Gabalfa
College Road
CF14 2HU Cardiff / Caerdydd
United Kingdom

Wednesday, 16 September 2020 from 09:30 to 12:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Russell Todd (@llannerch)

My background is in community development, mainly, though not exclusively, on the Communities First programme in Wales.

Since that programme came to an end in March 2018, I've been working in various freelance and retained capacities delivering training, producing podcasts, researching community anchor organisations, a have set up a social enterprise called Grow Social Capital.

In 2017 I founded the UK's first podcast dedicated to community development - The Community Development Podcast - and in 2015 I founded the first podcast dedicated to the Wales football team - Podcast Pêl-droed. Since then I have produced podcasts for a range of clients (mainly in the voluntary and community sector) and continue to research podcast media.

I'm published in the likes of Planet and Golwg

____________

Fy nghefndir yw datblygu cymunedol, ar y cyfan, ond ddim yn unig, ar y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru.

Ers i'r rhaglen yna ddod i ben ym mis Mawrth 2018, rydw i wedi bod yn gweithio ar fy liwt fy hun mewn amrywiaeth o cyd-destynnau i gyflawni hyfforddiant, cynhyrchu podlediadau, ymchwilio mudiadau angorau cymunedol, a wedi sefydlu menter gymdeithasol o'r enw Grow Social Capital.

Yn 2017 sylfaenais i'r podlediad cyntaf yn y DU i fod yn ymroddedig i ddatblygu cymunedol - The Community Development Podcast - ac yn 2015 sylfaenais i'r podlediad cyntaf i fod yn ymroddedig i'r tîm pêl-droed Cymru - Podcast Pêl-droed. Ers hynny rydw i wedi cynhyrchu podlediadau i amrywiaeth o cwsmeriaid (yn bennaf yn y sector gwirfoddol a chymunedol) a pharhau i ymchwilio'r cyfrwng podlediad.

Rydw i wedi cael fy nghyhoeddi yng nghyhoeddiadau megis Planet and Golwg.

 

 

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.