Free

Portfolio Reviews with artist Jason Williams/ Adolygiadau Portffolio gyda’r...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Redhouse Cymru

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Portfolio Reviews

For Ages 16 - 18 years old

Portfolio reviews are designed to support you in improving the work in your portfolio and learning what colleges and universities will be looking for in admission applications. You will meet with an experienced artist/lecturer who will give you personal feedback on your work. Feedback and discussion will be constructive and informative. It will be both one to one and in a group. It is about getting to know you and your work and offering specific advice on how to improve and edit your portfolio. Be prepared to engage in discussion about your work, your influences and your goals.

You must bring a selection of your work in a portfolio. Bring as much original work as possible and make sure you bring sketchbooks. Bring finished pieces, works in progress, studies, models. Don't worry about framing your work and if unable to bring originals then present these photographically. If you plan to show your work digitally bring your own laptop.


Portfolio Reviews with artist Jason Williams

Wednesday 17 January 6.30pm - 8.30pm

Wednesday 24 January 6.30pm - 8.30pm

At Red House, Old Town Hall, High St, Merthyr Tydfil CF47 8AE

Two sessions - Maximum 8 students per session


Adolygiadau Portffolio

Ar gyfer 16 – 18 mlwydd oed

Diben adolygiadau portffolio yw eich cefnogi chi i wella’r gwaith yn eich portffolio a dysgu beth fydd colegau a phrifysgolion yn chwilio amdano mewn ceisiadau mynediad. Byddwch yn cyfarfod artist/darlithydd profiadol fydd yn rhoi adborth personol i chi ar eich gwaith. Bydd yr adborth a’r trafod yn adeiladol ac yn llawn gwybodaeth. Bydd o ddau fath, un i un ac mewn grŵp. Dod i’ch adnabod chi a’ch gwaith sydd dan sylw, a chynnig cyngor penodol o ran sut i wella a golygu eich portffolio. Byddwch yn barod i drafod eich gwaith, eich dylanwadau a’ch nodau.

Rhaid i chi ddod â detholiad o’ch gwaith mewn portffolio. Dewch â chymaint o waith gwreiddiol ag y bo modd a chofiwch ddod â llyfrau braslunio. Dewch â darnau gorffenedig, gwaith ar y gweill, astudiaethau, modelau. Peidiwch â phoeni am fframio eich gwaith ac os ydych yn methu dod â rhai gwreiddiol cyflwynwch y rhain yn ffotograffig. Os ydych yn meddwl dangos eich gwaith yn ddigidol dewch â’ch gliniadur eich hun.


Adolygiadau Portffolio gyda’r artist Jason Williams

nos Fercher 17 Ionawr 6.30pm - 8.30pm

nos Fercher 24 Ionawr 6.30pm - 8.30pm

Yn Nhŷ Coch, Hen Neuadd y Dref, Heol Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE

Dwy sesiwn - Uchafrif 8 myfyriwr y sesiwn

Share with friends

Date and Time

Location

Redhouse Cymru

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved