Post Installation Performance of Cavity Wall & External Wall - Cardiff
Free
Post Installation Performance of Cavity Wall & External Wall - Cardiff

Post Installation Performance of Cavity Wall & External Wall - Cardiff

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Title: Post Installation Performance of Cavity Wall & External Wall Insulation

Date: Wednesday 14th December 2016 Location:

Cardiff Time: 8am - 10.30am

Refurbishing our homes forms a key part of numerous Welsh and UK Government policies; to reduce carbon emissions, fuel poverty and improve the health and well-being of residents. Our recent publication “Post Installation Performance of Cavity Wall & External Wall Insulation” scopes the potential issues and unintended consequences regarding the retrofit of cavity wall and external wall insulation. The publication has reviewed domestic refurbishment work in Wales and is indicative of work undertaken in the past 10 years. Join CEW at this breakfast seminar to hear from the publication author, Colin King, BRE with an opportunity to discuss the publications findings.


A presentation will also be given on the work undertaken at Llandysul by Willmott Dixon Energy Services in partnership with Ceredigion Council. Their refurbishment scheme of 150 solid walled homes included: External Wall Insulation (EWI), loft Insulation, draught proofing, boiler upgrades, central heating controls and associated enabling works.


Tickets usually cost £45 for these events however Energise Wales have secured a small number of tickets for this event for free, in order to register for a free ticket you must be a small to medium enterprise (SME), working in the energy efficiency and/or renewable energy sector in Wales.


the venue will be confirmed by CEW one week before the event, via email to the email address you provide when you register for a ticket. Please be aware we may contact you to confirm eligibility for a free place.

Teitl: Perfformiad Ôl-Osod Inswleiddiad Waliau Ceudod a Waliau Allanol

Dyddiad: Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2016 Lleoliad: Caerdydd

Amser: 8am - 10.30am

Mae adnewyddu’n tai yn rhan allweddol o bolisïau Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig. Nod y polisïau hyn yw lleihau gollyngiadau carbon a thlodi tanwydd, ynghyd â gwella iechyd a lles eu preswylwyr. Yn ein cyhoeddiad diweddar “Perfformiad Ôl-Osod Inswleiddiad Waliau Ceudod a Waliau Allanol” rydym yn trafod problemau posibl a chanlyniadau anfwriadol a ddeilliodd o ôl-osod inswleiddiad waliau ceudod a waliau allanol. Edrychir ar adnewyddiadau tai yng Nghymru dros y 10 mlynedd diwethaf.Ymunwch â AAYG ar gyfer y seminar brecwast hon i glywed oddi wrth awdur yr adroddiad, Colin King, BRE, a chael cyfle i drafod canfyddiadau’r ymchwil. Rhoddir cyflwyniad hefyd ar y gwaith sy’n mynd rhagddo yn Llandysul gan Willmott Dixon Energy Services mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion. Mae’r cynllun yn ailwampio 150 tŷ a chanddynt waliau solid ac mae’r gwaith yn cynnwys Insiwleiddio aaliau allanol, insiwleiddio atig, gwaith i atal drafftiau, diweddaru boeleri, rheolwyr boeleri a gwaith galluogi perthnasol eraill.


Tocynnau fel arfer yn costio £45 am y digwyddiadau hyn, fodd bynnag mae Egnioli Cymru wedi sicrhau nifer fach o docynnau ar gyfer y digwyddiad hwn am ddim. Er mwyn cofrestru am docyn rhad ac am ddim, rhaid i chi fod yn fenter fach i ganolig, sydd yn gweithio yn effeithlonrwydd ynni a/neu’r sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru.


Bydd y lleoliad yn cael ei gadarnhau gan CEW un wythnos cyn y digwyddiad, trwy e-bost at y cyfeiriad e-bost a ddarperir gennych pan fyddwch yn cofrestru am docyn. Dylech fod yn ymwybodol efallai y byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau cymhwyster am le am ddim.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff

View Map

Save This Event

Event Saved