POSTPONED: Health & Safety in Agriculture & Production Horticulture

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

LL54 6HE

Pant Du

Ffordd y Sir

Penygroes

LL54 6HE

United Kingdom

View Map

Event description
THIS EVENT IS POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE. ORIGINAL PLACES WILL BE TRANSFERRED TO A NEW DATE WHEN ARRANGEMENTS HAVE BEEN MADE.

About this Event

Please scroll down for English translation

Mae Tyfu Cymru wedi trefnu cwrs hyfforddi Iechyd a Diogelwch - Amaethyddiaeth a Garddwriaeth.

Mae’r cwrs hwn yn cael cyllid 100% a bydd yn cael ei gynnal ddydd mawrth 24 Mawrth 2020 yn Pant Du, Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE.

Cefnogwch eich sector diwydiannau tir drwy ddatblygu eich gwybodaeth am iechyd a diogelwch mewn amaethyddiaeth a garddwriaeth a’ch dealltwriaeth ohono.

Mae’r sector ymhlith y sectorau sydd â’r nifer mwyaf o ddamweiniau yn y DU a gall arwain at anafiadau difrifol ac angheuol. Mae plant ac oedolion yn debygol o wynebu risg yn y sector hwn ac mae’n allweddol ein bod ni i gyd yn defnyddio arferion iechyd a diogelwch da.

Dilynwch y cwrs byr yma fel eich cam cyntaf at symud ymlaen i ennill cymwysterau achrededig mewn iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Mae hwn yn gwrs undydd sy’n rhoi sylw i waith theori ac ymarferol. Byddwch yn cael tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. Does dim asesiad ond gallwch ystyried dilyn cwrs pellach neu gymhwyster cydnabyddedig. Byddwch chi a’ch cyflogwr yn elwa o sicrhau bod arferion, gweithdrefnau a phobl yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac arferion da ym maes iechyd a diogelwch.

Cyrraedd am 9.15 am, ac fe ddarperir cinio. Rydym yn gobeithio gorffen am tua 4.30 pm. Cofiwch roi gwybod i ni am unrhyw ofynion dietegol pan fyddwch yn archebu lle.

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs yma, mae’n rhaid i chi fod yn fusnes garddwriaeth masnachol yng Nghymru a rhaid i chi fod wedi cwblhau’r adolygiad busnes ar-lein cyn archebu lle yn y gweithdy hwn:

https://support.tyfucymru.co.uk/cartref/asesiad-ar-lein/

Tyfu Cymru has organised a Health and Safety - Agriculture and Horticulture training course.

This course is 100% funded and will be held on Tuesday 24 March 2020 at Pant Du, Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE.

Support your land-based sector by developing your knowledge and understanding of health and safety within agriculture and horticulture.

The sector sees some of the highest numbers of accidents in the UK which can lead to serious and fatal injuries. Both children and adults are likely to be at risk in this sector and it's critical that we all use good health and safety practices.

Take this short course as your first step to proceeding to accredited qualifications in health and safety at work.

This is a theory and practical based one-day course. You'll receive a certificate of attendance when you've completed the training. There's no assessment but you can consider taking a further course or recognised qualification. You and your employer will benefit from ensuring practices, procedures and people comply with health and safety legislation and good practice.

Arrival time 9.15 am, with lunch provided. We aim to finish around 4.30 pm. Please let us know at the time of booking if you have any dietary requirements.

To be eligible for this course you must be a commercial horticulture business in Wales and you must have completed the online business review prior to booking on this workshop:

https://support.tyfucymru.co.uk/home/online-assessment/

Share with friends

Date and Time

Location

LL54 6HE

Pant Du

Ffordd y Sir

Penygroes

LL54 6HE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved