Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Looks like this event has already ended.

Check out upcoming events by this organiser, or organise your very own event.

View upcoming events Create an event

Practical Video Making Workshop - Skye

AmbITion Scotland

Friday, 19 July 2013 from 09:30 to 16:00 (BST)

Practical Video Making Workshop - Skye

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee Quantity
FREE - Cultural Sector Ticket
£25 refundable deposit upon attendance
12 Tickets Ended £25.00 £2.12
SUBSIDISED - Creative Industries Ticket 2 Tickets Ended £50.00 £3.74
FULL PRICE - Private Sector Ticket 2 Tickets Ended £85.00 £6.02

Share Practical Video Making Workshop - Skye

Event Details

Bùth-obrach Pragtaigeach air Dealbhadh Bhideo 

Practical Video Planning Workshop 

SEALL (Skye Events for All) and Sabhal Mór Ostaig are teaming up with AmbITion Scotland to provide digital training to the creative and cultural sector in Skye. 


In today’s world of internet and social media, it is important that any business or organisation can show their work online. Videos, podcasts and vlogs are the ways to immediately connect with your audience. AmbITion Scotland in partnership with SEALL (Skye Events for All) and Sabhal Mór Ostaig is providing a FREE full day’s training workshop for practitioners in the arts, culture and heritage sectors to learn the basics of how to plan and produce your media content:

 

 • What are the merits and challenges of different kinds of media content?
 • How to plan your own media project
 • What resources are needed?
 • Hands-on practical filming exercises to help you make the best screen content for your organisation
 • How to make media content part of your digital strategy

 

The tutor, Tim Flood, will also be on-hand to give advice on how to use different cameras and computer equipment.  AmbITion Scotland workshops are held in small groups, offering hands-on tuition and one-to-one support from the most knowlegable practitioners in the business.


Agenda:

0930   Registration/coffee
1000   Welcome and introduction
1015 - 1100   What media solutions are there?

 • Online/streaming video content
 • Podcasts
 • Vblogs
 • Merits and challenges of each

1100   Coffee break
1115 - 1230   How to plan your media project

 • Practical workplan
 • Delegates workshop their ideas in groups

1230 - 1300   Lunch
1300 - 1530   Lights! Cameras! Action!

 • What resources do you need?
 • Wishlist of equipment, computer hardware and software
 • Some Dos and Don’ts of media production
 • Live practical filming exercises

1530   Coffee
1530 - 1600   Questions and Answers


 

Workshop Leader: Tim Flood

Headshot of Tim Flood


Tim is a former BBC Broadcast TV Engineer.  He also has eight years experience as a primary school teacher and combined these skillsets to set up EMP.  This company delivers training in digital media to education and community group sectors in the North of Scotland.  On the corporate side, EMP has produced promotional films for organisations such as Age Concern Scotland, The Royal Shakespeare Company, BBC L.A.B. and Skills Development Scotland.

 

Tim is a Lead Practitioner in Moving Image Education.  This work involves training teachers who are developing literacy for the 21st Century by using moving images as a central teaching resource.

 

More recently, Tim is the driving force behind Moving Picts, a community based film production company in Morayshire.

 

Produced in partnership with SEALL (Skye Events for All) and Sabhal Mór Ostaig. 


Seall logo      Sabhal Mor Ostaig logo

 

 

 

Tha SEALL (Skye Events for All) agus Sabhal Mòr Ostaig a’ co-obrachadh le AmbITion Scotland airson trèanadh didseatach a liubhairt do na roinnean cruthachail is cultarail san Eilean Sgitheanach.


Anns an t-saoghal a th’ ann, anns a bheil an t-eadar-lìon is nam meadhanan sòisealta cho pailt, tha e cudromach gu bheil a h-uile companaidh no buidheann a’ taisbeanadh an cuid obrach air-loidhne. ‘S iad bhideo, pod-chraoladh is blog-bhideo na dòighean airson ceangal a dhèanamh leis an luchd-cleachdaidh agad. Tha AmbITion Scotland, ann an com-pàirteachas le SEALL (Skye Events for All) agus Sabhal Mòr Ostaig, a’ toirt seachad bùth-obrach trèanaidh fad latha slàn AN ASGAIDH do dhaoine a tha an sàs ann an roinnean nan ealain, cultair is dualchais airson ionnsachadh bunaiteach fhaighinn air ciamar a nì thu dealbhadh is solarachadh na susbaint meadhanan agad:  

 • Dè na buannachdan is dùbhlanan an lùib diofar sheòrsachan de shusbaint mheadhanan?
 • Dealbhadh a’ phròiseict mheadhanan agad fhèin
 • Dè na goireasan a bhios a dhìth?
 • Eacarsaichean pragtaigeach gnìomhach airson do chuideachadh gus an t-susbaint bhideo as fheàrr a dhealbhadh airson a’ bhuidhinn agad
 • Ciamar a bhios tu a’ filleadh susbaint mheadhanan a-steach do na h-amasan didseatach agad?

Bidh an neach-teagaisg, Tim Flood, an làthair airson comhairle a thoirt seachad air ciamar a chleachdas tu uidheam camara is coimpiutar. Tha na bùithtean-obrach aig AmbITion Scotland gan cumail ann am buidhnean beaga, anns am faighear teagasg gnìomhach agus taic aghaidh ri aghaidh bho fhear de na h-eòlaichean as fiosrachail sa ghnìomhachas.

 

Ann an co-bhonn le SEALL (Skye Events for All) agus Sabhal Mòr Ostaig

 

Clàr-ama:

0930   Clàradh/cofaidh
1000   Fàilte is fiosrachadh
1015 - 1100   Dè na freagairtean mheadhanan a th’ ann?

 • Susbaint bhideo air-loidhne/air-sruth
 • Pod-chraoladh
 • Blog-bhideo
 • Buannachdan is dùbhlanan nan lùib

1100   Cofaidh
1115 - 1230   Dealbhadh a’ phròiseict mheadhanan agad

 • Plana-obrach pragtaigeach
 • Bùth-obrach nam beachdan ann am buidhnean

1230 - 1300   Lòn
1300 - 1530   Lights! Cameras! Action!

 • Dè na goireasan a tha a dhìth ort?
 • Liosta de dh’uidheam, bathar coimpiutaireachd a tha a dhìth
 • Na Nithear is Nach dèanar ann an dealbhadh mheadhanan
 • Eacarsaichean beò air fiolmadh pragtaigeach

1530   Cofaidh
1530 - 1600   Ceistean is Freagairtean

 

Tim Flood

Tim Flood photoBha Tim na Innleadair Craolaidh Tbh don BhBC. Tha ochd bliadhnaichean eòlais-obrach aige mar thidsear bun-sgoil is chuir e an t-eòlas seo còmhla airson EMP a chur air chois. Tha a’ chompanaidh seo a’ liubhairt trèanaidh anns na meadhanan didseatach do roinnean foghlaim is buidhnean coimhearsnachd ann an ceann a tuath na h-Alba. Air an taobh chorporra, tha EMP air filmichean brosnachaidh a dhèanamh airson bhuidhnean a leithid Age Concern Scotland, The Royal Shakespeare Company, BBC L.A.B. agus Skills Development Scotland.

Tha Tim na Shàr Eòlaiche air Foghlam Ìomhaighean Gluasadach. Tha an obair seo a’ toirt a-steach trèanadh thidsearan a tha a’ leasachadh litearrais don 21a Linn le bhith a’ cleachdadh ìomhaighean gluasadach mar phrìomh ghoireas teagaisg. O chionn ghoirid, tha Tim air a bhith an sàs gu mòr ann am Moving Picts, companaidh riochdachadh film sa choimhearsnachd a tha stèidhichte ann am Moireibh. 

Seall logo     Sabhal Mor Ostaig logo

Do you have questions about Practical Video Making Workshop - Skye? Contact AmbITion Scotland
Attendee List Sort by: Date | First Name | Surname
No one has registered for this event yet.

When & Where


Sabhal Mór Ostaig

IV44 8RQ Teangue
United Kingdom

Friday, 19 July 2013 from 09:30 to 16:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

AmbITion Scotland

AmbITion Scotland is a digital development programme for the arts, heritage and cultural sector in Scotland over 2012-14, funded by The National Lottery via Creative Scotland. Want to get digitally fitter and smarter? Join in!

 

  Contact the Organiser

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.