Free

Practitioner Workshop: Decision-making in child and family social work – ca...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for the upcoming ExChange event. ExChange events are free to the public and regularly sell out. Please cancel your registration if you are no longer able to attend. This will allow ExChange to allocate your place to another individual. Please be aware that there is a maximum of 1 ticket per registration. If you have registered multiple tickets under the same name or email address they will be cancelled. For further information on how to register for our future events please visit our website: http://www.exchangewales.org/events

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bute Park Education Centre

35 North Road

Cardiff

CF10 3DX

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for the upcoming ExChange event. ExChange events are free to the public and regularly sell out. Please cancel your registration if you are no longer able to attend. This will allow ExChange to allocate your place to another individual. Please be aware that there is a maximum of 1 ticket per registration. If you have registered multiple tickets under the same name or email address they will be cancelled. For further information on how to register for our future events please visit our website: http://www.exchangewales.org/events
Event description

Description

Presented by Dr David Wilkins, Senior Lecturer in Social Work and Assistant Director of CASCADE, Cardiff University

Social workers need a variety of skills to work successfully with children and families. There has been a much-needed focus in recent years on the nature of these skills and how best to support and develop them. However, in addition to needing excellent inter-personal, communication and therapeutic skills, social workers in statutory settings are also key-decision makers, having a life-long influence for many of the children and families they work with. Yet, despite the importance of decision-making by social workers, it is still a developing area of research, and we know little about interventions that make a difference.

This workshop will:

- Provide an overview of what we know about how social workers make decisions.

- Review the evidence from a series of studies of supervision, looking at what decisions social workers typically have to make.

- Consider interventions that have been used to help improve social work decision-making, including the use of Machine Learning.

- Share early results and future plans from a new programme of work seeking to improve social work decision-making.

- Demonstrate a technique for measuring the quality of social work decision-making and enable attendees to test their own abilities (and compare them with those of other workers).

#SWdecisionmaking

***This event is free of charge. Registration is essential. Failure to attend or provide 2 working days’ notice of cancellation will result in a £30 cancellation fee charge to a delegate's employers. This is a blanket policy and will be implemented regardless of circumstances. ExChange will honour a booking should you notify us of someone attending in your place. To successfully register you must include your EMPLOYER'S FULL ADDRESS (your own if self-employed) and your LINE MANAGER’S EMAIL ADDRESS.***

Dr David Wilkins, Uwch-ddarlithydd Gwaith Cymdeithasol, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cascade, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.

Mae angen amrywiaeth o sgiliau ar weithwyr cymdeithasol er mwyn gweithio’n llwyddiannus gyda phlant a theuluoedd. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ymchwilwyr wedi canolbwyntio ar natur y sgiliau hyn a’r ffyrdd gorau o’u cefnogi a’u datblygu. Fodd bynnag, ynghyd â’r angen am sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu a therapiwtig ardderchog ar weithwyr cymdeithasol, maent yn gwneud penderfyniadau allweddol mewn cyd-destunau statudol hefyd. Mae eu penderfyniadau’n cael effaith oesol ar lawer o’r plant a’r teuluoedd y maent yn gweithio gyda nhw. Eto i gyd, er pwysigrwydd y penderfyniadau y mae gweithwyr cymdeithasol yn eu gwneud, mae’n faes ymchwil sy’n datblygu o hyd, a dim ond ychydig yr ydym yn ei wybod am ymyriadau sy’n gwneud gwahaniaeth.

Bydd y gweithdy hwn yn:

- Cyflwyno trosolwg o’r hyn y dylem ei wybod ynghylch sut mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud penderfyniadau.

- Adolygu’r dystiolaeth o gyfres o astudiaethau o oruchwyliaeth, gan ystyried y penderfyniadau nodweddiadol y mae’n rhaid i weithwyr cymdeithasol eu gwneud.

- Ystyried ymyriadau sydd wedi cael eu defnyddio i helpu i wella sut mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud penderfyniadau, gan gynnwys defnyddio Dysgu Peiriannol.

- Rhannu canlyniadau cynnar a chynlluniau ar gyfer y dyfodol o raglen newydd o waith sydd am wella sut y gwneir penderfyniadau mewn gwaith cymdeithasol.

- Arddangos techneg ar gyfer mesur ansawdd penderfyniadau gweithwyr cymdeithasol a galluogi’r rheini sy’n dod i’r gweithdy i brofi eu galluoedd eu hunain (a’u cymharu â rhai gweithwyr eraill).

***Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim. Mae cofrestru’n hanfodol. Bydd methu dod neu roi rhybudd o ganslo ddau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw yn arwain at ffi canslo o £30 i gyflogwyr y cynrychiolydd. Mae hyn yn bolisi cyffredinol, a bydd ar waith ni waeth beth fo’r amgylchiadau. Bydd ExChange yn gwarchod seddi a gedwir os ydych yn rhoi rhybudd i ni y bydd rhywun yn dod yn eich lle. Er mwyn cofrestru’n llwyddiannus, mae’n rhaid i chi gynnwys CYFEIRIAD LLAWN EICH CYFLOGWR (eich enw chi os ydych yn hunangyflogedig) a CHYFEIRIAD EBOST EICH RHEOLWR LLINELL.***Share with friends

Date and Time

Location

Bute Park Education Centre

35 North Road

Cardiff

CF10 3DX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved