Free

Practitioner Workshop: Developing inclusive health and social care services...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hadyn Ellis Medical Research Facility

Maindy Road

Room 0.27B

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Practitioner Workshop

Developing inclusive health and social care services for older trans people in Wales: the TrAC project

This project will be facilitated by the following presenters:

Paul Willis, University of Bristol
Michele Raithby, Swansea University
Chris Dobbs, Swansea University
Cecilia Dubois, Swansea University

Details from the House of Commons Women and Equalities Committee (2016) brought forward in a Parliamentary report identified pervasive transphobia in public services. A recent 2018 LGBT survey reports lower life-satisfaction with trans participants. The TrAC (Trans Ageing and Care) project, a mixed-methods study that looks at health and social care provision for older trans people seeks to identify good practice and make wider recommendations for change in light of lack of research evidence specific to older people’s lives.

A fundamental principle of the project is engagement with trans and older LGBT community organisations. This includes a critical reference group, recruitment of trans community members as peer interviewers with older trans people, and input from a counsellor with expertise in providing specialist therapeutic support.

Three workshops were held across Wales in 2018 to bring together trans community members and professionals (n=44) to discuss the implications of the findings for informing practice.

We will outline key findings from the life-history interviews and the survey, and present digital stories of older trans’ people’s lives that are based on the project findings and discuss implications for health and social care practice more inclusive in Welsh services.

For more information please visit the project website: http://trans-ageing.swan.ac.uk/

Twitter: #TrACExchange

* This event is free of charge. Registration is essential. Failure to attend without 7 days notification will lead to a cancellaton charge. *

*********************************************************************

Seminar CASCADE: ‘Datblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynhwysol ar gyfer pobl draws hŷn yng Nghymru: prosiect Ymchwil Gofal a Heneiddio Trawsrywiol (TrAC).’

Cyflwynwyr: Paul Willis, Prifysgol Bryste
Michele Raithby, Prifysgol Abertawe
Chris Dobbs, Prifysgol Abertawe
Cecilia Dubois, Prifysgol Abertawe

Gwnaeth adroddiad Seneddol diweddar am gydraddoldeb yn y DU (Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ'r Cyffredin, 2016) nodi bod trawsffobia yn hollbresennol yn y gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys y gwasanaethau iechyd. Yn ôl adroddiad mwy diweddar yn y DU (2018) o ddinasyddion LGBT, nodwyd bod cyfranogwyr traws yn llai bodlon ar eu bywydau na phobl Cis-LGB a’r boblogaeth gyffredinol. Nod prosiect TrAC (Ymchwil Gofal a Heneiddio Trawsrywiol), sef astudiaeth sy’n defnyddio cymysgedd o ddulliau, wedi’i leoli ym Mhrifysgol Abertawe, yw archwilio i ba raddau y mae’r ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd ar gyfer pobl draws hŷn yng Nghymru yn gynhwysol ac yn wrth-wahaniaethol, er mwyn nodi arfer da a gwneud argymhellion ehangach ar gyfer newid. Mae hyn mewn ymateb i’r prinder tystiolaeth ymchwil sy’n benodol i fywydau pobl hŷn, gan fod y rhan fwyaf o waith ymchwil am bobl draws yn canolbwyntio ar boblogaethau iau.

Un o egwyddorion sylfaenol y prosiect yw ymgysylltu â sefydliadau cymunedol LGBT traws a phobl hŷn, er mwyn sicrhau bod lleisiau bobl draws wrth wraidd pob lefel o'r prosiect. Mae hyn yn cynnwys grŵp cyfeirio beirniadol, recriwtio aelodau o’r gymuned draws fel cyfwelwyr cyfoedion â phobl draws hŷn, a mewnbwn gan gynghorydd sydd ag arbenigedd wrth ddarparu cymorth therapiwtig arbenigol. Gwnaeth y cyfweliadau hanes-bywyd ganolbwyntio ar brofiadau gyfranogwyr traws hŷn (n=22) o gysylltu â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar bwyntiau allweddol o’r cyfnod trawsnewid, ffynonellau cymorth, a’u pryderon a’u gobeithio ar gyfer y dyfodol. Cynhaliwyd arolwg o safbwyntiau ymarferwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol drwy arolwg ar-lein (n=165). Cynhaliwyd tri gweithdy ledled Cymru yn 2018, i ddwyn aelodau o’r gymuned draws a gweithwyr proffesiynol ynghyd (n=44) i drafod goblygiadau’r canfyddiadau er mwyn llywio ymarfer.

Yn y cyflwyniad hwn byddwn yn amlinellu’r prif argymhellion o’r cyfweliadau hanes-bywyd a’r arolwg, ac yn cyflwyno straeon digidol o fywydau pobl draws hŷn sy’n seiliedig ar ganfyddiadau’r prosiect. Byddwn yn trafod y goblygiadau ar gyfer gwneud ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy cynhwysol yn y gwasanaethau Cymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y prosiect: http://trans-ageing.swan.ac.uk/

Share with friends

Date and Time

Location

Hadyn Ellis Medical Research Facility

Maindy Road

Room 0.27B

Cardiff

CF24 4HQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved