Free

Practitioner Workshop: Using Creative Methods for Ethical Research Practice...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Main Building

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The thorny issue of ‘informed consent’ can present challenges to those of us researching with children and young people. This holds particularly true in educational or institutional settings where young people may have limited experiences of opting out of the activities that they are tasked with. Engaging with the ethical reflexivity of researchers committed to working creatively with children and young people (Renold 2016; Mannay 2015), ‘The Case of Ethics’ was developed as a way to engage participants in discussions around consent in a research project with young people in special school settings. This workshop will explore the ethical issues of conducting qualitative research and will consider the challenges and affordances of using objects for ethical research practice. We will experiment with ‘The Case of Ethics’ and there will be an opportunity for participants to create their own ethical tool kits.

***This event is free of charge. Registration is essential. Failure to attend or provide 2 working days’ notice of cancellation will result in a £30 cancellation fee charge to a delegate's employers. This is a blanket policy and will be implemented regardless of circumstances. ExChange will honour a booking should you notify us of someone attending in your place. To successfully register you must include your EMPLOYER'S FULL ADDRESS (your own if self-employed) and your LINE MANAGER’S EMAIL ADDRESS.***

Defnyddio dulliau creadigol ar gyfer ymarfer ymchwil foesegol: 'Cas Moeseg'

Gall y mater anodd o 'ganiatâd gwybodus' fod yn her i'r rheiny yn ein plith sy'n cynnal gwaith ymchwil gyda phlant a phobl ifanc. Mae hyn yn arbennig o wir mewn amgylchiadau addysgol neu sefydliadol lle gallai pobl ifanc fod heb lawer o brofiad o ddewis peidio cymryd rhan yn y gweithgareddau a roddir iddynt. Mae’r 'Cas Moeseg' yn ymgysylltu â hunanymwybyddiaeth foesegol ymchwilwyr sydd wedi ymrwymo i weithio'n greadigol â phlant a phobl ifanc (Renold 2016; Mannay 2105) ac fe'i datblygwyd fel modd o gynnwys cyfranogwyr mewn trafodaethau ynghylch cydsyniad mewn prosiect ymchwil gyda phobl ifanc mewn amgylchiadau ysgol arbennig. Bydd y gweithdy hwn yn archwilio'r materion moesegol sy’n gysylltiedig â chynnal ymchwil ansoddol a bydd yn ystyried yr heriau a'r hyn y gellir ymdopi ag ef o ran defnyddio gwrthrychau ar gyfer arferion ymchwil moesegol. Byddwn yn arbrofi â'r 'Cas Moeseg' a bydd cyfle i gyfranogwyr greu eu pecynnau cymorth moesegol eu hunain.

***Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim. Mae cofrestru’n hanfodol. Bydd methu dod neu roi rhybudd o ganslo ddau ddiwrnod gwaith ymlaen llaw yn arwain at ffi canslo o £30 i gyflogwyr y cynrychiolydd. Mae hyn yn bolisi cyffredinol, a bydd ar waith ni waeth beth fo’r amgylchiadau. Bydd ExChange yn gwarchod seddi a gedwir os ydych yn rhoi rhybudd i ni y bydd rhywun yn dod yn eich lle. Er mwyn cofrestru’n llwyddiannus, mae’n rhaid i chi gynnwys CYFEIRIAD LLAWN EICH CYFLOGWR (eich enw chi os ydych yn hunangyflogedig) a CHYFEIRIAD EBOST EICH RHEOLWR LLINELL.***

Share with friends

Date and Time

Location

Main Building

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved