Practitioner Workshop: Young Carers

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff University Main Building (Council Chamber)

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description
From Identification to Support: Assessing and improving services for young carers

About this Event

From Identification to Support: Assessing and improving services for young carers

Presented by: Faaiza Bashir (Carer’s Trust Wales); Edward Janes (Cardiff University); Jen Lyttleton-Smith (Cardiff University)

Family carers are sometimes described as an ‘invisible army’ – a large group of citizens who bear a significant proportion of the national social care strategy. Child carers, commonly known as ‘young carers’, are an under-recognised and particularly vulnerable group within this ‘army’. Current policy and practice on recognising and supporting young carers is variable across Welsh Local Authorities, and the level or nature of intervention activity nationally bears further examination. This group has significant, diverse needs and disparate experiences of personal disruption depending on their circumstances and level of care required for their family members. Education and health could offer substantial support to these children and young people but research shows that they currently struggle to effectively identify and support them, in part due to a lack of clear guidance and strategic planning, while most young carers report difficulties in being recognised for the valuable work that they do. This workshop focuses on sharing knowledge from recent Cardiff University research and policy insight and strategy from national charity Carer’s Trust Wales. We facilitate practitioner-led discussion on common and differing experiences in trying to best support young carers, and co-develop approaches and recommendations to improve Welsh provision. No child or young person should be disadvantaged in their lives by being a young carer; this workshop offers the opportunity to add your experience and expertise to the national conversation around how we can best see, listen to and support them better.

Please note: This event is free of charge and is funded by ExChange. In order to maximise our ability to host events and to make them sustainable we operate a non-attendance cancellation fee of £30.

We ask for 2 days’ notice on cancellations. If we are not notified of cancellations within this time frame or registered delegates do not attend on the day of the event we will issue a £30 charge to your employer.

You must include your Employers full address (your own if self-employed) and your managers email address in order to successfully register.

Fees recuperated will ensure we are able to continue delivering Exchange programmes and events and we appreciate your cooperation in this matter.

O Adnabod i Gefnogi: Asesu a gwella gwasanaethau i ofalwyr ifanc

Faaiza Bashir (Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru); Edward Janes (Prifysgol Caerdydd); Jen Lyttleton-Smith (Prifysgol Caerdydd)

Weithiau, disgrifir gofalwyr teuluol fel ‘byddin anweledig’ – grŵp mawr o ddinasyddion sy’n cynnal cyfran sylweddol o strategaeth gofal cymdeithasol y genedl. Mae gofalwyr sy’n blant, o’r enw ‘gofalwyr ifanc’ yn aml, yn grŵp sy’n arbennig o agored i niwed yn y ‘fyddin’ hon. Mae polisi ac ymarfer cyfredol ar gyfer adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc yn amrywio ar draws Awdurdodau Lleol Cymru, ac mae lefel neu natur gweithgarwch ymyrryd yn cael eu harholi ymhellach. Mae gan y grŵp hwn anghenion sylweddol ac amrywiol, ynghyd â phrofiadau gwahanol o darfiadau personol gan ddibynnu ar eu hamgylchiadau a’r lefel o ofal sydd ei hangen ar aelodau eu teulu. Gallai addysg ac iechyd gynnig cefnogaeth sylweddol i’r plant a’r bobl ifanc hyn, ond mae ymchwil yn dangos ei bod hi’n anodd eu hadnabod a’u cefnogi yn effeithiol. Yn rhannol, mae hyn oherwydd diffyg cynllunio strategol ac arweiniad clir, tra bod y rhan fwyaf o ofalwyr ifanc yn sôn am anawsterau o ran cael cydnabyddiaeth am y gwaith gwerthfawr y maent yn ei wneud. Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar rannu gwybodaeth o ymchwil ddiweddar Prifysgol Caerdydd, a mewnwelediad a strategaeth ynglýn â pholisïau gan elusen genedlaethol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Rydym yn hwyluso trafodaethau a arweinir gan ymarferwyr ynghylch profiadau cyffredin ac amrywiol o geisio cefnogi gofalwyr ifanc yn y ffordd orau, a datblygu dulliau ac argymhellion ar y cyd er mwyn gwella’r ddarpariaeth yng Nghymru. Ni ddylai unrhyw blentyn neu berson ifanc fod dan anfantais yn eu bywydau am fod yn ofalwr ifanc; mae’r gweithdy hwn yn cynnig y cyfle i ychwanegu eich profiad a’ch arbenigedd at y drafodaeth genedlaethol am sut gallwn eu gweld, gwrando arnynt a’u cefnogi’n well.

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ac wedi’i ariannu gan Exchange. Er mwyn ein rhoi yn y sefyllfa orau bosibl i gynnal digwyddiadau a’u gwneud yn gynaliadwy, codir ffi o £30 os ydych yn absennol.

Gofynnir am rybudd o 2 ddiwrnod i ganslo. Os na chawn wybod eich bod am ganslo yn ystod y cyfnod hwn neu os nad yw’r cynrychiolwr sydd wedi’i gofrestru yn dod i’r digwyddiad, byddwn yn codi ffi o £30 ar eich cyflogwr.

Er mwyn cofrestru’n llwyddiannus, rhaid i chi gynnwys cyfeiriad llawn eich cyflogwr (eich cyfeiriad chi os ydych yn hunangyflogedig) a chyfeiriad ebost eich rheolwr.

Bydd y ffioedd hynny’n sicrhau ein bod ni’n gallu parhau i gynnal rhaglenni a digwyddiadau Exchange ac rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad ynglŷn â’r mater hwn.

Date and Time

Location

Cardiff University Main Building (Council Chamber)

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved