£48

Preparing you for the GDPR

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Paratoi ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Bwriad y gweithdy rhyngweithiol hwn yw rhoi cyngor a chyfarwyddyd ymarferol i chi ynghylch gweithredu'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) pan ddaw i rym ar 25 Mai 2018.

Cofrestrwch heddiw er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth angenrheidiol gennych i baratoi ar gyfer y newidiadau ac osgoi unrhyw drafferthion diangen neu broblemau cyfreithiol.

Yn ystod y gweithdy:

a) Byddwn yn rhoi trosolwg i chi o'r newidiadau pwysig a ddaw yn sgil y GDPR a beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd i chi a'ch sefydliad

b) Byddwn yn sôn am yr ystyriaethau ymarferol i chi, gan gynnwys:

• Pa ddata sydd wedi'i gynnwys yn y GDPR
• Y sail i brosesu data personol, gan gynnwys cael “cydsyniad”
• Pa newidiadau ddylech chi eu gwneud yn eich sefydliad er mwyn cydymffurfio
• Pa ddogfennau i'w diweddaru, gan gynnwys contractau cyflogaeth a pholisïau preifatrwydd
• Sut i ddelio ag unrhyw achosion o dorri'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, gan gynnwys hunan-adrodd

c) Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau mewn sesiwn holi ac ateb

Agenda'r Gweithdy:
8.30am - cofrestru
9.00am - y gweithdy'n dechrau
10.00am - egwyl
11.15am - sesiwn holi ac ateb
11.30am - y gweithdy'n gorffen


Bydd lluniaeth ar gael


Preparing you for the GDPR

This interactive workshop is designed to give you practical advice and guidance in relation to the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) on 25 May 2018.

Register today to ensure you have all the information you need to prepare for the changes and avoid any unnecessary headaches or legal problems.

We will cover:

a) An overview of the important changes to be brought in by the GDPR and what it really means for you and your organisation
b) The practical considerations for you, including:

• What data is covered by the GDPR
• Grounds for processing personal data, including obtaining “consent”
• What changes you should make within your organisation in order to be compliant
• Which documents to update, including employment contracts and privacy policies
• How to deal with breaches of the GDPR, including self-reporting

c) Q&A to answer your specific queries

Workshop Agenda:

8.30am - registration
9.00am - workshop start
10.00am - short break
11.15am - Q&A
11.30am - close

Refreshments included


Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved