Free

Presentation of the books "Raphael" & "You Believe" by Lea Cohen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute

186-188 Queen's Gate

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Българският културен институт Лондон има удоволствието да ви покани на Представянето на книгите „Рафаел“ и "Ти вярваш" от Леа Коен.

Специален гост: Леа Коен

За книгата:

"Рафаел"

Рафаел Арие (действителна личност от първата половина на XX век) не се интересува от политика, негова грижа е женската красота. По прищявка на съдбата е осъден след шумен процес.

В ранните часове на 16 април 1943 г. в килия на Софийския затвор той очаква отговор от Двореца на молбата си за помилване. В продължение на 6 часа, между полунощ и 6 часа сутринта, Рафаел се опитва да сглоби всички части от един огромен пъзел, който е довел до неговия процес. Прозрението идва заедно с вестта от Двореца в 6 часа сутринта…

Повече от 70 години по-късно, в далечния Далас, Диди Арие-Бейкър, последната останала от клана Арие свидетелка на събитията от 1943-та, празнува своя 94-ти рожден ден. На този ден тя има странно посещение. Мистър Дейвид Гутман от застрахователната компания „Good Life“, задава въпроси, които отвеждат Диди Арие-Бейкър в далечното минало и в историята на нейното семейство. Този разказ, който започва като тест за паметта на възрастната жена, се превръща в изповед за Рафаел.

Действието на романа се развива на фона на три травматични епизода от новата българска история: атентатът в катедралата „Света Неделя“ от 1925 г., бандитизмът и отвличанията от началото на 30-те години и процесите срещу „еврейските спекуланти“ от 1942–1943-та, които правителството провежда по поръка на Берлин.

В романа е вплетена и действителна криминална интрига, която писателката Леа Коен е издирила в архивите.

По спомените на Диди Бейкър е възстановена семейната среда на фамилия Арие – най-видните представители на българската парфюмерийна промишленост до 1943 г.

"Ти вярваш"

Основана на дълги проучвания и огромен документален материал, книгата „Ти вярваш“ предлага на читателите гледната точка на Леа Коен върху темата за Холокоста и свързаните с него събития в Царство България и в съседните му страни през периода 1940-1944 година. Тук става дума за спасението на едни евреи и неспасението на други, за безмилостни преследвания, но също и за онази „спасителна съпротива“, оказана от различни кръгове на гражданското общество и от самите евреи, благодарение на която 48 000 български евреи не са депортирани в лагерите на смъртта в Полша.

За първи път се анализират и публикуват документи от швейцарските дипломатически архиви, които разкриват една непозната страница: драматичната битка за спасението на 4500 деца от Македония и Беломорска Тракия, завършила с трагичен неуспех. Книгата „Ти вярваш“ (цитат на Симон Визентал, легендарният ловец на нацистки престъпници) съдържа и богат и в голяма степен непознат снимков материал, събран от авторката от лични и частни архиви, от Държавна агенция „Архиви“, от архивите на Германия, от изследователските фондове на Холокоста в Йерусалим, Вашингтон и Скопие.

Това е разтърсващ разказ в осем епизода за едни от най-драматичните събития в новата българска история.

За автора:

Леа Коен е един от най-успешните български писатели през последните две десетилетия.

Тя е написала 10 романа, една театрална пиеса и два сценария: единият е базиран на романа ѝ „Преследвачът на звуци“, а другият на последния й роман „Рафаел“ (2017, с подкрепата на „Claims Conference“ в Ню Йорк). И двата сценария получиха подкрепата на Българския Национален Филмов Център.

Бивш дипломат, посланик и видна културна личност (директор на Софийска филхармония и директор на международния фестивал „Софийски музикални седмици”), Леа Коен има много богат жизнен опит. Някои от нейните романи са предмет на съвременния живот в посткомунистическа България („Кандидат – президента“; „Сбогом, Брюксел“). Тя е и единственият български писател, описващ буквално много болезнения период в историята на Балканите между 1940-1944 г., когато 12000 евреи от окупираните от България територии са били депортирани в лагерите на смъртта в окупирана Полша, а други 48000 в България са оцелели въпреки преследванията, грабежи и унижения („Консорциум “Alternus”; „Събирачът на дневници“; Рафаел).

Леа Коен живее в София и Швейцария.

Тя е избрана за президент на две български асоциации:

Клубът на българските писателки

Асоциацията на оцелелите от Холокоста в България и техните децаThe Bulgarian Cultural Institute London cordially invites you to the Presentation of the books "Raphael" & "You Believe" by Lea Cohen.

Special guest: Lea Cohen

About the books:

"Raphael"

Raphael Arie (a real personality from the first half of the XX century) is not interested in politics – his main care is women beauty. By fate he is sentenced after a big court trial.

In the early hours on 16th April 1943 in the prison cell of Sofia jailhouse he anticipates an amnesty from the King. Between midnight and six o’clock in the morning Raphael is trying to put together all the pieces of an enormous puzzle and seek the reason for his trial. The truth comes to him in the morning with the King’s final decision…

More than 70 years later, in Dallas, Texas, Dede-Arie-Baker, the last living member of the family who witnessed the events from 1943, celebrates her 94th Birthday. On this day she has a very strange visit. Mr. David Goodman from “Good life” incurrence company asks Dede some questions that bring her back to the story of her family. At first, her story starts as a test for her memory. Later her words become Raphael’s confession.

The action of the novel develops against the background of three harrowing episodes from the new Bulgarian history: the terrorist attack in “Sveta Nedelya” cathedral from 1925, the banditism and the abductions in the early 30s and the trials against the “Jewish speculators” from 1942-1943, conducted by the Government (controlled by Berlin).

The novel reveals a true criminal intrigue, which the author Lea Cohen has found in the archives.

According to Dede Baker’s memories, the Aries are resurrected as the most prominent representatives of the Bulgarian perfume industry until 1943.

"You believe"

Based on extensive research and a huge body of documented evidence in "You believe" Lea Cohen shares her view on the Holocaust and the related events in the Kingdom of Bulgaria and its neighbouring countries between 1940 and 1944. The book is about saving some Jews and not saving others, about ruthless persecutions, but also about that „saving resistance“ of various society circles and the Jews themselves that saved 48 000 Bulgarian Jews from being deported to the camps of death in Poland.

For the first time in this book we see published and analyzed documents from the Swiss diplomatic archives, which reveal a new, unknown so far page in that story: the dramatic struggle to save 4500 children from Macedonia and Western Thrace, which ended in a spectacular failure. "You believe" (the title being a quotation from Simon Wiesenthal, the legendary hunter of Nazi criminals) contains numerous previously unseen pictures, collected by the author from personal and private collections, from the State Archives in Bulgaria and Germany, from the funds for Holocaust research in Jerusalem, Washington and Skopje.

This is a shattering story in eight parts that follows the most dramatic events in Bulgaria’s modern history.

About the author:

Lea Cohen is one of the most successful Bulgarian writers during the last two decades.

She has written 10 novels, one theatre play and two screenplays: one is based on her novel ‘The Sounds Hunter’ and another on her last novel ‘Raphael’ (2017, with the support of Claims Conference in New York). Both screenplays have received the support of Bulgarian National Film Fund.

Former diplomat, ambassador and a prominent cultural figure (she was Director of Sofia Philharmonic and Director of the international festival Sofia Music Weeks), Lea Cohen has a very rich life experience. Some of her novels are subjects of the contemporary life in post-communist Bulgaria (The Presidential Candidate, Farewell from Brussels). She is also the only Bulgarian writer, literarily describing the very painful period in the Balkan’s history between 1940-1944 when 12000 Jews from the occupied by Bulgaria territories were deported to the death camps in occupied Poland and others 48000 inside Bulgaria have survived despite persecutions, robbery and humiliations (Consortium Alternus, The Diaries’ Collector, Raphael).

Lea Cohen lives in Sofia and Switzerland.

She was elected a president of two Bulgarian associations:

Bulgarian women writers

Bulgarian Association of Holocaust survivors and their children.

Share with friends

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute

186-188 Queen's Gate

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved