Free
Protect Your Virtual Identity

Protect Your Virtual Identity

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Event description
Cyber Security Awareness Seminar - Cardiff University - Tarian - Wales Cyber Resilience Centre - #CardiffCyberAware

About this event

A cyber security attack can target and affect anyone anywhere - organisations and individuals, young and elderly. In the digital era, and particularly during the pandemic, when our society heavily relies on digital technology, smart devices and online services, it is critically important to ensure that general public is aware of the dangerous associated with cyber security and privacy breaches and know how to avoid and react to them.

These seminars aim to spread awareness to individuals in Wales on how to stay secure while maintaining rightful autonomy when surfing the web and utilising the broad range of services it provides.

--------------------------------------------------------------------------------

Virtual seminars (Zoom):

  • 7th April (13:00 -14.00)
  • 28th April (16:00 - 17:00)
  • 19th May (16:00 - 17:00)

In-person seminars at Abacws Building :

  • 9th June (13:00 - 14:00)
  • 23th June (16:00 - 17:00)

--------------------------------------------------------------------------------

TARIAN (https://www.tarianrocu.org.uk/) is the Regional Organised Crime Unit, part funded by the Home Office, Welsh Government and the three Southern Wales Police Forces is a multi-disciplinary team of Police officers and Police staff seconded from the three forces of Dyfed-Powys, Gwent and South Wales. Tarian work with embedded partners such as the NCA, UK Border Force, HMRC and CPS.

The Cyber Resilience Centre for Wales (https://www.wcrcentre.co.uk/) is part of the national roll out of Cyber Resilience Centres in the UK which began in 2019. It offers organisations an affordable way to access cyber security services and membership options depending on what level of support they need. These have been designed to help them identify their vulnerabilities, assess current plans and policies and work with their teams to build overall cyber awareness so ultimately protecting themselves from an attack.

--------------------------------------------------------------------------------

Cover background picture credits: iStock

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Gall ymosodiad seiberddiogelwch dargedu ac effeithio ar unrhyw un yn unrhyw le - sefydliadau ac unigolion, yr ifanc a'r henoed. Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, ac yn enwedig yn ystod y pandemig, pan fydd ein cymdeithas yn dibynnu'n drwm ar dechnoleg ddigidol, dyfeisiau clyfar a gwasanaethau ar-lein, mae'n hollbwysig sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r peryglon sy'n gysylltiedig â seiberddiogelwch a thorri preifatrwydd ac yn gwybod sut i'w hosgoi ac ymateb iddyn nhw.

Nod y seminarau hyn yw lledaenu ymwybyddiaeth i unigolion yng Nghymru ar sut i gadw'n ddiogel a chynnal ymreolaeth haeddiannol wrth bori ar y we a defnyddio'r ystod eang o wasanaethau y mae'n ei darparu.

--------------------------------------------------------------------------------

Seminarau Rhithwir (Zoom):

• 7 Ebrill (13:00 -14.00)

• 28 Ebrill (16:00 - 17:00)

• 19 Mai (16:00 - 17:00)

Seminarau wyneb yn wyneb yn Adeilad Abacws:

• 9 Mehefin (13:00 - 14:00)

• 23 Mehefin (16:00 - 17:00)

--------------------------------------------------------------------------------

TARIAN (https://www.tarianrocu.org.uk/) yw'r Uned Troseddau Trefnedig Rhanbarthol, a ariennir yn rhannol gan y Swyddfa Gartref, Llywodraeth Cymru a thri Heddlu De Cymru. Mae’n dîm amlddisgyblaethol o swyddogion yr Heddlu a staff yr Heddlu sydd wedi'u secondio o dri heddlu Dyfed-Powys, Gwent a De Cymru. Mae Tarian yn gweithio gyda phartneriaid sefydledig fel yr NCA, Llu Ffiniau'r DU, Cyllid a Thollau EI Mawrhydi a Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Mae Canolfan Seibergadernid Cymru (https://www.wcrcentre.co.uk/) yn rhan o'r broses genedlaethol o gyflwyno Canolfannau Seibergadernid yn y DU, a ddechreuodd yn 2019. Mae'n cynnig ffordd fforddiadwy i sefydliadau gael mynediad at wasanaethau seiberddiogelwch ac opsiynau aelodaeth, gan ddibynnu ar ba lefel o gymorth sydd ei hangen arnynt. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i'w helpu i nodi eu gwendidau, asesu cynlluniau a pholisïau cyfredol a gweithio gyda'u timau i godi ymwybyddiaeth gyffredinol o faterion seiber, er mwyn diogelu eu hunain rhag ymosodiad.

--------------------------------------------------------------------------------

Credydau’r llun cefndir: iStock

--------------------------------------------------------------------------------

Share with friends

Save This Event

Event Saved