Free

Pweru'r Diwydiant Gemau Fideo / Powering Up the Video Games Industry

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Clywch gan arbennigwyr datblygu gemau a sut i fagu gyrfa yn y sector. Hear from expert game developers and how to build a career in gaming

About this Event

**scroll down for English**

Agenda:

2: 00-2:10 Garffild Lloyd Lewis, Cadeirydd Gogledd Creadigol

Croeso a Chyflwyniad i'r digwyddiad

2: 10-2: 30 Prif Siaradwr: Dr David Banner MBE, Wales Interactive

Rôl gemau a ffilmiau rhyngweithiol yn y sector.

2: 30-2.45 “O hobïwr i’r BAFTAs”

Gaz Thomas, Freegames.org

2.45-3.00 “Ar flaen y gad o ran VR”

Dr Llyr ap Cenydd, Prifysgol Bangor

3: 00-3: 15 “Lefelu i fyny: Esblygiad Cyrsiau Gemau a Chyfleoedd Myfyrwyr”

Richard Hebblewhite, Prifysgol Wrecsam Glyndŵr.

3: 15-3: 30 “Cyfarfod y Gwneuthurwyr”

Quantum Soup a Front Grid Ltd.

3.30 Cloi

Y Digwyddiad hwn

Diwydiant gemau fideo'r DU yw'r mwyaf yn Ewrop ac mae yna gyfoeth o dalent a sgiliau ledled Cymru ac yn y rhanbarth hwn. Ymunwch â'r digwyddiad hwn i ddysgu mwy am ddyfodol Gemau Fideo yma yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sgyrsiau gan ddiwydiant, modelau busnes, llwybr gyrfa pobl ifanc yn y sector, anghenion sgiliau, a sgyrsiau gan gwmnïau'r rhanbarth.

Prif Siaradwr:

Dr David Banner MBE, Cyd-sylfaenydd, Wales Interactive. Mae Wales Interactive yn ddatblygwyr a chyhoeddwyr gemau fideo a datblygwr ffilmiau sydd wedi ennill sawl gwobr yng Nghymru. Yn ogystal â gwneud eu teitlau eu hunain, mae Wales Interactive wedi esblygu i fod yn Label Cyhoeddi Ffilmiau Rhyngweithiol a Gemau Fideo a gan gydweithredu â rhai o'r datblygwyr gemau a gwneuthurwyr ffilmiau mwyaf talentog ledled y byd. Fel un o’r grymoedd y tu ôl i ‘aileni’ y fideo amneidio llawn, mae Wales Interactive yn cynllunio ar gymylu’r llinellau rhwng ffilm a gemau hyd yn oed yn fwy dros yr ychydig flynyddoedd nesaf gyda theitlau cyffrous iawn i ddod.

Mae David wedi ennill sawl gwobr am ei waith fel crëwr gemau fideo a chynhyrchydd rhyngweithiol, cynhyrchydd, cyfarwyddwr ac entrepreneur. Dechreuodd ei yrfa yn ôl ym 1995 yn Eidos Interactive yn Llundain fel arlunydd gemau a dros y blynyddoedd bu’n gweithio i lawer o’r cwmnïau datblygu gemau blaenllaw cyn creu ei stiwdio lwyddiannus ei hun yng Nghymru. Yn yr amser hwnnw, mae wedi gweithio ar dros 50 o deitlau sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o lwyfannau hapchwarae gan gynnwys PlayStation, Nintendo, Xbox ac mae ei bortffolio cyfunol wedi cyflawni miliynau o lawr lwythiadau ledled y byd. Mae ganddo wybodaeth helaeth o bob agwedd ar y diwydiant gemau gan gynnwys datblygu, marchnata, cyhoeddi a dosbarthu sydd wedi ei helpu i ddod yn un o brif entrepreneuriaid gemau fideo yng Nghymru.

Bydd David yn rhannu stori sefydlu Wales Interactive, a'i farn am y sector creadigol a rôl gemau a ffilmiau rhyngweithiol yn y sector.

Sgyrsiau panel:

“O hobïwr i’r BAFTAs”

Gaz Thomas, FreeGames. O wneud gemau gwe fel hobi i gyflawni dros 1 biliwn o chwaraewyr ac enwebiad BAFTA. Mae Gaz Thomas wedi cael llwyddiant fel datblygwr gemau annibynnol drwy archwilio syniadau gemau newydd wedi'u cyfuno â marchnata firaol ac optimeiddio peiriannau chwilio. Mae ei brosiect gwe boblogaidd, FreeGames.org, yn dod â gemau am ddim i gyfrifiaduron, tabledi a ffonau symudol. Ar hyn o bryd mae'n prototeipio syniad gêm newydd sy'n cynnwys NFTs (asedau digidol wedi'u seilio ar ‘blockchain’).

Gwefan: https://freegames.org/

“Ar flaen y gad o ran VR”

Dr Llŷr ap Cenydd, Prifysgol Bangor.

Mae Dr Llŷr ap Cenydd yn ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys rhith-realiti (VR), graffeg gyfrifiadurol amser real, animeiddio gweithdrefnol, a deallusrwydd artiffisial.

Mae Llŷr hefyd yn datblygu gemau VR yn ei amser hamdden. Mae wedi rhyddhau dau deitl VR poblogaidd hyd yn hyn - y profiad saffari tanddwr Ocean Rift, a’r gêm weithredu sci-fi Crashland.

Yn ei sgwrs bydd Llŷr yn siarad am ei ymchwil academaidd, datblygiad Ocean Rift a Crashland, a'r radd flaenaf yn VR.

https://www.bangor.ac.uk/computer-science-and-electronic-engineering/staff/llyr-ap-cenydd/cy

“Lefelu i fyny: Esblygiad Cyrsiau Gemau a Chyfleoedd Myfyrwyr”

Richard Hebblewhite, Prifysgol Wrecsam Glyndŵr.

Y prif ganolbwynt datblygu rhanbarthol ar gyfer y diwydiant gemau yng Ngogledd Cymru ac arbenigwyr ar ddarparu cymorth addysg a menter flaenllaw yn y DU ar gyfer y diwydiant gemau. Mae Richard Hebblewhite yn academydd blaenllaw yn y DU o fewn gemau ac mae'n Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr ac yn Rheolwr Global Game Jam yn y DU ac Iwerddon. Mae hefyd yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer Datblygu Gêm, Dylunio Gêm a Menter a Chelf Gêm. Bydd Richard yn dweud mwy wrthym am lwyddiant y Brifysgol yn y maes yma, darpariaeth y cyrsiau, a chyfleoedd ac anghenion sgiliau yn y dyfodol.

“Cyfarfod â'r Gwneuthurwyr: Quantum Soup a Front Grid Ltd.

Dewch i glywed profiadau ac arbenigedd dau gwmni sydd wedi'u lleoli yn y rhanbarth.

Chris Payne, Cyfarwyddwr a Rhaglennydd yn Quantum Soup.

Mae Quantum Soup yn ddatblygwyr sydd wedi'u lleoli yn Wrecsam ac wedi gweithio ar nifer o gemau sydd wedi ennill gwobrau am dros ddau ddegawd. Yn ogystal â gwneud gemau, mae Quantum Soup yn mentora myfyrwyr mewn prifysgolion lleol ac yn rhannu eu profiad gyda datblygwyr y dyfodol, ac weithgar wrth dyfu'r sector gemau yng Nghymru.

Matt Wells, Cyd-sylfaenydd a Phrif Weithredwr, Front Grid Ltd.

Mae Frontgrid Ltd, sydd wedi'i leoli ym Mharc Gwyddoniaeth Menai, yn cyflwyno cyfoeth o brofiad mewn rheoli prosiectau, datblygu cynnyrch a meddalwedd, cynhyrchu gemau VR a chynnwys ac arbenigedd penodol mewn VR ar gyfer adloniant yn seiliedig ar leoliad. Bydd Matt yn cynnig trosolwg o’r cwmni a'r cynlluniau i lansio cynnyrch ParadropVR ail genhedlaeth yn Haf 2021 a ddatblygwyd yn ystod y pandemig COVID.

Agenda:

2:00-2:10 Garffild Lloyd Lewis, Chair of Creative North Wales

Welcome & Introduction to the event

2:10-2:30 Keynote speaker: Dr David Banner MBE, Wales Interactive

The role of games and interactive movies within the sector.

2:30-2.45 “From hobbyist to the BAFTAs”

Gaz Thomas, Freegames.org

2.45-3.00 “At the cutting edge of VR”

Dr Llyr ap Cenydd, Bangor University

3:00-3:15 “Levelling Up: The Evolution of Games Courses & Student Opportunities”

Richard Hebblewhite, Wrexham Glyndŵr University

3:15-3:30 “Meet the Makers”

Quantum Soup and Front Grid Ltd.

3.30 Close

About this Event

The UK video games industry is the biggest in Europe and there is a wealth of talent and skills across Wales and in this region. Join this event to learn more about the future of Video Games here in Wales. The event will include talks from industry, business models, the career path of young people in the sector, skills needs, and “elevator pitches” from the region's companies.

Keynote Speaker:

Dr David Banner MBE, Co-founder, Wales Interactive. Wales Interactive are a multi-award winning video games and interactive movie publisher and developer based in Wales. As well as making their own titles, Wales Interactive have evolved into a Video Games & Interactive Movie Publishing Label collaborating with some of the most talented games developers and film makers across the globe. As one of the driving forces behind the ‘rebirth’ of the full motion video , Wales Interactive plan on blurring the lines between film and games even more over the next few years with some very exciting titles to come.

David is a multi-award winning video games & interactive movie writer, producer, director and entrepreneur. He started his career back in 1995 at Eidos interactive in London as a games artist and over the years worked for many of the leading games development companies before creating his own successful studio in Wales. In that time, he has worked on over 50 titles encompassing a wide variety of gaming platforms including PlayStation, Nintendo, Xbox and his collective portfolio has achieved millions of downloads worldwide. He has a vast knowledge of all aspects of the games industry including development, marketing, publishing and distribution which has helped him become one of the leading video game entrepreneurs in Wales.

David will share the story of founding Wales Interactive, and his views about the creative sector and the role of games and interactive movies within the sector.

Panel talks:

“From hobbyist to the BAFTAs”

Gaz Thomas, FreeGames. From making web games as a hobby to achieving over 1 billion plays and a BAFTA nomination. Gaz Thomas has found success as an indie game developer by exploring novel game ideas combined with viral marketing and search engine optimisation. His popular web project, FreeGames.org, brings free games to desktop, tablet and mobile. He is currently prototyping a new game idea featuring NFTs (blockchain-based digital assets).

Website: https://freegames.org/

“At the cutting edge of VR”

Dr Llyr ap Cenydd, Bangor University.

Dr Llyr ap Cenydd is a lecturer at the School of Computer Science and Electronic Engineering at Bangor University. His research interests include virtual reality (VR), real-time computer graphics, procedural animation, and artificial intelligence.

Llyr also develops VR games in his spare time. He has released two popular VR titles to date – the underwater safari experience Ocean Rift, and the sci-fi action game Crashland.

In his talk Llyr will talk about his academic research, the development of Ocean Rift and Crashland, and the state of the art in VR.

https://www.bangor.ac.uk/computer-science-and-electronic-engineering/staff/llyr-ap-cenydd/en

“Levelling Up: The Evolution of Games Courses & Student Opportunities”

Richard Hebblewhite, Wrexham Glyndŵr University.

The main regional development hub for the games industry in North Wales and specialists in the delivery of UK leading education and enterprise support for the games industry. Richard Hebblewhite is a leading UK academic within games and is a Senior Lecturer in Computing at Wrexham Glyndŵr University and the Global Game Jam Manager for UK & Ireland. He is also Programme Leader for Game Development, Game Design & Enterprise and Game Art. Richard will tell us more about the University’s rise to success within grass roots indie start-up, the course provision, opportunities and future skills need.

“Meet the Makers: Quantum Soup and Front Grid”

Hear the experiences and the expertise of two companies based in the region.

Chris Payne, Director and Programmer at Quantum Soup.

Quantum Soup are developers based in Wrexham and have worked on multiple award-winning best-selling games for over two decades. As well as making games, Quantum Soup mentors students at local universities and share their experience with developers of the future, and is active in growing the games sector in Wales.

Matt Wells, Co-founder and Chief Executive, Front Grid Ltd.

Frontgrid Ltd, based at the Menai Science Park, deliver a wealth of experience in project management, product and software development, VR game and content production and a particular specialism in VR for location based entertainment. Matt will offer insight into the company and its plans to launch a second generation ParadropVR product in Summer 2021 developed during the COVID pandemic.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved