Free

Qualifications Wales Annual Awarding Body conference/Cynhadledd Cyrff Dyfar...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Qualifications Wales Annual Awarding Body conference 2017


Qualifications Wales is holding its second annual conference for Awarding Bodies, providing an opportunity for delegates to participate in thought-provoking workshops, share ideas and feedback on discussed initiatives.

The conference will be held at the Marriott hotel in Cardiff city centre on Monday, 11 December 2017, from 9.30am - 4pm, with refreshments and lunch included. Directions to the Marriott can be found on their website: https://www.marriott.co.uk/hotels/maps/travel/cwldt-cardiff-marriott-hotel/

Highlights include:

- Tips for tendering

- Our approach to Awarding Body and VQ monitoring

- A Q&A session with employees from Qualifications Wales, Colegau Cymru and NTfW

- An update on our Construction and ICT sector reviews

- A choice of two workshops to attend in the afternoon; strengthening internal Quality Assessment or the future of e-assessment.


The full agenda can be downloaded here.

If you’d like to submit a question before the event (which, if you prefer, can be treated anonymously), email comms@qualificationswales.org.

For more information about the event, please visit the Qualifications Wales website.


Cynhadledd Cyrff Dyfarnu Blynyddol Cymwysterau Cymru 2017

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal ei ail gynhadledd flynyddol ar gyfer Cyrff Dyfarnu, gan roi cyfle i gynrychiolwyr gymryd rhan mewn gweithdai sy'n procio'r meddwl, rhannu syniadau a rhoi adborth ar fentrau a drafodwyd.

Cynhelir y gynhadledd yng Ngwesty'r Marriott yng nghanol dinas Caerdydd ddydd Llun, 11 Rhagfyr 2017, rhwng 9.30am a 4 pm, a darperir lluniaeth a chinio. Gallwch ddod o hyd i gyfeiriadau i'r Marriott ar ei wefan: https://www.marriott.co.uk/hotels/maps/travel/cwldt-cardiff-marriott-hotel/

Byddwn yn tynnu sylw at y canlynol:

- Cyngor ar dendro

- Ein dull gweithredu o ran monitro Cyrff Dyfarnu a Chymwysterau Galwedigaethol

- Sesiwn holi ac ateb gyda chyflogeion o Cymwysterau Cymru, Colegau Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

- Diweddariad ar ein hadolygiadau sector Adeiladu a TGCh

- Dewis o ddau weithdy i'w mynychu yn y prynhawn; atgyfnerthu Asesu Ansawdd mewnol neu e-asesu yn y dyfodol


Gallwch lawrlwytho'r agenda llawn yma.

Os hoffech gyflwyno cwestiwn cyn y digwyddiad (y gellir ei drin yn ddienw os byddai'n well gennych) anfonwch e-bost i comms@qualificationswales.org.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i wefan Cymwysterau Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Marriott Hotel

Mill Lane

Cardiff

CF10 1EZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved