Free

Rail & Automotive Engineering Degree Apprenticeships | Prentisiaethau Gradd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

USW Conference Centre | Canolfan Gynadledda PDC

University of South Wales | Prifysgol De Cymru

Llantwit Road | Ffordd Llantwit

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Rail and Automotive Engineering | 20 November 2019

The University of South Wales has a strong background in working with employers to deliver a wide range of flexible, higher level programmes that integrate real-world experience with work-based, classroom and online learning.

In an evolving business landscape, employers are now exploring innovative approaches for identifying and addressing challenges across their workforce in relation to talent succession, upskilling of staff and future business needs.

In addition to the Degree Apprenticeships currently running/approved at USW, we are now consulting with employers in relation to further opportunities for Degree Apprenticeship delivery in Wales. These include the theme of Engineering Degree Apprenticeships, in specialist fields such as ‘Rail’ and ‘Automotive’.


Collaborating with Industry

We would like to invite you to attend an event to help us shape our Degree Apprenticeship provision in relation to Rail and Automotive. There will be an opportunity to find out more about Degree Apprenticeships and other related work-based learning programmes, to influence the development of our Degree Apprenticeship programmes, and discover how our experience provides tested pathways to take advantage of this future opportunity.


The event will cover:

  • Overview and Introduction to the Degree Apprenticeship Framework (Wales)
  • Welcome and Introduction to the Policy / Funding Landscape in Wales
  • Overview of current subject provision and expertise
  • Case study: This will look at an example of how the University worked with industry to develop flexible employer-focussed provision within the Semiconductor Technologies field, which resulted in one of our first Engineering Degree Apprenticeships on the framework – BSc in Semiconductor Technologies.
  • Workshops focussing on demand and priorities in relation to the fields of Rail and Automotive


This event will be followed up by a task and finish group to take forward specific strands with interested employers and to build provision in key areas to deliver these opportunities.
Peirianneg Rheilffyrdd a Modurol | 20 Tachwedd 2019

Mae gan Brifysgol De Cymru gefndir cryf yn gweithio gyda chyflogwyr i gyflwyno amrediad eang o raglenni hyblyg ar lefel uwch sy'n integreiddio profiad byd go iawn gyda dysgu seiliedig ar waith, yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein.

Mewn awyrgylch busnes esblygol, mae cyflogwyr bellach yn archwilio ymagweddau arloesol at adnabod a mynd i'r afael â heriau ar draws eu gweithlu mewn perthynas ag olyniaeth talent, uwchsgilio staff ac anghenion y busnes yn y dyfodol.

Yn ychwanegol at y Prentisiaethau Gradd a gynigir yn/a gymeradwyir gan PDC, rydym wrthi'n ymgynghori â chyflogwyr mewn perthynas â chyfleoedd pellach i gyflwyno Prentisiaethau Gradd yng Nghymru. Mae'r rhain yn cynnwys Prentisiaethau Gradd Peirianneg mewn meysydd arbenigol megis 'Rheilffyrdd' a 'Modurol'.

Cydweithio â Diwydiant

Hoffem eich gwahodd i fynychu digwyddiad i'n helpu i lunio ein darpariaeth o Brentisiaethau Gradd ym meysydd Rheilffyrdd a Modurol. Bydd yna gyfle i ddarganfod mwy am Brentisiaethau Gradd a rhaglenni eraill seiliedig ar waith, i ddylanwadu ar ddatblygiad ein rhaglenni Prentisiaethau Gradd ac i ddarganfod sut mae ein profiad yn darparu llwybrau profedig i fanteisio ar y cyfle hwn yn y dyfodol.


Bydd y digwyddiad ymdrin â'r canlynol:

  • Trosolwg a Chyflwyniad i'r Fframwaith Prentisiaethau Gradd (Cymru)
  • Croeso a Chyflwyniad i Bolisi / Tirwedd Ariannu Cymru
  • Trosolwg o'r ddarpariaeth pynciau ac arbenigedd cyfredol
  • Astudiaeth achos: Bydd hwn yn edrych ar esiampl o sut weithiodd y Brifysgol gyda diwydiant i ddatblygu darpariaeth hyblyg gyda'r cyflogwr yn ganolog i hyn ym maes Technolegau Lled-ddargludyddion, a arweiniodd at un o'n Prentisiaethau Gradd Peirianneg cyntaf ar y fframwaith - BSc Technolegau Lled-ddargludyddion.
  • Gweithdai yn canolbwyntio ar alw a blaenoriaethau mewn perthynas â meysydd Rheilffyrdd a Modurol


Ar ôl y digwyddiad hwn, fe gynhelir cyfarfod grŵp gorchwyl a gorffen i bennu camau nesaf elfennau penodol gyda chyflogwyr sydd â diddordeb ac i adeiladu darpariaeth mewn meysydd allweddol i gyflwyno'r cyfleoedd hyn.

Share with friends

Date and Time

Location

USW Conference Centre | Canolfan Gynadledda PDC

University of South Wales | Prifysgol De Cymru

Llantwit Road | Ffordd Llantwit

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved