£0 – £75

Ramblers Cymru - Welsh Council AGM 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

FSC Margam Discovery Centre

Margam Park

Port Talbot

SA13 2UA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

CYMRAEG ISOD

Welsh Council 2020

Ramblers Cymru’s Welsh Council AGM is an annual opportunity for members to gather from all over Wales to debate, discuss and network.

At the annual general meeting, elections are held for honorary officers and for members of the Welsh Council Executive Committee (WCEC). The Welsh Council Executive Committee (WCEC) report on the previous financial year, both formally (in terms of reports) and informally (in terms of discussions). Any formal motions are discussed and voted on, and if passed, are instructions to WCEC for the future.

There will be opportunities to learn more about the work of the Ramblers organisation in Wales and across the UK as well as the opportunity to participate in practical workshops.

Plus:

The Centre is set in 850 acres of beautiful historic parkland where 600 deer roam freely. There is a diverse range of habitats and landscapes within the park, including natural and plantation woodlands, grasslands, ponds, streams and lakes. An Iron Age hillfort, remains of a 12th Century Cistercian Abbey, a Georgian Orangery and the Victorian gothic mansion house known as Margam Castle are all within a 10-minute walk.

Voting Members

Each Area can send two voting delegates. In addition, for every 500 members, or part thereof, in your Area, an extra 1 voting delegate is allocated.

 • Each formally constituted Group can send one voting delegate

 • Honorary Officers and members of the Wales Council Executive Committee

 • Affiliated organisations to Ramblers Cymru can send one voting delegate each.

Non-Voting Members

Any non-voting members must meet their own costs regarding accommodation, meals and transport.

How to be a part of the WCEC

If you’re interested in joining the WCEC, to help us drive Ramblers Cymru and our 10 Year Vision forward, please get in touch or download the nomination forms for Honorary Officers or WCEC members here. We are especially looking for volunteers with a specialism in either of the following fields: fundraising, the health agenda or digital communications. For more information, please contact cerddwyr@ramblers.org.uk or call us on 02920 646890.

Registration to Attend Welsh Council AGM 2020

Please register to attend asap, the closing date is 1st February 2020.

Event Logistics (below timings & events may be subject to change).

Saturday 21 March 2020

11.00-11.30 Registration opens, sign up for workshops and book into accommodation

12.30-1.15 Lunch and networking

1.15-5.00 Workshops, speakers and training sessions

7.30 Dinner and entertainment

Sunday 22 March

9.00-1.00 Registration (for Sunday attendees only) and formal business day

Accommodation

Margam Park Discovery Centre provides shared rooms only (minimum of 2 people per room). Please advise us in the booking system, who you would like to share with.

There are 5 fully accessible rooms.

How to reach Margam Discovery Centre

Margam Park, Port Talbot, SA13 2UA. Tel: 01639 895636

Email: enquiries.mp@field-studies-council.org

If travelling by bus:

Stops at main road entrance, 5 minutes walk to the reception area

From Swansea, Bridgend, Pyle, Port Talbot Bus and Train Stations: First Cymru X1

From Neath: First Cymru 226 or 227 to Port Talbot Bus Station, then X1

If travelling by train:

Frequent Great Western links London Paddington, Reading, Swindon and Bristol Parkway (connections from northeast England and Midlands) with Port Talbot. Transport for Wales direct to Port Talbot from Cardiff, Newport, Hereford, Shrewsbury, Crewe and Manchester, with connections at Cardiff from south and west of England.

Cost

If you are a voting delegate (please see above for clarity) there will be no cost to attend.

If you are a non-voting delegate, the costs listed below will need to be covered by yourself, including any transport costs. (Your Area or Group may wish to subsidise the costs or pay for you, but this needs to be discussed prior to booking).

 • Saturday day delegate (includes buffet lunch and refreshments) £15.00

  Saturday day delegate (includes buffet lunch, refreshments and evening meal) £45.00

  Saturday and Sunday full delegate package (includes all meals, refreshments & overnight accommodation on the Saturday and attendance on Sunday) £75.00

 • Sunday day delegate (includes buffet lunch and refreshments) £15.00

Travel Expenses

Ramblers Cymru will cover expenses for each official Area and Group delegate who attends, however, we do ask you to car share where possible. Unfortunately, we cannot pay expenses for non-voting members, representatives from Affiliated Groups or additional persons attending the conference. Your transport costs should be covered by yourself or by your Area or Group and agreed in advance.

---------------------------

Cyngor Cymru 2020

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymru yn rhoi cyfle i aelodau’r Cerddwyr o bob rhan o Gymru ddod at ei gilydd i drafod a rhwydweithio.

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, cynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion anrhydeddus ac aelodau o Bwyllgor Gwaith Cyngor Cymru.

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fe gynhelir etholiadau ar gyfer swyddogion anrhydeddus ac aelodau o Bwyllgor Gwaith Cyngor Cymru. Bydd Pwyllgor Gwaith Cyngor Cymru yn adrodd ar y flwyddyn ariannol flaenorol, yn ffurfiol (ar ffurf adroddiadau) ac yn anffurfiol (ar ffurf trafodaethau). Trafodir unrhyw gynigion ffurfiol a phleidleisir arnynt. Os cânt eu derbyn, deuant yn gyfarwyddiadau i’r Pwyllgor Gwaith at y dyfodol.

Fe fydd cyfleoedd i ddysgu mwy am waith Y Cerddwyr yng Nghymru ac ar draws y DU ac i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol.

Hefyd:

Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli mewn 850 erw o barcdir hanesyddol prydferth lle mae 600 o geirw yn crwydro’n rhydd. Mae amrywiaeth eang o gynefinoedd a thirweddau yn y parc, gan gynnwys coetiroedd naturiol, planhigfeydd coed, glaswelltir, pyllau, nentydd a llynnoedd. Mae bryngaer o’r Oes Haearn, olion Abaty Sistersaidd o’r 12fed Ganrif, Orendy Sioraidd a’r plasty gothig Fictoraidd a elwir yn Gastell Margam i gyd o fewn cyrraedd hwylus – rhyw 10 munud i ffwrdd ar droed.

Aelodau Pleidleisio

Gall pob Ardal anfon dau gynrychiolydd pleidleisio. Yn ogystal, ar gyfer pob 500 aelod, neu ran o hynny, yn eich Ardal, gellir anfon 1 cynrychiolydd pleidleisio ychwanegol.

 • Gall pob Grŵp a sefydlwyd yn ffurfiol anfon un cynrychiolydd pleidleisio.
 • Swyddogion anrhydeddus ac aelodau o Bwyllgor Gwaith Cyngor Cymru.
 • Gall sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r Cerddwyr anfon un cynrychiolydd pleidleisio’r un.

Aelodau heb Bleidlais

Rhaid i unrhyw aelodau na allant bleidleisio dalu eu costau eu hunain o ran llety, prydau bwyd a chludiant.

Sut i fod yn rhan o’r Pwyllgor Gwaith

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Phwyllgor Gwaith Cyngor Cymru, er mwyn ein helpu i hyrwyddo gwaith Y Cerddwyr a chyflawni ein Gweledigaeth 10 Mlynedd, mae croeso i chi gysylltu â ni neu lawrlwytho’r ffurflenni enwebu ar gyfer swyddogion anrhydeddus yma, neu ar gyfer aelodau’r Pwyllgor Gwaith yma. Rydym yn chwilio’n arbennig am wirfoddolwyr sydd ag arbenigedd yn un o’r meysydd canlynol: codi arian, yr agenda iechyd, neu gyfathrebiadau digidol. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â cerddwyr@ramblers.org.uk neu ffoniwch ni ar 02920 646890.

Cofrestru i Fynychu CCB 2020 Cyngor Cymru

I fynychu, cofrestrwch mor fuan â phosibl: y dyddiad cau yw 1 Chwefror 2020.

Trefniadau’r Digwyddiad (gall yr amseriadau a digwyddiadau isod newid)

Dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020

11.00-11.30 Cofrestru’n agor, rhoi enwau i lawr ar gyfer gweithdai, ac archebu llety

12.30-1.15 Cinio a rhwydweithio

1.15-5.00 Gweithdai, siaradwyr a sesiynau hyfforddi

7.30 Cinio ac adloniant

Dydd Sul 22 Mawrth 2020

9.00-1.00 Cofrestru (ar gyfer mynychwyr Dydd Sul yn unig) a diwrnod busnes ffurfiol

Llety

Mae Canolfan Ddarganfod Parc Margam yn darparu ystafelloedd a rennir yn unig (2 westai o leiaf ym mhob ystafell). Defnyddiwch y system archebu i roi gwybod i ni pwy yr hoffech rannu â hwy. Mae 5 ystafell lwyr hygyrch ar gael.

Sut i gyrraedd Canolfan Ddarganfod Margam

Parc Margam, Port Talbot, SA13 2UA. Ffôn: 01639 895636

E-bost: enquiries.mp@field-studies-council.org

Ar y bws:

Mae bysiau’n stopio ar y briffordd, ger y fynedfa. 5 munud ar droed i’r dderbynfa.

O orsafoedd bws a thrên Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Pîl, Port Talbot: First Cymru X1

O Gastell-nedd: First Cymru 226 neu 227 i Orsaf Fysiau Port Talbot, yna’r X1

Ar y trên:

Trenau Great Western o London Paddington, Reading, Swindon a Bristol Parkway (cysylltiadau o ogledd-ddwyrain Lloegr a Chanolbarth Lloegr) i Bort Talbot. Trafnidiaeth Cymru: trenau uniongyrchol i Bort Talbot o Gaerdydd, Casnewydd, Henffordd, Amwythig, Crewe a Manceinion, gyda chysylltiadau yng Nghaerdydd o dde a gorllewin Lloegr.

Costau

Os ydych chi’n gynrychiolydd pleidleisio (gweler uchod) ni fydd yn costio dim i chi fynychu.

Os ydych chi’n gynrychiolydd heb bleidlais, bydd angen i chi dalu’r costau isod, gan gynnwys unrhyw gostau teithio. (Efallai y bydd eich Ardal neu Grŵp yn dymuno talu rhan neu’r cyfan o’r costau, ond bydd angen trafod hyn cyn bwcio.)

 • Cynrychiolydd Dydd Sadwrn (yn cynnwys cinio bwffe a lluniaeth) £15.00

Cynrychiolydd Dydd Sadwrn (yn cynnwys cinio bwffe, lluniaeth a chinio nos) £45.00

Pecyn cyflawn Dydd Sadwrn a Dydd Sul (yn cynnwys pob pryd bwyd, lluniaeth a llety dros nos ar Nos Sadwrn a mynychu ar Ddydd Sul) £75.00

 • Cynrychiolydd Dydd Sul (yn cynnwys cinio bwffe a lluniaeth) £15.00

Treuliau Teithio

Bydd Y Cerddwyr yn talu treuliau pob cynrychiolydd Ardal a Grŵp swyddogol sy’n mynychu, ond gofynnwn i chi rannu car os oes modd. Ni allwn, yn anffodus, dalu treuliau aelodau heb bleidlais, cynrychiolwyr o Grwpiau Cysylltiedig, nac unigolion ychwanegol sy’n dod i’r gynhadledd. Dylai eich treuliau teithio gael eu talu gennych chi neu gan eich Ardal neu Grŵp a dylech gytuno arnynt ymlaen llaw.

Share with friends

Date and Time

Location

FSC Margam Discovery Centre

Margam Park

Port Talbot

SA13 2UA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved