RBC Business Engagement Event | Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conference Room 1 | Ystafell Gynadledda 1

Waterton Centre | Canolfan Waterton

Waterton Industrial Estate | Ystad Ddiwydiannol Waterton

Bridgend |Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3WT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Cardiff Capital Region City Deal is building on the region’s sectoral strengths, its current skills base and three successful universities, creating a regional way of working which has never been seen before in South East Wales, developing a prosperous and thriving region where people want to live and work.

The business engagement events will provide businesses across the Region with an overview of the Cardiff Capital Region City Deal, including:


 • Details of the City Deal structure
 • The key contacts and individuals within the City Deal team
 • The opportunities that the City Deal offers businesses across the Region
 • An overview of the Investment and Intervention Framework
 • Details of how businesses can interact with the City Deal and keep up to date with news and development
 • Current workstreams and activities of the City Deal


=============================================

Disgrifiad

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adeiladu ar gryfderau sector y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau cyfredol a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu ffordd ranbarthol o feddwl sydd erioed wedi’i gweld o’r blaen yn Ne-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth llewyrchus a ffyniannus, lle mae ar bobl eisiau byw a gweithio.

Bydd y digwyddiadau ymgysylltu â busnes yn darparu trosolwg i fusnesau ledled y Rhanbarth ar Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn cynnwys:


 • Manylion strwythur y Fargen Ddinesig
 • Y cysylltiadau a’r unigolion allweddol yn nhîm y Fargen Ddinesig
 • Y cyfleoedd y mae’r Fargen Ddinesig yn eu cynnig i fusnesau ledled y Rhanbarth
 • Trosolwg ar y Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd
 • Manylion sut y gall busnesau ryngweithio â’r Fargen Ddinesig a bod yn hollol gyfoes â newyddion a datblygiadau
 • Ffrydiau gwaith a gweithgareddau cyfredol y Fargen Ddinesig
Share with friends

Date and Time

Location

Conference Room 1 | Ystafell Gynadledda 1

Waterton Centre | Canolfan Waterton

Waterton Industrial Estate | Ystad Ddiwydiannol Waterton

Bridgend |Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3WT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved