£45 – £50

Regenerating Welsh Towns and Communities post Covid-19

Actions and Detail Panel

£45 – £50

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Reflecting on the pandemic and how our towns and communities can move forward in terms of investment and regeneration.

About this event

** Please note, this event will be delivered in the medium of English, but simultaneous translation into Welsh is available, please tick the option when ordering if you require this.

Welsh towns and communities are unique places with their own distinctive sense of place. In light of Covid-19, and reflecting upon a year where our local neighbourhoods and towns have been so important to us – how can we now ensure their sustainability and success in the future?

Speakers will reflect on the pandemic and how our towns and communities can move forward in terms of investment and regeneration.

This event will investigate ways that planning can play a role in creating a positive framework for delivering sustainable places and will reflect on innovative practices that promote the community and town development agenda in Wales.

This is a joint Network event organised by Planning Aid Wales and One Voice Wales. Officers from each organisation will be presenting. We are also fortunate to welcome a keynote speaker from Welsh Government who will provide advice on ‘placemaking’ and funding streams to help Wales’s town centres build back better post Covid-19. There will also be case studies provided by Town Councils and Local Authorities across Wales.

Who is this event for?

• Community and Town Councils

• Local Planning Authorities, Officers and Councillors

• Developers / agents

How Much?

Delegate £50

Planning Aid Volunteers Free

*If you would prefer an invoice and pay by cheque/BACS, please email kay@planningaidwales.org.uk or on 02920 625009

** Sylwch, bydd yr digwyddiad hwn yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng Saesneg, Bydd siaradwyr yn myfyrio ar y pandemig a sut y gall ein trefi a'n cymunedau symud ymlaen o ran buddsoddi ac adfywio.

Mae trefi a chymunedau Cymru’n fannau unigryw gyda’u synnwyr penodol o’u cynefin. Yn wyneb Covid-19 ac wrth adlewyrchu ar flwyddyn pan oedd ein cymdogaethau lleol a’n trefi mor bwysig i ni - sut allwn ni nawr sicrhau eu cynaliadwyedd a’u llwyddiant yn y dyfodol?

Bydd y siaradwyr yn adlewyrchu ar y pandemig a sut y gall ein trefi a’n cymunedau symud ymlaen yn nhermau buddsoddiad ac adfywiad.

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio ffyrdd y gall cynllunio chwarae rôl wrth greu fframwaith cadarnhaol i gyflenwi cynefinau cynaliadwy a bydd yn adlewyrchu ar arferion arloesol sy’n hyrwyddo’r agenda ddatblygu i drefi a chymunedau yng Nghymru.

Mae hwn yn ddigwyddiad Rhwydweithio ar y cyd a drefnir gan Gymorth Cynllunio Cymru ac Un Llais Cymru. Ceir cyflwyniadau gan swyddogion o’r ddau sefydliad. Rydym hefyd yn ffodus i fedru croesawu prif siaradwr o Lywodraeth Cymru a fydd yn darparu cyngor ar ‘greu cynefinoedd’ a ffrydiau cyllido i helpu canol trefi Cymru i adeiladu’n well ar ôl Covid-19. Hefyd ceir astudiaethau achos a ddarperir gan Gynghorau Tref ac Awdurdodau Lleol ar draws Cymru.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

• Cynghorau Cymuned a Thref

• Swyddogion a Chynghorwyr Awdurdodau Cynllunio Lleol

• Datblygwyr / asiantwyr

Faint?

Cynrychiolydd £50

Gwirfoddolwyr Cymorth Cynllunio Cymru Am Ddim

* Os byddai'n well gennych anfoneb a thalu gyda siec / BACS, e-bostiwch kay@planningaidwales.org.uk neu ar 02920 625009

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organiser Planning Aid Wales / Cymorth Cynllunio Cymru

Organiser of Regenerating Welsh Towns and Communities post Covid-19Our purpose is to support communities and planning authorities to work better together in shaping places.

 

We work with local planning authorities to support approaches for thoughtful community engagement as part of a proactive planning process.

 

We work with community and town councils to see the world from their perspective and explain the planning process, their role in it and what they can achieve.
Ein diben yw cefnogi cymunedau ac awdurdodau cynllunio i weithio’n well gyda’i gilydd wrth lunio cynefinoedd.

 

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio lleol i gefnogi dulliau o ymgysylltiad ystyrlon â chymunedau fel rhan o broses gynllunio rhagweithiol.

 

Rydym yn gweithio â chynghorau cymuned a thref i weld y byd o’u persbectif hwy ac esbonio’r broses gynllunio, eu rôl ynddi a’r hyn y gallant eu gyflawni.

Save This Event

Event Saved