Renew Wales Annual Conference 2016
£0 – £30
Renew Wales Annual Conference 2016

Renew Wales Annual Conference 2016

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Catrin Finch Centre, Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Renew Wales Annual Conference 2016

Communities delivering for Future Generations

Thursday 6th October 2016

We are pleased to announce that the Renew Wales Annual Conference is being held at the Catrin Finch Centre, Glyndwr University on Thursday 6th October 2016.  The conference will focus on the power and strengths of our communities and the drive to create a better place for our future generations.

Attending this conference is a great way for community groups, workers/volunteers and professionals to gain significant knowledge that can be used in the community projects they support and future development. We will have a number of experts in their fields, giving presentations and holding interactive workshops, some topics include:  green planning & infrastructure, community asset development; and the impact of climate change in communities. 

Refreshments and Lunch provided to all delegates

If you have any questions, please contact us at info@renewwales.org.uk or telephone 02920 190260.

Best wishes

The Renew Wales Team

 

FAQs

 Where can I contact the organiser with any questions?

Please contact Renew Wales on 02920 190260 or email info@renewwales.org.uk

 

Can I update my registration information?

Yes, please contact Renew Wales with the new details on 02920 190260 or email info@renewwales.org.uk

 

Do I have to bring my printed ticket to the event?

No, we will have a delegate list at the registration desk.  But you must register on eventbrite

 

What is the refund policy?

Cancellations can only be accepted in writing.  Should Renew Wales cancel this event, a full refund will be made. 

Should delegates cancel the following charges apply:

- 22 days or more prior to the event – eventbrite fees only

- 15-21 days prior to the event – 50 per cent of fee

- 14 days or less (or failure to attend) – 100 per cent of fee

 

The name on the registration/ticket doesn't match the attendee. Is that okay?

Please contact Renew Wales with the correct details on 02920 190260 or email info@renewwales.org.uk

 Cynhadledd Flynyddol Adfywio Cymru 2016

Cymunedau’n Cyflawni dros Genedlaethau’r Dyfodol

Dydd Iau, 6 Hydref 2016

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Cynhadledd Flynyddol Adfywio Cymru yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam ddydd Iau 6ed Hydref 2016.  Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar bŵer a chryfder ein cymunedau, a’r penderfyniad i greu lle gwell i genedlaethau'r dyfodol.

 

Mae mynychu’r gynhadledd yn ffordd wych i grwpiau cymunedol, gweithwyr/gwirfoddolwyr a phobl broffesiynol gael gwybodaeth sylweddol i'w defnyddio yn y prosiectau cymunedol y maent yn eu cefnogi ac ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol. Mae gennym nifer o arbenigwyr yn eu meysydd yn rhoi cyflwyniadau ac yn cynnal gweithdai rhyngweithiol, a dyma rai o'r pynciau:  cynllunio gwyrdd a seilwaith, datblygu asedau cymunedol, ac effaith y newid yn yr hinsawdd ar gymunedau. 

 Darperir Lluniaeth a Chinio i bawb sy’n mynychu

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau info@renewwales.org.uk neu ffoniwch 02920 190260.

Dymuniadau gorau

Tîm Adfywio Cymru

 

Cwestiynau Cyffredin

Sut gallaf gysylltu â'r trefnydd os bydd gennyf unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch ag Adfywio Cymru ar 02920 190260 neu anfonwch neges i info@renewwales.org.uk

 

Ga’ i ddiweddaru fy ngwybodaeth cofrestru?

Cewch, cysylltwch ag Adfywio Cymru gyda’r manylion newydd ar 02920 190260  neu anfonwch neges i info@renewwales.org.uk

 

A oes rhaid i mi ddod â thocyn wedi'i argraffu i'r digwyddiad?

Na, bydd rhestr o’r mynychwyr gan y ddesg gofrestru.  Ond rhaid ichi gofrestru ar eventbrite

 

Beth yw'r polisi ar gyfer cael ad-daliad?

Dim ond yn ysgrifenedig y caniateir canslo.  Os bydd Adfywio Cymru yn canslo'r digwyddiad, rhoddir ad-daliad llawn. 

Os bydd mynychwyr yn canslo, rhaid talu'r ffioedd yma:

- 22 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad – ffioedd eventbrite yn unig

- 15-21 diwrnod cyn y digwyddiad – 50 y cant o'r ffi

- 14 diwrnod neu lai (neu beidio â dod) – 100 y cant o’r ffi

 

Nid yw’r enw ar y gofrestr/tocyn yn cyfateb i’r sawl sy’n mynychu. Fydd hynny’n iawn?

Cysylltwch ag Adfywio Cymru gyda’r manylion cywir ar 02920 190260 neu anfonwch neges i info@renewwales.org.uk


PRYD

Dydd Iau, 6 Hydref 2016 rhwng 09:00 a 17:00 (BST) - Ychwanegwch at y Calendr

BLE

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam - Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW - Gweld y Map

Share with friends
Date and Time
Location

Catrin Finch Centre, Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved