Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

#ReportingBelief17

NUJ Training Wales

Wednesday, 10 May 2017 from 10:00 to 16:00 (BST)

#ReportingBelief17

Ticket Information

Type End Quantity
Journalists 8 May 2017 Free  
Non-journalists 8 May 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share #ReportingBelief17

Event Details

Please note that although this event is free of charge participants must register to attend #RB17

Journalists: 10am till 2pm

Belief groups: 11.30am till 4pm

Last November, we brought together journalists and representatives from the spectrum of beliefs and ideology in Wales for a day’s workshop covering religious literacy and the reporting of belief.

On May 10th, BBC Wales will host a follow-on event that will feature a joint session and networking lunch for journalists and belief groups to allow more time for discussion and interaction.

There will be a separate workshop for journalists in the morning (details below) and in the afternoon, our partners The Centre for Community Journalism (C4CJ) will deliver a media and social media training session for belief group representatives.

10.15am:        Journalists arrive: tea/coffee

10.30am        Journalists only session:

                      Muslim communities – connecting with the grassroots

11.30am:        Faith group media reps arrive. Networking Break

12.00              Dr Michael Munnik, Cardiff University chairs discussion

1pm                Networking lunch. Journalists leave at 2pm

2-4pm            Belief groups only:

                      Media & social media training session by C4CJ

Workshops:

10.15 till 11.30: Journalists-only session

Muslim communities: connecting with the grassroots

Three BBC journalists from different backgrounds give their tips for making connections at grassroots level – whatever your gender, ethnicity, religion or language skills.

Sajid Iqbal is a senior broadcast journalist with BBC News in London.  Born in Pakistan, he became a reporter for the country’s leading English language newspaper Dawn before moving in 2001 to the BBC Urdu service in London.  In 2016 he carried out the investigative journalism behind a BBC Radio 4 series, The Deobandis, about Britain’s largest mosque network.   He now works as a UK community affairs specialist for BBC Newsgathering.  He is also a visiting fellow at the London School of Economics, Centre for the Study of Human Rights.

Yasminara Khan is a journalist at BBC Newsnight where she produces reactive discussions and interviews for the nightly programme.  She also spends much of her time investigating stories about issues affecting British Asian women.  In 2016, she carried out the investigative journalism behind two reports on how the South Asian male kinship system had been used within the Labour Party to sabotage attempts by some British Asian women to obtain political office.   In 2015 she investigated a story about “slave wives” – women from India who were being kept as domestic slaves by their British Asian husbands.  Her work won the TV Report of the Year at the Asian Media Awards in both 2015 and 2016.

Innes Bowen is the author of Medina in Birmingham, Najaf in Brent: Inside British Islam, a book about the networks behind the UK’s mosques.  She wrote the book while working as a producer and editor of BBC Radio 4 current affairs programmes such as Analysis and More or Less. From April, Innes will be in charge of investigations at BBC Newsnight.

2pm – 4pm: Belief group representatives

Media and Social Media training

Emma Meese and Matthew Abbott from the Centre for Community Journalism at Cardiff University will give an inside view of the newsroom, how it works and how media representatives from the belief communities can best engage with the media. The session will also cover the use of social media for engagement with stakeholders and the media.

This is a ticketed event but we are able to offer it free of charge thanks to our funding from Welsh Government, the BBC hosting and providing lunch and C4CJ providing the afternoon training session.

Pryd:   Mai 10, 2017 Drwy’r Dydd

Lle:     Tŷ Oldfield, Ystafell Theatr, BBC Wales, Tŷ Darlledu, Ffordd Llantrisant, Llandaf, CF5 2YQ

Cost:   Am ddim

Cyswllt:  Anna Wynn Roberts 

Nodwch, er bod y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, rhaid i fynychwyr gofrestru er mwyn mynychu RB17

Newyddiadurwyr: 10am tan 2pm

Grwpiau cred: 11.30am tan 4pm

Fis Tachwedd y llynedd, daethom â newyddiadurwyr a chynrychiolwyr ynghyd o’r ystod o gredoau ac athroniaethau ledled Cymru am weithdy diwrnod ar lythrennedd crefyddol ac adrodd ar gred.

Ar 10 Mai, bydd BBC Wales yn cynnal digwyddiad pellach a fydd yn cynnwys sesiwn ar y cyd a chinio rhwydweithio i newyddiadurwyr a grwpiau cred er mwyn galluogi rhagor o amser ar gyfer trafodaeth a rhyngweithio.

Bydd gweithdy ar wahân i newyddiadurwyr yn y bore (gweler siaradwyr isod) ac yn y prynhawn bydd ein partneriaid yn y Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol (C4CJ) yn cynnal sesiwn hyfforddi’r cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer cynrychiolwyr grwpiau cred.

10.00am: Newyddiadurwyr yn cyrraedd

10.15am:  Sesiwn i Newyddiadurwyr yn unig:

                 Cymunedau Mwslimaidd – cysylltu â llawr gwlad

11.30am:  Cynrychiolwyr cyfryngau grwpiau cred yn cyrraedd. Egwyl i rwydweithio

12.00pm:  Dr Michael Munnik, Prifysgol Caerdydd yn cadeirio sesiwn

1pm:         Cinio rhwydweithio. Newyddiadurwyr yn gadael am 2pm

2-4pm:      Grwpiau cred yn unig:

                 Sesiwn hyfforddiant y cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol gan C4CJ

Gweithdai:

10.15 tan 11.30: Sesiwn i newyddiadurwyr yn unig

Cymunedau Mwslimaidd: cysylltu â llawr gwlad Mae tri newyddiadurwr y BBC o gefndiroedd gwahanol yn rhoi eu cyngor ar wneud cysylltiadau ar lawr gwlad – waeth beth yw eich rhywedd, ethnigrwydd, crefydd neu sgiliau iaith.

Mae Sajid Iqbal yn uwch newyddiadurwr gohebu gyda BBC News yn Llundain. Cafodd ei eni yn Pacistan a daeth yn ohebydd ar gyfer prif bapur newydd Saesneg y wlad, Dawn, cyn symud yn 2001 i wasanaeth BBC Urdu yn Llundain. Yn 2016 cwblhaodd newyddiaduraeth ymchwiliol y tu ôl i gyfres BBC Radio 4, The Deobandis, ynglŷn â rhwydwaith Mosg mwyaf Prydain. Erbyn hyn mae’n gweithio fel arbenigwr ar faterion cymunedol y DU i BBC Newsgathering. Mae hefyd yn gymrawd gwadd yn Ysgol Economeg Llundain, Canolfan Astudiaeth Hawliau Dynol.

Mae Yasminara Khan yn newyddiadurwr gyda BBC Newsnight lle mae hi’n cynhyrchu trafodaethau ymatebol a chyfweliadau ar gyfer y rhaglen nosweithiol. Mae hi hefyd yn treulio llawer iawn o’i hamser yn ymchwilio straeon am faterion sy’n effeithio ar ferched Asiaidd ym Mhrydain. Yn 2016 cwblhaodd newyddiaduraeth ymchwiliol wrth gefn dau adroddiad ar sut y defnyddiwyd y system carennydd gwrywaidd De Asia o fewn y Blaid Lafur i rwystro ymdrechion gan rai merched Asiaidd o Brydain i sicrhau swyddi gwleidyddol. Yn 2015 ymchwiliodd stori am ‘wragedd fel caethweision”- sef merched o India a oedd yn cael eu cadw fel caethweision cartref gan eu gwŷr Asiaidd o Brydain. Enillodd ei gwaith Wobr Adroddiad Teledu’r Flwyddyn yn y Gwobrau Cyfryngau Asiaidd yn 2015 a 2016.

Mae Innes Bowen yn awdur Medina in Birmingham, Najaf in Brent: Inside British Islam, sef llyfr am y rhwydweithiau wrth wraidd mosgiau’r DU. Ysgrifennodd y llyfr wrth iddi weithio fel cynhyrchydd a golygydd rhaglenni materion cyfredol fel Analysis a More or Less. O fis Ebrill bydd Innes yn arwain gwaith ymchwiliol BBC Newsnight.

2pm – 4pm: Sesiwn grwpiau cred yn unig

Cyfryngau a hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Emma Meese a Matthew Abbott o Ganolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd yn rhoi cipolwg arbennig ar yr ystafell newyddion, sut mae’n gweithio a sut orau all cynrychiolwyr y cyfryngau o gymunedau cred ymgysylltu â’r cyfryngau. Bydd y sesiwn yn delio hefyd â’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r cyfryngau ac ysgrifennu datganiad i’r wasg effeithiol a fydd yn helpu i dynnu sylw at eich sefydliad.

Mae hwn yn ddigwyddiad sydd angen tocyn ond gallwn ei gynnig yn rhad ac am ddim oherwydd yr arian a gawn gan Lywodraeth Cymru, y BBC yn cynnal y digwyddiad ac yn darparu cinio a C4CJ yn cynnal y sesiwn hyfforddi yn y prynhawn.

BBC Wales logo, NUJ Training Wales logo, C4CJ logo

Do you have questions about #ReportingBelief17? Contact NUJ Training Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ty Oldfield Theatre Room, BBC Wales
Llantrisant Rd
Llandaff
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Wednesday, 10 May 2017 from 10:00 to 16:00 (BST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.