Free

Research on offender rehabilitation: past, present and future/Ymchwil ar ad...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Date: Wednesday 14th March 2018

Time: 11:00 - 13:00

Location: Glyndwr B, Singleton Park Campus, Swansea University

Throughout their history probation services have tended to pursue three aims: helping people to desist from crime through supervision and guidance; helping to protect the public; and giving sentencers the opportunity to be less punitive and in particular to reduce their use of imprisonment. These aims have received different levels of emphasis and attention at different times. Research on the effectiveness of probation has reflected this, and the findings and impact of probation research have changed completely during the last 50 years.

From optimism and confidence in the 1960s and 1970s (with little evidence in their support) we have seen a period of extreme scepticism associated with the doctrine that 'nothing works', followed by a slow accumulation of more positive findings about alternatives to custody (sometimes), the impact of cognitive-behavioural methods and group programmes on re-offending, and most recently the considerable improvements in re-offending rates which can be produced when practitioners use appropriate skills and approaches in individual supervision.

This presentation aims to sum up what we know so far about how probation services can be effective, and to consider how further research might focus more on the experiences of individual service users (what can they tell us about what helps them to desist from offending?) and on the impact of organisational culture and the wider policy context. In several countries a shift towards more punitive criminal justice has led to an increase in both community sentences and imprisonment, which is not consistent with probation's aims. Can research help to avoid this outcome?

Admission is free but booking is essential.Dyddiad: Dydd Mercher 14 Mawrth 2018

Amser: 11:00 – 13:00

Lleoliad: Glyndwr B, Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe

Ers eu bodolaeth mae gwasanaethau prawf wedi tueddu i ddilyn tri amcan: helpu pobl i beidio â throseddu drwy oruchwyliaeth ac arweiniad; helpu i amddiffyn y cyhoedd; a rhoi’r cyfle i ddedfrydwyr fod yn llai cosbol ac yn benodol eu hannog i garcharu llai. Mae lefel y pwyslais a’r sylw a roddir ar yr amcanion hyn yn amrywio ar adegau gwahanol. Mae ymchwil ar effeithiolrwydd gwasanaethau prawf wedi amlygu hynny. Mae canfyddiadau ac effaith ymchwil gwasanaethau prawf wedi newid yn llwyr yn ystod y 50 mlynedd ddiwethaf.

Yn dilyn cyfnod o obaith a hyder yn yr 1960au a 1970au (gyda fawr ddim o dystiolaeth i’w gefnogi) profwyd cyfnod o amheuaeth yn gysylltiedig â’r gred ‘nad oedd unrhyw beth yn gweithio.’ Dilynwyd hyn yn raddol gan ganfyddiadau mwy cadarnhaol ynglŷn â dulliau eraill o gosbi (weithiau), ac effaith dulliau ymddygiad gwybyddol a rhaglenni grŵp ar ail-droseddu. Yn fwy diweddar gwelwyd gwelliannau yng nghyfraddau ail-droseddu, y gellir eu cyflawni pan fo ymarferwyr yn defnyddio’r sgiliau priodol a dulliau sy’n golygu goruchwylio unigolion.

Bwriad y cyflwyniad hwn yw crynhoi’r hyn rydym yn ei wybod hyd yn hyn am sut y gall gwasanaethau prawf fod yn effeithiol, ac ystyried o bosibl sut y gall ymchwil pellach ganolbwyntio mwy ar brofiadau defnyddwyr gwasanaethau unigol (beth allent ei ddweud wrthym am yr hyn sy’n eu helpu i beidio â throseddu?) ac ar effaith diwylliant sefydliadol a’r cyd-destun polisi ehangach. Mewn sawl gwlad mae symud tuag at gyfiawnder troseddol mwy cosbol wedi arwain at gynnydd yn nifer y dedfrydau cymunedol ac at garcharu mwy. Nid yw hyn yn cyd-fynd ag amcanion gwasanaethau prawf. A all ymchwil helpu i osgoi’r canlyniadau hyn?

Mae tocynnau am ddim ond cynghorir archebu.

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved