'Restless Nation: Scotland 1999 to 2016 and beyond' by Prof Sir Tom Devine.
Free
'Restless Nation: Scotland 1999 to 2016 and beyond' by Prof Sir Tom Devine.

'Restless Nation: Scotland 1999 to 2016 and beyond' by Prof Sir Tom Devine.

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Pierhead Building

Cardiff Bay

Cardiff, United Kingdom

View Map

Event description

Description


Wales Governance Centre Annual Lecture 2016 by Prof Sir Tom Devine

‘Restless Nation: Scotland 1999 to 2016 and beyond’

13th October 2016, 6pm, Pierhead Building, Cardiff Bay.

Introduced and sponsored by Deputy Presiding Officer, Ann Jones AM


Darlith Flynyddol y Ganolfan Llywodraethu Cymru 2016 gan yr Athro Syr Tom Devine

Cenedl Aflonydd: Yr Alban 1999 i 2016 a thu hwnt

13eg Hydref 2016, 6pm, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

Cyflwynir a noddir gan y Dirprwy Lywydd, Ann Jones AC.

Lecture summary:

Before the opening of the Scottish Parliament in 1999, the former Labour minister, George Robertson, famously asserted: 'Devolution will kill nationalism stone dead'. Few political predictions have proven to be so wrong. The SNP went on govern Scotland and then held a historic referendum on Scottish independence. Even the defeat in 2014 did not stall the momentum of nationalism. In 2016 whether Scotland becomes a sovereign state or stays within the Union remains an open question.

This lecture will consider the reasons for SNP success and the collapse of Labour in Scotland   which was crucial to the cause of independence. It will conclude with some thoughts on the Scottish question after Brexit and what the future might hold for a restless nation.

Tom Devine:

Tom Devine is currently Sir William Fraser Professor Emeritus of Scottish History and Palaeography in the University of Edinburgh.He previously held professorial chairs at Strathclyde (where he was also Vice Principal) and Aberdeen and visiting professors in Canada,Europe and the USA.

His special area of interest is the history of the Scottish people both at home and abroad since the sixteenth century on which he has written or edited over three dozen books.Devine is a Fellow of the British Academy,the Royal Society of Edinburgh and an Honorary Member of the Royal Irish Academy,the only UK-based scholar in the humanities or social sciences to be elected to all three national academies for which he is eligible.

He has won numerous prizes throughout his career, including the Royal Gold Medal,Scotland's supreme academic accolade,the only historian so honoured to date.

‎Tom Devine was knighted in 2014 'for services to the study of Scottish history'.

*************

Crynodeb o'r ddarlith:

Mewn dyfyniad enwog cyn agor Senedd yr Alban ym 1999, mynnodd y cyn-Weinidog Llafur, George Robertson: 'Datganoli fydd yr hoelen olaf yn arch cenedlaetholdeb'. Anaml y cawn broffwydoliaeth wleidyddol sydd wedi bod mor anghywir. Aeth yr SNP ymlaen i lywodraethu'r Alban cyn cynnal refferendwm hanesyddol i gynnig annibyniaeth i'r wlad. Er i'r Alban bleidleisio o blaid aros yn y DU yn 2014, mae cenedlaetholdeb wedi parhau i fynd o nerth i nerth. Yn 2016, mae dyfodol yr Alban fel gwladwriaeth sofran neu'n rhan o'r DU, yn parhau'n gwestiwn agored.
Bydd y ddarlith hon yn ystyried y rhesymau dros lwyddiant yr SNP a chwymp y Blaid Lafur yn yr Alban, sef elfen hanfodol ar y daith tuag at annibyniaeth. Daw'r ddarlith i ben gyda rhai safbwyntiau am sefyllfa'r Alban ar ôl y bleidlais i ymadael â'r UE, a'i dyfodol ar groesffordd yn ei hanes.

Tom Devine:

Ar hyn o bryd, Tom Devine yw Athro Emeritws Syr William Fraser o Balaeograffeg a Hanes yr Alban ym Mhrifysgol Caeredin. Yn flaenorol, mae wedi bod yn athro cadeiriol yn Strathclyde (lle bu hefyd yn Is-brifathro) ac Aberdeen, ac yn athro gwadd yng Nghanada, Ewrop ac UDA.
Mae ei ddiddordeb pennaf yn ymwneud â hanes pobl yr Alban, gartref a thramor, ers yr unfed ganrif ar bymtheg, ac mae wedi ysgrifennu neu olygu dros dri dwsin o lyfrau am y pwnc. Mae Devine yn Gymrawd o'r Academi Brydeinig, Cymdeithas Frenhinol Caeredin ac yn Aelod Anrhydeddus o Academi Frenhinol Iwerddon. Ef yw'r unig ysgolhaig o'r dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol yn y DU i gael ei ethol i'r tair academi genedlaethol y mae'n gymwys ar eu cyfer.
Mae wedi ennill llu o wobrau yn ystod ei yrfa, gan gynnwys y Fedal Aur Frenhinol. Dyma brif wobr academaidd yr Alban, ac ef yw'r unig hanesydd i gael yr anrhydedd hon hyd yma.
Cafodd Tom Devine ei wneud yn farchog yn 2014 'am ei gyfraniad at astudio hanes yr Alban'.

Share with friends
Date and Time
Location

Pierhead Building

Cardiff Bay

Cardiff, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved