Free

Rhaglen Garlam Tramshed Tech Express Programme

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Rhaglen Garlam 12wk Tramshed Tech 12wk Express Programme

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

Rydym yn falch o'ch gwahodd chi ar Raglen Garlam Tramshed Tech. Mae'n rhaglen ddeuddeg wythnos sy'n edrych ar bob agwedd ar adeiladu busnes llwyddiannus.

Cynnwys y rhaglen:

 • Wythnos 1: Sesiwn Gyflwyno a Chynllunio Busnes
 • Wythnos 2: Cynhyrchu Syniadau a Datblygu Cynnyrch
 • Wythnos 3: Adrodd stori ar gyfer Busnesau Newydd
 • Wythnos 4: Sianelau Gwerthu a Marchnata
 • Wythnos 5: Modelau Busnes Digidol
 • Wythnos 6: Cyllid i gychwyn eich busnes
 • Wythnos 7: Cyllid i dyfu eich busnes
 • Wythnos 8: Diogelu eich busnes (Eiddo Deallusol, Diogelu Data a Seiberddiogelwch)
 • Wythnos 9 (AM): Sefydlu eich hun fel busnes rhyngwladol
 • Wythnos 9 (PM): Sut i adeiladu tîm arwain llwyddiannus
 • Wythnos 10: Gweithrediadau Busnes Cynhyrchiant Uchel
 • Wythnos 11: Cyflwyno Syniadau i Banel Buddsoddwyr
 • Wythnos 12: Sesiwn Adborth a Chanlyniadau

Bydd y diwrnodau yn cael eu rhannu fel a ganlyn:

 • Gweithdy 1 - 10:30am-12:30pm
 • Astudiaeth Achos - 12:30pm-1:30pm
 • Gweithdy 2 - 2:30pm-4:30pm

Cynhelir y cwrs bob dydd Mercher o 29 Ionawr tan 15 Ebrill a bydd yn dod i ben gyda phanel cyflwyno syniadau i fuddsoddwyr go iawn.

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen mae'n rhaid i chi fod yn gwmni sydd wedi sefydlu, neu'n gwmni sydd heb gychwyn eto ond sydd â syniad busnes cadarn yn barod i'w ddatblygu i'r cam nesaf. Mae'n rhaid i gwmnïau fod yn fusnes bach neu ganolig sydd â photensial i dyfu.

I gael eich derbyn ar y rhaglen mae'n rhaid cymryd rhan mewn galwad ffôn fer, anffurfiol gyda Tramshed Tech i sicrhau bod y rhaglen yn gweddu i anghenion yr unigolyn.

Drwy gydol y rhaglen, bydd sesiynau hyfforddi un i un ar gael.

Er ei fod yn gylch 12 wythnos, mae modd i gwmnïau sydd ar y rhaglen, ond nad ydynt yn teimlo'r angen i gofrestru ar gyfer y rhaglen gyfan, fynychu sesiynau unigol er mwyn helpu i dyfu eu busnes.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y rhaglen, cofrestrwch eich diddordeb ar y dudalen hon a byddwn yn cysylltu â chi, neu gallwch gysylltu â Jess Phillips - Rheolwr Arloesi Menter yn Tramshed Tech am ragor o wybodaeth - jess@tramshedtech.co.uk

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad.

**********

We are pleased to invite you onto the Tramshed Tech Express Programme. It is a twelve week programme covering all aspects of building a successful business.

Programme content:

 • Week 1: Introduction Session and Business Planning
 • Week 2: Idea Generation and Product Development
 • Week 3: Storytelling for Start ups
 • Week 4: Marketing and Sales Channels
 • Week 5: Digital Business Models
 • Week 6: Finance to start your business
 • Week 7: Finance to grow your business
 • Week 8: Protecting your business (IP, Data Protection and Cyber Security)
 • Week 9 (AM): Setting up as an international business
 • Week 9 (PM): How to build a successful leadership team
 • Week 10: High Productivity Business Operations
 • Week 11: Investing Pitching Panel
 • Week 12: Feedback and Outcomes Session

The days will be split as follows:

 • Workshop 1 - 10:30am-12:30pm
 • Case Study - 12:30pm-1:30pm
 • Workshop 2 - 2:30pm-4:30pm

The course will run every Wednesday from 29th January to 15th April and culminate in a real investor pitching panel.

To be eligible for the programme you must be an established, post-start company or a pre-start with a solid business idea ready to take the next step. Companies must be SMEs and all must have the potential for growth.

Acceptance on the programme will require a short, informal telephone call with Tramshed Tech to ensure the programme fits with the needs of the individual.

Throughout this programme, one to one coaching sessions are also available.

N.B. Although it’s a 12-week cycle, companies who are on the programme and don’t feel the need to sign up to the whole programme can attend individual sessions to help grow their businesses.

If you are interested in participating in the programme please register your interest on this page and we will be in touch or contact Jess Phillips - Enterprise Innovation Manager at Tramshed Tech for more information - jess@tramshedtech.co.uk

Light refreshments will be provided.

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved