Rhaglen Trawsnewid Digidol | Digital Transformation Programme

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Event description
Mae'r digwyddiad yma nawr yn llawn | This event is now fully booked

About this Event

Os hoffech gael eich ychwanegu i'r rhestr aros ebostiwch catrin.rees@lshubwales.com gyda'r isod ogydd:

 • Enw Llawn
 • Cwmni
 • Teitl Swydd
 • Rhif Ffôn
 • Gofynion Deietegol

If you would like to be added to the waiting list please email catrin.rees@lshubwales.com with the following:

 • Full Name
 • Company
 • Job Title
 • Phone Number
 • Dietary Requirements

-------------------------------------------------------------------------------

Pam ddylech chi fod yn bresennol?

Bydd y digwyddiad hwn yn hyrwyddo dealltwriaeth o bensaernïaeth agored yng nghyd-destun iechyd a gofal yng Nghymru a beth fydd hyn yn ei olygu i randdeiliaid a phartneriaid allanol.

Rydym yn awyddus i archwilio'r hyn y mae rhanddeiliaid eisiau ei weld fwyaf neu eisiau ei weld gyntaf o ran pensaernïaeth agored, a hefyd nodi pa brofiad sydd gan randdeiliaid o arfer da iawn.

Bydd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Technoleg, Digidol a Thrawsnewid Llywodraeth Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal, yn siarad am y Rhaglen Trawsnewid Ddigidol newydd.

Bydd y rhaglen yn cyflawni ac yn cydlynu gweithredoedd mewn ymateb i'r Adolygiad Pensaernïaeth Ddigidol, yr Adolygiad Llywodraethu Digidol, a blaenoriaethau trawsnewid digidol eraill.

Bydd y digwyddiad hwn yn trafod y cwestiynau allweddol canlynol ...

 • Beth fydd Rhaglen Trawsnewid Ddigidol GIG Cymru yn ei gyflawni?
 • Sut bydd y Prosiect Galluogi Pensaernïaeth Agored yn gyrru'r argymhellion yn yr Adolygiad Pensaernïaeth Ddigidol?
 • Sut y byddwch chi'n gallu cymryd rhan yn y newidiadau hyn a dylanwadu arnyn nhw a helpu i symud i ffyrdd newydd o weithio?

Cinio o 12.30, digwyddiad 1.30pm - 3pm

-------------------------------------------------------------------------------

Why should you attend?

This event will promote understanding of open architecture in the context of health and care in Wales and what this will mean for external stakeholders and partners.

We’re keen to explore what stakeholders most want to see or want to see first in terms of open architecture, and also identify what experience stakeholders have of really good practice.

Welsh Government’s Director of Technology, Digital & Transformation for Health and Care, Ifan Evans, will be talking about the new Digital Transformation Programme.

The programme will deliver and co-ordinate actions in response to the Digital Architecture Review, Digital Governance Review, and other digital transformation priorities.

This event will discuss the following key questions…

 • What will the NHS Wales Digital Transformation Programme deliver?
 • How will the Enabling Open Architecture Project drive the recommendations in the Digital Architecture Review?
 • How will you be able to get involved in and influence these changes and help move to new ways of working?

Lunch from 12.30, event 1.30pm – 3pm

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

3 Assembly Square

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved