£30 – £90

Rheoli Cynhyrchiad Teledu a Ffilm - (Drama 1&2) - Production Management TV...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

BBC Roath Lock

Porth Teigr Way

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4GA

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Line Producer/Production Management for High End TV and Film

Delivered by Addie Orfila

Rheoli Cynhyrchu ar gyfer Teledu Ansawdd Uwch a Ffilm

Darparwyd gan Addie Orfila

Mae rheoli cynhyrchiad yn her, yn gyffrous ac yn rôl hanfodol i unrhyw gynhyrchiad. Pa bynnag genre yr ydych yn gweithio ynddo, bydd y cwrs modiwlaidd hwn yn rhoi sylfaen wybodaeth drylwyr i chi o'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr cynhyrchiad rhagorol ac effeithiol. Gan ddefnyddio seminarau rhyngweithiol, ymarferion ymarferol, gweithdai ac enghreifftiau o'r diwydiant, byddwch yn gorffen gyda sylfaen gref i adeiladu eich gyrfa ymhellach ac yn rhagori arni fel rheolydd cynhyrchiad. Mae'n addas ar gyfer rheolwyr cynhyrchu newydd, cydlynwyr cynhyrchu, dirpwy gyfarwyddwr 1af a graddau eraill sy'n dymuno symud i rôl rheolwr cynhyrchu.

Cynnwys y cwrs: Mae'r cwrs yn cynnwys pedwar modiwl i'w cynnal ar draws dau benwythnos. Gall cyfranogwyr y cwrs ddewis a dethol nifer y o benwythnosau i'w mynychu. Gweler y modiwlau isod:

Penwythnos 1

Modiwl 1 – PM trosolwg a chyflwyniad i'r amserlennu Sadwrn 25 Ionawr 2020

Modiwl 2 – Cyllidebu a Chontractio Sul 26 Ionawr 2020

Penwythnos 2 (i'w archebu ar wahan)

Modiwl 3 – Iechyd a diogelwch, risg a styntiau. Sadwrn 29 Chwefror 2020

Modiwl 4 – gweithio gyda'ch tîm ac ôl cynhyrchu. Sul 1af Mawrth 2020

Production Managing is challenging, exciting and a critical role for any production. Whatever genre you work in, this modular course will furnish you with a thorough knowledge base of the critical skills necessary to become an excellent and effective PM. Using interactive seminars, practical exercises, workshops and industry examples, you will come away a strong foundation with which to build your career further and excel as a PM. It is suitable for new Production Managers, Production Coordinators, 1st AD's and other grades wanting to move into the role of Production Manager.

Course content: The course consists of four modules to be run across two weekends. Course participants can pick and choose to do one or the two weekends.


Weekend 1

Module 1 – PM overview and Introduction to scheduling SAT 25th JANUARY 2020

Module 2 – Budgeting and Contracting. SUN 26th JANUARY 2020


Weekend 2 (to book separately)

Module 3 – Health and Safety, Risk and Stunts. Sat 29th FEBRUARY 2020

Module 4 – Working with your Team and Post Production. Sun 1st MARCH 2020Modiwl 1 – PM trosolwg a chyflwyniad i amserlennu

Yn y modiwl hwn, bydd mynychwyr yn edrych ar rôl y rheolwr cynhyrchu-sut mae'r rôl yn gwahaniaethu ar draws cwmnïau a genres unigol, ond yr un peth yn y bôn. Nid oes un llwybr unigol i mewn i'r rôl PM, a byddwch yn edrych ar ystod o raddau a all symud i fyny, neu ar draws i PM. Nod y modiwl cyntaf hwn yw rhoi trosolwg llawn o'r rôl ym mhob cyd-destun, gan gynnwys:

Cyn-gynhyrchiad
Cynhyrchu
Ôl-gynhyrchu
Camau cyflwyno a'r hyn y bydd rhaid i chi ei wneud ar draws pa bynnag ffilm/prosiect rydych chi'n gweithio arno.
Byddwch yn deall sut i adnabod adrannau allweddol a'r rolau o'u mewn drwy gydol cynhyrchiad. Byddwn yn edrych ar y cydberthnasau allweddol rhwng PM, HoDs a chynhyrchwyr ac yn deall cyd-ddibyniaeth rolau, a sut mae pob un yn effeithio ar y llall. Yn feirniadol, byddwch yn dysgu pwysigrwydd cyfathrebu er mwyn cael y gorau gan bawb.

Byddwn yn edrych ar amserlennu ffilmiau hud ac yn cwblhau ymarfer ymarferol i chwalu sgript drama yn "elfennau" a chreu amserlen effeithiol ac effeithlon. Byddwn yn edrych ar ystyriaethau allweddol o ran yr hyn sydd ei angen mewn amserlennu gan gynnwys fformatau saethu, goblygiadau ar gyfer y cynhyrchu a sut i weithio gydag ôl-gynhyrchu er mwyn sicrhau y cyflawnir y gwaith, yr adroddiadau a'r cliriadau.

Caiff y modiwl ei gyflwyno mewn modd rhyngweithiol, gydag ymarferion ymarferol i'ch helpu i weithio trwy senarios lluosog posibl yn ogystal â hyfforddiant ar ddefnyddio Magic Movie, ei gydrannau a'i ddefnyddioldeb, a sut y gallwch wneud y gorau o'r rhaglen i gefnogi amserlenni saethu, gan sicrhau cymaint o fewnbwn â phosibl i wneud saethiadau mor effeithiol â phosib. Fel rhan o'r broses hon, byddwch yn edrych ar y nodweddion cynhyrchu defnyddiol ar gyfer PM's, gan eich galluogi i greu amserlenni yn gyflym ac yn effeithiol


Module 1 – PM overview and Introduction to scheduling

In this module, attendees will look at the role of the Production Manager - how the role differs across individual companies and genres, but is essentially the same. There is no singular route into the PM role, and you will look at a range of grades that can move up, or across to PM. This first module is aimed at giving a full overview of the role in all contexts, covering:

 • Pre-production
 • Production
 • Post production
 • Delivery stages and what you will have to do across whichever film/project you work on.

You will understand how to identify key departments and the roles within them throughout a production. We will look at the key relationships between PM’s, HoDs and Producers and understand the interdependency of roles, and how each impacts the other. Critically you will learn the importance of communication to get the best from everyone.

We will look at movie magic scheduling and complete a practical exercise to break down a drama script into “elements” and create an effective and efficient schedule. We will look at key considerations for what is required in a scheduling including shooting formats, implications for the production and how to work with post production to ensure deliverables are achieved, reporting and clearances.

The module is delivered in an interactive manner, with practical based exercises to get you working through multiple possible scenarios as well as training in use of Movie Magic, its component parts and usability, and how you can make the most of the programme to support shooting schedules, ensuring maximum information input to make shoots as effective as possible. As part of this process you will look at the helpful production features for PM’s, enabling you to create schedules quickly and effectively.

Modiwl 2 – Cyllidebu a Chontractio

Yn y modiwl hwn, byddwch yn edrych ar sut rydych yn cydbwyso creadigrwydd ag ymarferoldeb, swyddogaeth allweddol rheolwr cynhyrchu da. Byddwch yn edrych ar y ffactorau sy'n llywio'r gyllideb ar gynhyrchiant, ac yn meddwl am ddatrys problemau er mwyn cynnal gwerthoedd cynhyrchu uchel o fewn cyfyngiadau'r gyllideb, gan ddarparu opsiynau ar gyfer y cynhyrchu. Fel PM, mae eich ffocws yn gweithio gyda'r gyllideb i gyflawni nodau'r timau creadigol. Defnyddir enghreifftiau o ffilm go iawn i roi trosolwg o'r lefelau o gyllidebau y gellir eu defnyddio ar draws gwahanol genres, ac i edrych ar sut y caiff y cyllidebau hynny eu dadansoddi i lefel uwch ac yn is na'r costau llinell. Bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi o ble mae costau cynhyrchu gwirioneddol a pha mor gyflym y gall costau godi ar draws cynyrchiadau mawr. Bydd y gweithgareddau'n cynnwys edrych ar ffynonellau cyllid ac incwm/buddsoddiad ar gyfer y ffilm nodwedd, ynghyd â golwg ar gymhellion rhyddhad treth a'u cymhwysiad, a bondiau cwblhau.

Dyma elfennau allweddol y modiwl hwn:

• Pennu gofynion a nodi elfennau hanfodol o'r gyllideb

Sgriptiau

fformat saethu

ôl-gynhyrchu

Atodlenni

Allbynnau

cliriadau (cerddoriaeth, deunydd archif ac ati)

penaethiaid adran

trafod cyllidebau byw a sut maent yn cael eu rhoi at ei gilydd, a chanolfannau cost

rheoli ac olrhain costau

gweithio gyda cast a chontractio'n effeithiol

gweithio gyda phlant a phobl ifanc

 • oriau
 • trwyddedu
 • Chaperones
 • Tiwtoriaid
 • awdurdodau'r AALl a'r gyfraith

Module 2 – Budgeting and Contracting.

In this module, you will look at how you balance creativity with practicality, the key function of a good Production Manager. You will look at the drivers of budget on a production, and think about problem solving to maintain high production values within budget constraints, providing options for the production. As a PM, your focus is working with the budget to achieve the aims of the creative teams. Real film examples are used to give an overview of what levels of budgets may be employed across various genres, and a look at how those budgets are broken down into above and below the line costs. This will give you insight into where real costs of production are and how quickly costs can mount up across major productions. Activities will include looking at sources of funding and income/investment for the feature film, along with a look at Tax Relief incentives and their application, and Completion Bonds.

Key elements of this module are:

 • Determining requirements and identifying critical elements of the budget

Scripts

Shooting format

Post Production

Schedules

Deliverables

Clearances (music, archive footage etc)

Department Heads

Discussing live budgets and how they are put together, and cost centres

Controlling and Tracking Costs

Working with Cast and Contracting effectively

Working with Children and Young People

   • Hours
   • Licensing
   • Chaperones
   • Tutors
   • LEA and legal authorities

Am yr hyfforddwr

Mae gan addie Orfila dros 22 mlynedd o brofiad o fewn teledu a chynhyrchu ffilmiau byrion yn cynnwys fel cyn-bennaeth cynhyrchu yn y gyfres ddrama Hollyoaks, sydd wedi ennill gwobrau. Mae hi wedi gweithio ei ffordd i fyny fel 3ydd AD, 1st AD, PM a Phennaeth cynhyrchu. Mae Addie wedi gweithio ar nifer o ddramâu cyfresol mawr yn y DU a bu ' n Rheolwr cynhyrchu yn Coronation Street ac mae wedi gweithio ar sioeau fel Hearbeat, Touch of Frost, Countdown, My Parents are Aliens, Emmerdale, Barking and Jinx. Yn ogystal â darparu hyfforddiant i ' r diwydiant, mae ' n ddarlithydd cyswllt yn Northen Film School, Prifysgol Salford ac UAL

Picture
About the trainer


Addie Orfila has over 22 years’ experience within TV and short film production including as Former Head of Production at award-winning drama series Hollyoaks. She has worked her way up as 3rd AD, 1st AD, PM and Head of Production. Addie has worked on many big UK serial dramas and was Production Manager at Coronation Street and has worked on shows such as Heartbeat, Touch of Frost, Countdown, My Parents are Aliens, Emmerdale, Barking and Jinx. As well as delivering industry training she is an Associate Lecturer at the Northern Film School, University of Salford and UAL


"Ah what a week it’s been! I’ve learned so much, met so many amazing people, had fun (!!!) and feel like my skillset expanded a whole lot"

"This course will 100% help me in my career. Thank you so much for the opportunity"

"A must for anyone working in the industry"


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

BBC Roath Lock

Porth Teigr Way

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4GA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved