£30 – £90

Rheoli Cynhyrchiad Teledu a Ffilm (Drama 3&4) Production Management TV & F...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

BBC Roath Lock

Porth Teigr Way

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4GA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description


Line Producer/Production Management for High End TV and Film

Delivered by Addie Orfila

Rheoli Cynhyrchu ar gyfer Teledu Ansawdd Uwch a Ffilm

Darparwyd gan Addie Orfila

Mae rheoli cynhyrchiad yn her, yn gyffrous ac yn rôl hanfodol i unrhyw gynhyrchiad. Pa bynnag genre yr ydych yn gweithio ynddo, bydd y cwrs modiwlaidd hwn yn rhoi sylfaen wybodaeth drylwyr i chi o'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr cynhyrchiad rhagorol ac effeithiol. Gan ddefnyddio seminarau rhyngweithiol, ymarferion ymarferol, gweithdai ac enghreifftiau o'r diwydiant, byddwch yn gorffen gyda sylfaen gref i adeiladu eich gyrfa ymhellach ac yn rhagori arni fel rheolydd cynhyrchiad. Mae'n addas ar gyfer rheolwyr cynhyrchu newydd, cydlynwyr cynhyrchu, dirpwy gyfarwyddwr 1af a graddau eraill sy'n dymuno symud i rôl rheolwr cynhyrchu.

Cynnwys y cwrs: Mae'r cwrs yn cynnwys pedwar modiwl i'w cynnal ar draws dau benwythnos. Gall cyfranogwyr y cwrs ddewis a dethol nifer y o benwythnosau i'w mynychu. Gweler y modiwlau isod:

Gweler tudalen archebu arall ar gyfer Modiwlau 1 a 2

Modiwl 3 – Iechyd a diogelwch, risg a styntiau. Sadwrn 29 Chwefror 2020

Modiwl 4 – gweithio gyda'ch tîm ac ôl cynhyrchu. Sul 1af Mawrth 2020

Production Managing is challenging, exciting and a critical role for any production. Whatever genre you work in, this modular course will furnish you with a thorough knowledge base of the critical skills necessary to become an excellent and effective PM. Using interactive seminars, practical exercises, workshops and industry examples, you will come away a strong foundation with which to build your career further and excel as a PM. It is suitable for new Production Managers, Production Coordinators, 1st AD's and other grades wanting to move into the role of Production Manager.

Course content: The course consists of four modules to be run across two weekends. Course participants can pick and choose to do one or both weekends. The modules are as follows:

See other booking form for Modules 1 and 2

Module 3 – Health and Safety, Risk and Stunts. Sat 29th FEBRUARY 2020

Module 4 – Working with your Team and Post Production. Sun 1st MARCH 2020


Modiwl 3 – Iechyd a diogelwch, risg a styntiau. Sadwrn 29ain o Chwefror 2020
Yn y modiwl hwn, byddwch yn ymdrin â:
• Diogelwch iechyd
• Asesiadau risg
• Cofnodi damweiniau
• Styntiau a gosod adeiladau
• Datganiadau cyfreithiol ac yswiriant
• Contractau – BECTU, Equity, yr MU a'r WGGB

Gan ddefnyddio eich profiadau personol, byddwch yn edrych ar yr agwedd allweddol hon ar gyfer rheolwyr cynhyrchu, gan nodi meysydd sy'n peri pryder, yn ogystal â defnyddio fideo o risg a digwyddiadau, i godi gwybodaeth am ffactorau allweddol wrth asesu risg a sut i'w lliniaru. Gan ddefnyddio ymarferion ymarferol, byddwch yn gweithio drwy senarios i asesu a nodi risg, gan weithio gyda chynghorwyr iechyd a diogelwch ar bob cam o'r broses ddatblygu a chynhyrchu, ar draws ystod o feysydd. Bydd hyn yn arwain at asesu risg a defnyddio matrics risg, a sut i weithio gyda'ch cast a'ch criw i sicrhau bod pawb yn cael eu briffio ac yn deall eu rôl. Bydd hefyd yn cwmpasu rhai agweddau ar sut y gallwch reoli sefyllfaoedd, a mesurau y gallwch eu gweithredu i leihau'r peryglon risg. Bydd hyn yn cynnwys cofnodi digwyddiadau, gofynion cyfreithiol, a ble i gael cyngor a chymorth pellach ynghylch rheoli risg.
Byddwn yn trafod goblygiadau iechyd a diogelwch ar gyfer egin lleoliad a'r angenrheidiau o weithio'n agos gyda rheolwr lleoliad i ddeall eich amgylchedd, a sicrhau ei fod wedi cael ei asesu'n briodol ar gyfer hygyrchedd, iechyd a diogelwch ac addasrwydd ar gyfer y cynhyrchiad.
Mae rhan olaf y diwrnod wedi'i neilltuo ar gyfer styntiau, gan gydweithio â thimau pyros a styntiau, gan arwain at asesu ar gyfer yswiriant a goblygiadau'r clawr cywir ar gyfer pob agwedd ar y cynhyrchiad, gan gynnwys gweithio gyda thimau cyfreithiol.

Module 3 – Health and Safety, Risk and Stunts. Sat 29th FEBRUARY 2020

In this module, you will cover:

 • Health & Safety
 • Risk Assessments
 • Accident Reporting
 • Stunts and set builds
 • Legal Reqs and Insurance
 • Contracts – BECTU, Equity, the MU & WGGB

Using your personal experiences, you will look at this key aspect for Production Managers, identifying areas of concern, as well as using video of risk and incidents, to raise knowledge of critical factors in assessing risk and how to mitigate them. Using practical exercises, you will work through scenarios to assess and identify risk, working with Health and Safety advisors at all stages of development and production, across a range of areas. This will lead to Risk Assessment and use of a Risk Matrix, and how to work with your cast and crew to ensure everyone is briefed and understands their role. It will also cover some aspects of how you can manage situations, and measures you can implement to reduce the risk hazards. This will include reporting and recording incidents, legal requirements, and where to get further advice and support around managing risk.

We will discuss the Health and Safety implications for Location shoots and the necessities of working closely with a Location Manager to understand your environment, and ensure it has been properly assessed for accessibility, health and safety and suitability for the production.

The final part of the day is dedicated to stunts, working with pyros and stunt teams, culminating in assessment for insurance and implications of the correct cover for all aspects of the production, including working with legal teams.

Modiwl 4 – gweithio gyda'ch tîm ac ar ôl cynhyrchu. Sul 1af Mawrth 2020
Yn y modiwl hwn, byddwch yn ymdrin â:
• Gweithio gyda Chyfarwyddwyr
• Rheoli ar i fyny (ac i'r ochr): Mae rhyngddibyniaeth rolau
• Ôl-gynhyrchu: Ingest i gyflawni
• Cyflawniadau a chlirio
• Llinell rheoli eich tîm yn effeithiol
• Gweithio'n gadarnhaol o dan bwysau
Elfen allweddol o rôl rheolwr cynhyrchu yw gweithio gyda phobl, ym mhob ardal, i gael y gorau o dimau, ond hefyd yn bwysicach i sicrhau bod y prosiect yn cael ei gyflwyno o fewn y gyllideb ac i derfynau amser. Mae hyn yn aml yn golygu rheoli ar i fyny, ochr ac i lawr, gan sicrhau bod pob rôl yn cyfathrebu, gweithio gyda'i gilydd i gyflawni'r ffilm. Mae'r berthynas lwyddiannus rhwng y PM a'r Cyfarwyddwr yn hanfodol i'r swyddogaeth hon, a gall yn aml gynyddu'r pwysau i wireddu eu gweledigaeth greadigol, tra'n cadw gafael gadarn ar gyllidebau, amserlenni a materion ymarferol. Byddwch hefyd yn edrych ar rolau gweithredol eraill yn yr hierarchaeth gynhyrchu, a sut i reoli'r i gael y gorau ar gyfer y cynhyrchiad.
Gan weithio o gynhyrchu i ôl-gynhyrchu, byddwch yn trafod ac yn asesu pwysigrwydd deall yr hyn y mae'n rhaid i chi ei gyflawni, gan gysylltu â'r cynhyrchwr ym mhob man. Byddwch hefyd yn edrych ar amserlennu ôl-gynhyrchu, SFX, cliriadau, materion hawlfraint ac ati. Mae deall yr hyn y mae'n rhaid i chi ei gyflawni yn hanfodol er mwyn sicrhau eich bod yn cyflawni pob cyflawnadwy, gan gynnwys gwaith celf allweddol, posteri ffilm, trelars, caniatadau, yswiriant, tystysgrif awduriaeth i enwi ond ychydig. Mae hyn yn arwain at reoli eich tîm yn effeithiol a chael y gorau ohonynt, gan edrych ar eich sgiliau rhyngbersonol ac ymdrin ag unrhyw faterion wrth iddynt godi'n adeiladol. Bydd y diwrnod yn dod i ben drwy edrych ar eich anghenion personol a sut y gallwch barhau i weithio'n gadarnhaol o dan bwysau, dirprwyo llwythi gwaith a thasgau yn effeithiol, gan reoli amser a phobl, gan ddefnyddio ymarferion ar sail ymarferol.

Module 4 – Working with your Team and Post Production. Sun 1st MARCH 2020

In this module, you will cover:

 • Working with Directors
 • Managing Upwards (and sideways): The Interdependency of roles
 • Post Production: Ingest to Delivery
 • Deliverables and Clearance
 • Line Managing your Team Effectively
 • Working Positively under Pressure

A key element of the role of Production Manager is working with people, across all areas, to get the best from teams, but also more importantly to ensure the project is delivered within budget and to deadlines. This often means managing upwards, sideways and downwards, ensuring all roles are communicating, working together to deliver on the film. The successful relationship between the PM and the Director is critical to this function, and can often increase pressure to realise their creative vision, whilst maintaining a tight grip on budgets, schedules and practical issues. You will also look at other exec roles in the production hierarchy, and how to manage the to get the best for the production.

Working from Production to Post Production, you will discuss and asses the importance of understanding what you have to deliver, liaising with the Producer at all points. You will also look at scheduling post production, SFX, clearances, Copyright issues etc. Understanding what you must deliver is crucial to ensuring that you achieve all Deliverables, including Key Artwork, Film Posters, Trailers, Permissions, Insurances, Certificate of Authorship to name a few. This leads to managing your team effectively and getting the best from them, looking at your interpersonal skills and dealing with any issues as they arise constructively. The day will end by looking at your personal needs and how you can still work positively under pressure, effective delegation of workloads and tasks, managing time and people, using practical based exercises.


Am yr hyfforddwr

Mae gan addie Orfila dros 22 mlynedd o brofiad o fewn teledu a chynhyrchu ffilmiau byrion yn cynnwys fel cyn-bennaeth cynhyrchu yn y gyfres ddrama Hollyoaks, sydd wedi ennill gwobrau. Mae hi wedi gweithio ei ffordd i fyny fel 3ydd AD, 1st AD, PM a Phennaeth cynhyrchu. Mae Addie wedi gweithio ar nifer o ddramâu cyfresol mawr yn y DU a bu ' n Rheolwr cynhyrchu yn Coronation Street ac mae wedi gweithio ar sioeau fel Hearbeat, Touch of Frost, Countdown, My Parents are Aliens, Emmerdale, Barking and Jinx. Yn ogystal â darparu hyfforddiant i ' r diwydiant, mae ' n ddarlithydd cyswllt yn Northen Film School, Prifysgol Salford ac UAL

Picture
About the trainer


Addie Orfila has over 22 years’ experience within TV and short film production including as Former Head of Production at award-winning drama series Hollyoaks. She has worked her way up as 3rd AD, 1st AD, PM and Head of Production. Addie has worked on many big UK serial dramas and was Production Manager at Coronation Street and has worked on shows such as Heartbeat, Touch of Frost, Countdown, My Parents are Aliens, Emmerdale, Barking and Jinx. As well as delivering industry training she is an Associate Lecturer at the Northern Film School, University of Salford and UAL


"Ah what a week it’s been! I’ve learned so much, met so many amazing people, had fun (!!!) and feel like my skillset expanded a whole lot"

"This course will 100% help me in my career. Thank you so much for the opportunity"

"A must for anyone working in the industry"


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

BBC Roath Lock

Porth Teigr Way

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 4GA

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved