Free

Rheoli eich prosiect ariannol AIF / Managing an AIF funded project

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Gymunedol Butetown / Butetown Community Centre

Loudoun Square

Butetown

Caerdydd / Cardiff

CF10 5UZ

United Kingdom

Event description

Description

Cwrs Hyfforddiant Rheoli eich prosiect ariannol AIF

Os ydych wrthi'n sefydlu eich prosiect AIF neu newydd ddechrau arni, gwnech yn siwr eich bod yn cofrestru ar ein cwrs. Yr ydym eisoes wedi cynnal nifer o gyrsiau llwyddiannus a gafodd ymateb da iawn:

"Yn llawn gwybodaeth ac wedi ateb nifer o gwestiynau i mi!"

"Gych, daeth ag eglurder i’r prosiectau ac redd popeth wedi’i gyflwyno’n eglur, cryno a syml"

"Defnyddiol iawn. Roedd arweinwyr y cwrs yn glên ac yn wybodus iawn. Teimlaf yn llawer mwy hyderus i reoli'r prosiect."

"Gwych - teimlais yn gyfforddus iawn ac roedd digonedd o gyfle i ofyn cwestiynau, i ofyn am eglurhad ayyb. Arweinydd y cwrs yn wybodus iawn – grêt!”

Erbyn diwedd y cwrs, bydd dysgwyr:

  • Cydymffurfio a chymhwysedd ESF

  • Y themâu trawsbynciol

  • Cadw cofnodion a PDS

  • Cyhoeddusrwydd ESF

  • Cau prosiect a ariennir gan yr AIF


Drwy gydol y dydd, bydd gennych gyfle hefyd i gyfarfod â phrosiectau AIF eraill a chyfle i rwydweithio, rhannu arferion gorau a'ch profiadau hyd yn hyn.

Mae'r cwrs hwn am ddim i fudiadau sy'n cynnal gweithgaredd a ariennir gan yr AIF, neu â diddordeb mewn gwneud hynny.

Sylwch fod llefydd ar y cwrs hwn wedi’u cyfyngu i ddau y mudiad a’r cyntaf i’r felin fydd hi.

Bydd y cwrs yma yn cael ei gynnal yn Saesneg.

_______________________________________________________________________________

Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.

Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gweler hysbysiad preifatrwydd WCVA i gael gwybod sut y defnyddir eich gwybodaeth, pwy all gael ati, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a’ch hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.

Sylwch hefyd, er mwyn galluogi mudiadau i rwydweithio, bydd eich enw a’r mudiad rydych yn ei gynrychioli ar gael i gyfranogwyr eraill a hyfforddwr y cwrs hyfforddi neu’r digwyddiad hwn.


Managing an AIF funded project training course

Whether you've just started setting up your AIF project or you’re well on your way, make sure you sign up to our course. We've already run several successful dates that participants have found very useful:

“Really informative and cleared up many queries for myself!"

"Excellent, brought much clarity to the projects; delivered clear and concise and made simple"

"Very helpful. The course leaders were lovely and very knowledgeable. Feel much more confident to manage the project."

"Excellent – felt really comfortable & able to ask questions, seek clarification etc. Really knowledgeable course leader - fab!"

During the course you will learn about:

  • ESF compliance and eligibility

  • The cross cutting themes

  • Record keeping and PDS

  • ESF publicity

  • Closing down an AIF project

Throughout the course of the day, you will also be able to meet other AIF funded projects and have the opportunity to network, share best practice and your experience so far.

This course is free for organisations currently delivering or with an interest in delivering an AIF funded project.

Please note that spaces on this course are limited to two per organisation and will be allocated on a first come, first served basis.

This course will be delivered in English.

_______________________________________________________________________________

Using your personal information

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is a Data Controller, registered with the Information Commissioner’s Office (The ICO) under the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation (GDPR). We take your privacy seriously and will only use your personal information to administer this training course/webinar and provide the products and/or services you have requested from us.

At WCVA we store your contact details in our Customer Management Relationship (CRM) database and we use Eventbrite as our booking system. Please see WCVA’s privacy notice to find out how your information will be used, who can access it, the legal bases on which your information is held and your rights in relation to this information. Please see Eventbrite’s privacy notice to find out how they use your information.

Please also note that for the purpose of enabling organisations to network, your name and the organisation you are representing will be made available to co-delegates and the trainer for this training course or event.

ESIF logo

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Gymunedol Butetown / Butetown Community Centre

Loudoun Square

Butetown

Caerdydd / Cardiff

CF10 5UZ

United Kingdom

Save This Event

Event Saved