#Rhwydwaith Cymunedau Dementia Ymwybodol / #Dementia Aware Community Led Ne...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Rhyl & District Rugby Club

Tynewydd Field

Rhyl

LL18 4AQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Nod y Rhwydwaith hwn yw arwain yn rhagweithiol ar a hwyluso mentrau i wella ymwybyddiaeth o ddemensia yn Sir Ddinbych. Bydd y grŵp yn canolbwyntio’n bennaf ar yr isod:

 • Rhannu arferion da a chyfleoedd dysgu yng nghyswllt demensia

 • Hyrwyddo ymwneud cymunedau lleol yn Sir Ddinbych i fod yn ymwybodol o ddemensia

 • Sefydlu arferion da yng nghyswllt demensia yn Sir Ddinbych

 • Darparu cymorth ymarferol i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i ddod yn fwy ymwybodol o ddemensia

 • Rhannu dysgu mewn perthynas â datblygiadau newydd ym maes demensia a meysydd cysylltiedig

 • Rhannu profiad o bolisi ac ymarfer yng nghyswllt demensia er mwyn datblygu a gwella’r arferion sy’n bodoli

 • Codi proffil demensia ymhlith rhanddeiliaid allweddol

Bydd aelodaeth y Rhwydwaith yn dod o blith cynrychiolwyr mudiadau’r trydydd sector yn Sir Ddinbych, y Cyngor Sir, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladwr, cymunedau lleol a busnesau lleol, dinasyddion Sir Ddinbych, dinasyddion sy’n byw gyda demensia a’u teuluoedd a’u gofalwyr yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, aelodau Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd).

Mae’r rhwydwaith yn agored i bob unigolyn â diddordeb ac i fudiadau, grwpiau cymunedol a busnesau â diddordeb sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych.

******************

The aim of this Network is to proactively lead on and facilitate initiatives to improve the awareness of Dementia in Denbighshire. The group will focus primarily on:

 • Sharing best practice and learning opportunities in relation to Dementia

 • Promoting the involvement of local communities within Denbighshire to become Dementia aware

 • Establishing good practice in relation to dementia in Denbighshire

 • Providing practical support for volunteer involving organisations to become more Dementia Aware

 • Sharing learning in relation to new developments within Dementia and related areas

 • Sharing experience of policy and practice in relation to Dementia to develop and enhance existing practice

 • Raising the profile of Dementia among key stakeholders

Membership of the Network shall be drawn up from representatives of third Sector, organisations in Denbighshire, County Council, BCUHB, local communities and local businesses, citizens of Denbighshire, Citizens living with dementia and their families & carers including but not limited to DVSC members.

The network is open to all interested individuals, organisations, community groups and businesses operating in Denbighshire.

Date and Time

Location

Rhyl & District Rugby Club

Tynewydd Field

Rhyl

LL18 4AQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved