Rhwydwaith Ymarfer Gorau / Best Practice Network

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

Rhwydwaith Ymarfer Gorau: Ymarfer yn ymarferol / Best Practice Network: Practice in practice

About this event

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TEXT

Cymraeg

Mae hwn yn gyfle i rannu modelau darparu ymarfer gorau ar gyfer y cymhwyster Ymarfer mewn L2 ac L3 Oedolion/Plant a Phobl Ifanc/GCDDP.

Bydd y digwyddiad hwn yn cefnogi datblygu dull ymarfer gorau o gyflwyno’r cymwysterau canlynol:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (Elfen ymarfer yn unig)

Bydd y ffocws ar ddulliau cyflwyno amrywiol gan gynnwys defnyddio taith yr ymgeisydd, amserlenni, adnoddau a rhannu profiadau cadarnhaol. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyflwyno o safbwynt y broses asesu ansawdd yn allanol (EQA).

Bydd cyfle i drafod modelau cyflwyno cyfredol ag eraill ac edrych ar wahanol strategaethau i ddiwallu anghenion dysgwyr a lleoliadau gwahanol. Bydd cyfle hefyd i edrych ar sut mae cyflogwyr a rheolwyr yn ffitio i mewn i brosesau cyflawni.

Bydd y digwyddiad o ddiddordeb i staff y ganolfan sy'n ymwneud â chyflwyno'r cymwysterau a restrir uchod a rheolwyr staff sy'n ymgymryd â'r rhain.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal ar Zoom. Caiff y ddolen ymuno ei ddanfon atoch y diwrnod cyn y digwyddiad, os ydych wedi cofrestru.

* * *

English

This is an opportunity to share best practice delivery models for the Practice qualification in L2 and L3 Adult / Children and Young People / CCPLD.

This event will support development of a best practice approach to delivery of the following qualifications:

 • Level 2 HSC Practice: Adults
 • Level 3 HSC Practice: Adults
 • Level 3 HSC Practice: CYP
 • Level 2 CCPLD: Practice
 • Level 3 CCPLD: Practice
 • Level 3 CCPLD: Practice (Practice component only)

The areas of focus will be on various delivery methods including the use of the candidate journey, timeframes, resources and the sharing of positive experiences. The event will also include the delivery from the perspective of the EQA process.

There will be an opportunity to discuss current delivery models with others and look at different strategies to meet the needs of learners and different settings. There will also be an opportunity to look at how employers and managers fit into delivery processes.

This event will be of interest to centre staff involved in the delivery of the qualifications listed above and managers of staff undertaking these.

This event will be held on Zoom. You will be sent the joining link the day before the event if you have registered.