Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prichard Jones Hall, Bangor University

56 College Road

Bangor

LL57 2AP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Blas ar Iaith

Bydd y ffair ac arddangosfa undydd hwn, sydd YN RHAD AC AM DDIM, yn cynnig amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth a gweithdai ar gyfer pobl ifanc blwyddyn 5 a 6, gan gynnwys gemau, dawns, gyrfaoedd, sesiynau blasu iaith a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag astudio a gweithio yng Nghymru neu dramor. Fe fydd yr holl ddisgyblion sy’n dod i’r digwyddiad yn siŵr o ehangu eu gorwelion a gwella’u hymwybyddiaeth o wir ystyr bod yn ddinesydd Ewropeaidd a byd-eang.

Dewch i brofi ieithoedd a diwylliannau yn ein Gwledd, a gweld sut y gall siarad iaith arall eich galluogi i gael y budd mwyaf o'ch gyrfa yn y dyfodol. Bon appétit!

Telerau ac Amodau- Mae llefydd yn brin ac felly fe'u dyrennir ar sail y cyntaf i’r felin. Hefyd ar gyfer y gweithdai. Uchafswm o 30 disgybl o bob ysgol.

O’r herwydd, gofynnir ichi'n hysbysu o unrhyw newidiadau i'r niferoedd, a hynny o leiaf ddeng niwrnod gwaith cyn y digwyddiad ei hun.

Fe gaiff lluniau eu tynnu drwy gydol y digwyddiad i’w defnyddio at ddibenion hyrwyddo. Gwnewch yn sicr eich bod wedi cael caniatâd priodol gan rieni. Rhowch wybod i ni ar ddechrau’r diwrnod os nad ydych yn dymuno inni dynnu llun ohonoch.

Dydy’r bwyd ddim yn cael ei gynnwys. Plîs, wnewch chi ddod â brechdanau o adref.

Lleoliad: Neuadd PJ. Prif Adeilad Prifysgol Bangor. Ffordd y Coleg, Bangor. Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad: 1 Gorffennaf 2019, 10yb – 2yp.

Cysylltiad: Rubén Chapela, r.chapela@bangor.ac.uk.

***


Language Feast

This FREE one-day fair will offer a range of information sessions and workshops aimed at year 5 and 6 pupils, featuring games, dance, careers, language and culture tasters and useful information about studying and working in Wales or abroad. All pupils attending are sure to broaden their horizons, and will leave with a greater awareness of what it means to be a global citizen.

Come and taste languages and cultures in our Feast, and experience how speaking another language can enable you to get the most out of your future career. Enjoy your meal!

Terms & Conditions – Places at this event and to certain workshops are limited, and will be allocated on a first come, first served basis. Maximum 30 pupils per school.

We kindly request that you inform us of any change to the numbers attending from your school at least 10 working days before the event.

Photographs and videos will be taken for promotional purposes. Please ensure you have received appropriate parental permission, and let us know on the morning of the event if you do not wish to be photographed.

Food is not provided. Please, bring your own packed lunches.

Location: PJ Hall. Bangor University Main Arts Building. College Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Date: 1 July 2019, 10am-2pm.

Contact: Rubén Chapela, r.chapela@bangor.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Prichard Jones Hall, Bangor University

56 College Road

Bangor

LL57 2AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved