Rùrachd Lusan Fiadhain

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pollok Country Park

2060 Pollokshaws Road

Glasgow

G43 1AT

United Kingdom

View Map

Event description
Tiugainn còmhla ri fear-iùil Àdhamh Ó Broin air cuairt rùrachd tro Phàirc

About this Event

Tiugainn còmhla ri fear-iùil Àdhamh Ó Broin air cuairt rùrachd tro Phàirc Phollag – tachartas a tha ga chur air dòigh le Dualchas Nàdair na h-Alba mar phàirt de phròiseact leantainneach Stòras-bìdh Nàdarra na h-Alba. Bidh Àdhamh, a tha air cliù a chosnadh dha fhèin mar oide Gàidhlig air an t-sreath ainmeil Outlander, a’ cur an cèill an dlùth-cheangail eadar na Gàidheil ’s an saoghal nàdarra ’s e a’ dol a bhruidhinn air beul-aithris ’s ainmean chraobhan, lusan, dearcan ’s fhungasan, cho math ri briathrachas air beathaichean, eòin ’s meanbh-fhrìdean.

Tha na cuairtean seo saor an-asgaidh agus thèid an cumail gu dà-chànanach, le ìre na Gàidhlig a rèir comas cànain an luchd-frithealaidh.

Coinnich rinn aig Pàirc Chàraichean Taobh na h-Aibhne, faisg air Taigh Phollag. An tuilleadh fios: scotlandsnaturallarder@nature.scot

Join Àdhamh Ó Broin on a guided foraging walk through Pollok Country Park - an event organised by Scottish Natural Heritage as part of its ongoing Scotland's Natural Larder project. Àdhamh, famed as Gaelic language coach on the popular Outlander series, will share his passion for the Gaels’ symbiotic relationship with the natural world, discussing folklore and the Gaelic names for the trees, plants, berries and fungi found around us, as well as vocabulary for animals, birds and insects.

These walks are free of charge and will be conducted bilingually, with levels of Gaelic to accommodate the knowledge of those attending.

Meet us at Riverside Car Park, near Pollok House. More info: scotlandsnaturallarder@nature.scot

Date and Time

Location

Pollok Country Park

2060 Pollokshaws Road

Glasgow

G43 1AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved