Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Angel Hotel

Castle Street

Cardiff

CF10 1SZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Safer Internet Day (SID) is celebrated globally in February each year to promote the safe and positive use of digital technology for children and young people.

Coordinated in the UK by the UK Safer Internet Centre, the celebration sees hundreds of organisations unite to raise awareness of online safety issues and run events and activities right across the UK.

This event brings together key stakeholders to discuss our collaborative plans for the day. It is an good opportunity to hear directly from the UK Safer Internet Centre about what the SID 2018 campaign will involve, how they can support it and exchange ideas with other stakeholders about how they can get involved.

The event is open to any organisation wishing to take part in Safer Internet Day including those from:

 • education
 • local authorities and regional education consortia
 • social services
 • police
 • third sector organisations
 • the wider children's workforce
 • and corporate companies.

Last year 1,645 organisations in the UK took part including 1,177 schools and colleges, 119,charity/ youth 158 businesses, 57 Government departments, 31 police forces and 103 other organisations. We aim to make SID 2018 on February 6 even bigger and by working together we can have an incredible impact right across the UK.

We would be delighted if you were able to join us and a range of leading organisations as we begin to plan for the day in Wales.

This event is supported by Welsh Government.

_____________________________________________________________________

Mae’r Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ym mis Chwefror bob blwyddyn er mwyn hybu defnydd diogel a phositif o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Yn cael ei gydlynu yn y DU gan yr UK Safer Internet Centre, mae’r dathliad yn dod â channoedd o sefydliadau at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ar-lein ac i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau ym mhob cwr o’r DU.

Mae’r digwyddiad hwn yn dod â rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd er mwyn trafod ein cynlluniau ar y cyd ar gyfer y diwrnod. Mae’n gyfle da i glywed yn uniongyrchol gan yr UK Safer Internet Centre am beth fydd ymgyrch 2018 Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn ei gynnwys, sut gallant ei gefnogi a chyfnewid syniadau â rhanddeiliaid eraill am sut gallant gymryd rhan.

Mae’r digwyddiad yn agored i unrhyw sefydliad sy’n dymuno cymryd rhan yn y Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, gan gynnwys rhai o’r meysydd canlynol:

 • addysg
 • awdurdodau lleol a chonsortia addysg rhanbarthol
 • gwasanaethau cymdeithasol
 • yr heddlu
 • mudiadau’r trydydd sector
 • y gweithlu plant ehangach
 • a chwmnïau corfforaethol.

Y llynedd cymerodd 1,645 o sefydliadau yn y DU ran, gan gynnwys 1,177 o ysgolion a cholegau, 119 o elusennau / mudiadau ieuenctid, 158 o fusnesau, 57 o adrannau’r Llywodraeth, 31 o heddluoedd a 103 o sefydliadau eraill. Ein nod ni yw gwneud Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 ar Chwefror 6 yn fwy fyth a thrwy gydweithio gallwn gael effaith anhygoel ym mhob cwr o’r DU.

Byddem yn falch iawn pe baech yn gallu ymuno â ni ac amrywiaeth o sefydliadau blaenllaw wrth i ni ddechrau cynllunio ar gyfer y diwrnod yng Nghymru.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Lywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

The Angel Hotel

Castle Street

Cardiff

CF10 1SZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved