Free

SAILS - Reflection on Induction and Transition: What works?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

To Be Confirmed

View Map

Event description

Description

Please note this event is for Swansea University staff only

Are you involved in organising College induction activities?

Would you like to develop new ways of engaging with students to help them settle in to university life?

Join SAILS for this interactive workshop to reflect on College induction activities and to find out what works for student induction and transition in to Higher Education!

Meet colleagues from across the University, share good practice, consider changes to future inductions and enjoy a free lunch.

This workshop will cover:

 • Current good practice

 • Inclusivity in induction and transition

 • Student involvement in planning and evaluating induction activities

 • Induction as a process – the right information at key points

 • Induction objectives

 • Changes to the College handbooks

Lunch will be provided and will include vegetarian and gluten free options. If you have other special dietary requirements or access requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk.

The SAILS Learner Support Database is soon to go live!

We will be asking staff to update the database with activities which support students with their learning outside formal teaching. We will let you know once the database is ready; please update all your induction and transition activities!

FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk

Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.

Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.


Myfyrio ar Sefydlu a Throsglwyddo: Beth sy’n gweithio?

Ydych chi'n rhan o drefnu gweithgareddau sefydlu yn eich Coleg?

Hoffech chi ddatblygu ffyrdd newydd o ymgysylltu â myfyrwyr i'w helpu i ymgartrefu ym mywyd y brifysgol?

Ymunwch ag Academi Cynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe ar gyfer y gweithdy rhyngweithiol hwn i fyfyrio ar weithgareddau sefydlu Colegau a darganfod beth sy'n gweithio'n dda ar gyfer sefydlu myfyrwyr a throsglwyddo i addysg uwch!

Dewch i gwrdd â chydweithwyr o bob cwr o'r Brifysgol, rhannu arfer da, ystyried newidiadau i weithgareddau sefydlu'r dyfodol a mwynhau cinio am ddim


Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys:

 • Arfer da cyfredol

 • Cynwysoldeb ar gyfer sefydlu a throsglwyddo

 • Cynnwys myfyrwyr mewn cynllunio a gwerthuso gweithgareddau sefydlu

 • Sefydlu fel proses - y wybodaeth gywir ar yr adegau allweddol

 • Amcanion y sefydlu

 • Newidiadau i lawlyfrau'r Colegau

Darperir cinio a bydd yn cynnwys dewisiadau llysieuol a dim glwten. Os oes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig eraill neu ofynion mynediad, anfonwch e-bost i cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


Bydd Cronfa Ddata Cymorth i Ddysgwyr Academi Cynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe yn fyw cyn hir!

Byddwn yn gofyn i staff ddiweddaru'r gronfa ddata trwy ychwanegu gweithgareddau sy'n rhoi cymorth i fyfyrwyr gyda'u dysgu y tu allan i addysgu ffurfiol. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd y gronfa ddata yn barod; a wnewch chi ei diweddaru gan gynnwys eich holl weithgareddau sefydlu a throsglwyddo os gwelwch yn dda.


Cwestiynau Cyffredin

Sut gallaf gysylltu â'r trefnwyr os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

Anfonwch e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

Oes rhaid i mi argraffu tocyn ar gyfer y digwyddiad?

Nid oes angen i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.

Oes modd trosglwyddo fy nhocyn neu ffi gofrestru?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os na allwch ddod, canslwch eich cofrestriad yn Eventbrite neu drwy anfon e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

Oes problem os na fydd yr enw ar fy nhocyn neu gofrestriad yr un fath â'r person a fydd yn dod?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os na allwch ddod, canslwch eich cofrestriad yn Eventbrite neu drwy anfon e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk, a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

To Be Confirmed

View Map

Save This Event

Event Saved