Free

SAILS / SALT Workshop on Alternative Assessment - Bay Campus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

School of Management, Room 107

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Please note, this is a repeat of the event held on Singleton Campus on 8th June 2017 and is for Swansea University staff only. Please use your Swansea University staff email address when registering.

  • Are you ever presented with the challenge of providing alternatives to exams and continuous assessment as part of your teaching?

  • Are you a module co-ordinator or involved in developing the content of courses and programmes?

  • Do you struggle developing teaching resources and assessments for learners with disabilities?


Join us for an interactive workshop where we will help you, as a teacher, develop a more varied approach to assessment that might more constructively align with the specific needs of your student body. The activities and discussions will be focusing on teaching resources and assessments for students with disabilities.


For your professional development it will address aspects of the UK Professional Standards Framework A3 and it focuses on more specific aspects of K2, K3 & K5.

Juice, cakes and biscuits will be available.

If you have any access requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk to discuss the options.


FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk


Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.


Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk


Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.


CYMRAEG

Sylwer, yr un digwyddiad yw hwn a gynhaliwyd ar Gampws Singleton ar 8 Mehefin 2017, ac mae ar gyfer staff Prifysgol Abertawe yn unig. Defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost staff Prifysgol Abertawe wrth gofrestru.

  • yw darparu dulliau amgen i arholiadau ac asesu parhaus yn her byth a beunydd i chi?

  • A ydych chi'n gydlynydd modiwlau neu'n rhan o ddatblygu cyrsiau a rhaglenni?

  • A ydych chi'n cael trafferth yn datblygu adnoddau ac asesiadau ar gyfer dysgwyr ag anableddau?


Ymunwch â ni am weithdy rhyngweithiol lle y byddwn yn eich helpu i ddatblygu dull mwy amrywiol ar gyfer asesu a all alinio'n fwy adeiladol ag anghenion penodol eich corff myfyrwyr. Bydd y gweithgareddau a'r trafodaethau yn canolbwyntio ar fyfyrwyr ag anableddau.

At ddiben eich Datblygiad Proffesiynol bydd yn mynd i'r afael ag elfennau o Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig A3 a bydd yn canolbwyntio ar elfennau mwy penodol o K2, K3 a K5.

Bydd sudd, cacennau a bisgedi ar gael.

Os oes gennych chi unrhyw anghenion mynediad, e-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk i drafod yr opsiynau.Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fydd yn rhaid i mi ddangos tocyn wedi'i argraffu?

Nid oes yn rhaid i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.


A oes modd i mi drosglwyddo fy ffi cofrestru neu fy nhocyn i rywun arall?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fyddai'n dderbyniol pe na bai'r enw ar fy nhocyn yn cyfateb i'r person sy'n mynychu'r digwyddiad?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ei hun ar gyfer y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University Bay Campus

Fabian Way

School of Management, Room 107

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved