Free

SAILS Workshop on Sharing Academic Good Practice on Making Reasonable Adjus...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University : Singleton Abbey

Council Chamber

Singleton Park

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SAILS Workshop on Sharing Academic Good Practice on Making Reasonable Adjustments for Disabled Students

Do you teach?

Have you made changes to your teaching, assessment and/or resources for students with disabilities? Would you like to find out more about how to do it?

Come to a SAILS workshop to share your experience with other academic staff and enjoy a free lunch.

We will be looking at adjustments to:

  • Assessment methods

  • Learning delivery

  • Learning resources

The session will provide an opportunity for you to network with other colleagues from across the University and learn from their experience before the next academic year starts.

SAILS will summarise the session to produce good practice examples that will be made available to all staff. These examples will complement the generic resources for staff on the impact of different disabilities for students’ learning, available on the SAILS web pages.

Lunch will be provided and will include vegetarian options. If you have other special dietary requirements or access requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk to discuss the options.

Please note that this workshop will be held on Singleton Campus but will be repeated on the Bay Campus during Semester 1.


FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk

Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.


Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable. If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk.

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.Gweithdy Rhannu Arfer Da Academaidd o ran Gwneud Addasiadau Rhesymol ar gyfer Myfyrwyr Anabl


Ydych chi'n addysgu?

Ydych chi wedi gwneud newidiadau yn eich addysgu, asesu a/neu adnoddau ar gyfer myfyrwyr ag anableddau? Hoffech chi ddysgu rhagor am sut i wneud hyn?

Dewch i weithdy Academi Cynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe (SAILS) i rannu'ch profiad â staff academaidd eraill ac i fwynhau cinio am ddim.

Byddwn yn edrych ar addasiadau o ran:

  • Dulliau asesu

  • Cyflwyniad dysgu

  • Adnoddau dysgu

Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i chi rwydweithio gyda chydweithwyr eraill ar draws y Brifysgol ac i ddysgu o'u profiadau nhw cyn dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd SAILS yn crynhoi'r sesiwn ac yn llunio enghreifftiau o arfer da a fydd ar gael i'r holl Staff. Bydd yr enghreifftiau hyn yn ategu'r adnoddau cyffredinol i staff ar effaith gwahanol anableddau ar ddysgu myfyrwyr, a byddant ar gael ar dudalennau gwe SAILS.

Darperir cinio, a bydd dewisiadau llysieuol ar gael. Os oes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig eraill neu ofynion mynediad, anfonwch e-bost at inclusivity@abertawe.ac.uk i drafod yr opsiynau.

Sylwer y cynhelir y gweithdy hwn ar Gampws Parc Singleton, ond y caiff ei ailadrodd ar Gampws y Bae yn ystod Semester 1.

Cwestiynau Cyffredin

Sut gallaf gysylltu â'r trefnwyr os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

Anfonwch e-bost at inclusivity@abertawe.ac.uk


Oes rhaid i mi argraffu tocyn ar gyfer y digwyddiad?

Nid oes angen i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.

Oes modd trosglwyddo fy nhocyn neu ffi gofrestru?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os na allwch ddod, canslwch eich cofrestriad yn Eventbrite neu drwy anfon e-bost at inclusivity@abertawe.ac.uk.

Oes problem os na fydd yr enw ar fy nhocyn neu gofrestriad yr un fath â'r person a fydd yn dod?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os na allwch ddod, canslwch eich cofrestriad yn Eventbrite neu drwy anfon e-bost at inclusivity@abertawe.ac.uk, a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University : Singleton Abbey

Council Chamber

Singleton Park

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved