Free

SAILS Workshop on Sharing Academic Good Practice on Making Reasonable Adjus...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Swansea University : Singleton Abbey

Council Chamber

Singleton Park

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Please note this event is for Swansea University staff only

Do you teach? Have you made changes to your teaching, assessment and/or resources for students with disabilities?

Come to a SAILS workshop to share your experience with other academic staff and enjoy a free lunch.

We will be looking at adjustments to:

 • Assessment methods

 • Learning delivery

 • Learning resources

The session will provide an opportunity for you to network with other colleagues from across the University and learn from their experience before the next academic year starts.

SAILS will summarise the session to produce good practice examples that will be made available to all staff. These examples will complement the generic resources for staff on the impact of different disabilities for students’ learning, available on the SAILS web pages.

Lunch will be provided and will include vegetarian and gluten free options. If you have other special dietary requirements or access requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk to discuss the options.

Please note that this workshop will be held on Singleton Campus but will be repeated on the Bay Campus during Semester 1.

For your professional development it will address the following aspects of the UK Professional Standards Framework:

 • A3 – Assess and provide feedback

 • A4 – Design effective learning environments and approaches to student support and guidance

 • K3 – How students learn, both generally and within their subject disciplinary area(s)

 • V1 – Respect individual learners and diverse learning communities

 • V2 – Promoting participation in higher education and equality of opportunity

 • V3 – Use evidence-informed approaches and the outcomes from research, scholarship and continuing professional development

FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk

Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.


Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable. If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk.

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.Gweithdy Rhannu Arfer Da Academaidd o ran Gwneud Addasiadau Rhesymol ar gyfer Myfyrwyr Anabl


Ydych chi'n addysgu? Ydych chi wedi gwneud newidiadau yn eich addysgu, asesu a/neu adnoddau ar gyfer myfyrwyr ag anableddau?

Dewch i weithdy Academi Cynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe (SAILS) i rannu'ch profiad â staff academaidd eraill ac i fwynhau cinio am ddim.

Byddwn yn edrych ar addasiadau o ran:

 • Dulliau asesu

 • Cyflwyniad dysgu

 • Adnoddau dysgu

Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i chi rwydweithio gyda chydweithwyr eraill ar draws y Brifysgol ac i ddysgu o'u profiadau nhw cyn dechrau'r flwyddyn academaidd nesaf.

Bydd SAILS yn crynhoi'r sesiwn ac yn llunio enghreifftiau o arfer da a fydd ar gael i'r holl Staff. Bydd yr enghreifftiau hyn yn ategu'r adnoddau cyffredinol i staff ar effaith gwahanol anableddau ar ddysgu myfyrwyr, a byddant ar gael ar dudalennau gwe SAILS.

Darperir cinio a bydd yn cynnwys dewisiadau llysieuol a dim glwten. Os oes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig eraill neu ofynion mynediad, anfonwch e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk i drafod yr opsiynau.

Sylwer y cynhelir y gweithdy hwn ar Gampws Parc Singleton, ond y caiff ei ailadrodd ar Gampws y Bae yn ystod Semester 1.

At ddiben eich Datblygiad Proffesiynol bydd yn mynd i'r afael ag elfennau o Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig:

 • A3 – Asesu a rhoi adborth

 • A4 – Dylunio amgylcheddau dysgu effeithiol a dulliau cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr

 • K3 – Sut mae myfyrwyr yn dysgu, yn gyffredinol ac o fewn eu maes pwnc (pynciau)

 • V1 – Parchu dysgwyr unigol a chymunedau dysgu amrywiol

 • V2 – Hyrwyddo cyfranogiad mewn addysg uwch a chyfle cyfartal

 • V3 – Defnyddio dulliau yn seiliedig ar dystiolaeth a chanlyniadau o ymchwil, ysgolheictod a datblygiad proffesiynol parhaus


Cwestiynau Cyffredin

Sut gallaf gysylltu â'r trefnwyr os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

Anfonwch e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


Oes rhaid i mi argraffu tocyn ar gyfer y digwyddiad?

Nid oes angen i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.

Oes modd trosglwyddo fy nhocyn neu ffi gofrestru?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os na allwch ddod, canslwch eich cofrestriad yn Eventbrite neu drwy anfon e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

Oes problem os na fydd yr enw ar fy nhocyn neu gofrestriad yr un fath â'r person a fydd yn dod?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os na allwch ddod, canslwch eich cofrestriad yn Eventbrite neu drwy anfon e-bost at cynwysoldeb@abertawe.ac.uk, a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Swansea University : Singleton Abbey

Council Chamber

Singleton Park

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved