Sands of Life: Wildlife Walk at Newborough Forest (North Wales)

Sands of Life: Wildlife Walk at Newborough Forest (North Wales)

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Newborough Forest

Newborough Forest

Llanfairpwllgwyngyll

LL61

United Kingdom

View map

General wildlife guided walk with Richard Gallon at Morfa Dyffryn, part of the Sands of LIFE project.

About this event

Sand Dune Wildlife Guided Walks

Please scroll down for Welsh.

Why not join us on one of our guided walks focusing on the amazing wildlife you find living on our Welsh sand dunes?

For the Sands of LIFE project the Local Environmental Records Centres in Wales have organised an exciting series of FREE walks led by local experts. Places are limited and you’ll need to book to reserve your place.

Walks are suitable for all levels of experience. If you’re curious about what lives on sand dunes or just want to see and learn more about the special species there, then these walks are for you!

Walks are typically 1½ to 2 hours long.

Children will need to be accompanied throughout by their parent/guardian. Out of respect for all attendees, dogs are not permitted on these walks. Please bring your own food/drinks, sun-protection and outdoor clothing suitable for the weather on the day (sand dunes can be surprisingly hot, glaring places!).

Newborough Forest – General Wildlife

4th September 2022; 10:00–11:30

The Corsican Pine plantation at Newborough (Anglesey) is home to many interesting species. Two specialist guides will accompany this walk ensuring a wide range of species will be covered (birds, mammals, plants and invertebrates). We might even see Red Squirrels, so bring your camera!

Sands of Life: Wildlife Walk at Newborough Forest (North Wales) image

BYWYD y Tywod

Teithiau Tywys Bywyd Gwyllt y Twyni Tywod

Beth am ymuno â ni ar un o’n teithiau tywys yn canolbwyntio ar y bywyd gwyllt rhyfeddol rydych chi’n ei ddarganfod yn byw ar dwyni tywod Cymru?

Ar gyfer prosiect BYWYD y Tywod mae’r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol yng Nghymru wedi trefnu cyfres gyffrous o deithiau cerdded AM DDIM dan arweiniad arbenigwyr lleol. Mae’r llefydd yn gyfyngedig a bydd angen i chi archebu i gadw eich lle.

Mae’r teithiau cerdded yn addas ar gyfer pob lefel o brofiad. Os ydych chi’n chwilfrydig am yr hyn sy’n byw ar dwyni tywod neu ddim ond eisiau gweld a dysgu mwy am y rhywogaethau arbennig sydd yno, mae’r teithiau cerdded yma ar eich cyfer chi!

Mae’r teithiau cerdded yn para 1½ i 2 awr fel arfer.

Bydd angen i blant fod yng nghwmni eu rhiant/gwarcheidwad drwy'r amser. O barch i bawb sy'n mynychu, ni chaniateir cŵn ar y teithiau cerdded yma. Dewch â’ch bwyd/ diodydd eich hun, amddiffyniad rhag yr haul a dillad awyr agored sy’n addas ar gyfer y tywydd ar y diwrnod (gall twyni tywod fod yn llefydd eithriadol boeth, llachar!).

Coedwig Niwbwrch – Bywyd Gwyllt Cyffredinol

4ydd Medi 2022; 10:00–11:30

Mae’r blanhigfa o Binwydd Corsica yn Niwbwrch (Ynys Môn) yn gartref i lawer o rywogaethau diddorol. Bydd dau dywysydd arbenigol yn dod ar y daith gerdded yma gan sicrhau y bydd amrywiaeth eang o rywogaethau’n cael sylw (adar, mamaliaid, planhigion ac infertebrata). Efallai y byddwn yn gweld Gwiwerod Coch hyd yn oed, felly dewch â’ch camera!

Share with friends