School Governors Reflections Resource Launch

School Governors Reflections Resource Launch

Actions and Detail Panel

Sold Out

Date and time

Location

Online event

We are pleased to invite you to the launch of a new website designed to support the work of school governors in Wales.

About this event

Rydym yn falch o'ch gwahodd i lansiad gwefan newydd a luniwyd i gefnogi gwaith llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru. Mae Adnodd Myfyrdodau Llywodraethwyr Ysgolion yn defnyddio ymchwil* a gynhaliwyd gan Dr Nigel Newton (WISERD, Prifysgol Caerdydd) ac fe'i datblygwyd mewn partneriaeth â Gwasanaethau Governor Cymru. Nod y wefan yw cefnogi trosglwyddo gwybodaeth ymhlith llywodraethwyr ysgolion, hwyluso rhannu arfer da a chaniatáu i safbwyntiau llywodraethwyr gael eu clywed.

Yn y lansiad byddwn yn rhannu rhai o ganfyddiadau'r ymchwil, a arweiniodd at ddatblygiad yr adnodd, cyflwyno'r wefan a thrafod rhai o'r ffyrdd y gallai cyrff llywodraethu ysgolion ei ddefnyddio.

* Ymchwil wedi'i ariannu gan HEFCW

------------------------------------------------------------------------------

We are pleased to invite you to the launch of a new website designed to support the work of school governors in Wales. The School Governors Reflections Resource draws on research* conducted by Dr Nigel Newton (WISERD, Cardiff University) and was developed in partnership with Governor Cymru Services. The site aims to support knowledge transfer among school governors, facilitate the sharing of good practice & allow governors’ perspectives to be heard.

At the launch we will share some of the findings from the research, which led to the development of the resource, introduce the site and discuss some of the ways it could be used by school governing bodies.

*Research funded by HEFCW

Save This Event

Event Saved