Schools Science Takeover! / Gwyddoniaeth yn Meddiannu Ysgolion!

Schools Science Takeover! / Gwyddoniaeth yn Meddiannu Ysgolion!

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Swansea University in partnership with S4 presents the ‘Schools Science Takeover' as part of the Swansea Science Festival 2021!

About this event

Due to popular demand unfortunately this event has now sold out.

Oherwydd y galw yn anffodus mae'r digwyddiad hwn bellach wedi gwerthu allan.

This year, for the first time, the Swansea Science Festival in partnership with S4 is excited to invite you and your class to be a part of its first ever Schools Programme, designed to invigorate and inspire pupils nationwide by exploring the breath-taking world of innovation. The event will see students from schools across Wales join S4 (Swansea University Science for Schools Scheme) on a virtual workshop as they guide you through fun and informative experiments in your own classroom!

Each pupil will receive their very own science kit containing a collection of materials for 3 experiments to spark their interest and knowledge and help them become pioneers of polymer science, and the best bit is that it’s all completely free of charge!

Join us as we nurture pupils’ curiosity and engagement with science!

*We have a limited number of spaces for this event, so please book now to avoid disappointment. Bookings will close on October 15th*

About this event

When is it? Friday October 22nd, 10.00 – 11.00

Who is it for? The event is aimed at Year 7 pupils, but is suitable for all KS3 learners (each class should register separately).

The Experiments: Each free box will include everything one pupil needs to participate in the following experiments:

• Gummy Bear Osmosis

• DIY Edible Juice Pods

• Instant Snow

Next steps: Each class that registers will receive an experiment box for every pupil, so they can all become pioneers in polymer science. The boxes will arrive before the live virtual event on October 22nd. On the day, simply open the kits, join the event via the link you’ll receive from us and get ready for an inspirational morning!

Please note: when registering, please book one ticket per school. If you would like to register multiple classes you will have a chance to do so further on in the registration process.

If you have any questions or would like further information (including a copy of our Risk Assessment), please email swanseasciencefestival@swansea.ac.uk.

An Extra Bonus!

As part of the Swansea Science Festival we are also very excited to be able to invite you to participate in this exciting partnership project between Swansea University and the Youth STEMM Award.

The Youth STEMM Award (YSA) is a skills award to support and inspire the next generation into STEMM (science, technology, engineering, maths and medicine). The YSA provides a framework to add impact and greater legacy to stand alone STEMM outreach activities while building confidence and a sense of achievement.

We are thrilled to be able to offer a fully funded membership for one year, worth over £1500 to 5 schools that register as part of the Swansea Science Festival’s Schools Programme (on a first come first served basis). The Swansea Science Festival sessions, along with other outreach projects that the University hosts throughout the year will provide additional support to help your students complete their award.

Please find below a video that outlines the benefits of signing up to this scheme https://www.youtube.com/watch?v=Ad8jSrlIE4I

We will be hosting an informal virtual information session on how this award works on October 6th at 4.30pm. If you’d like to join this please register your interest by ticking the box when you register.

_____________________________________

Eleni, am y tro cyntaf, mae Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe mewn partneriaeth â S4 wrth eu bodd i'ch gwahodd chi a'ch dosbarth i fod yn rhan o'u Rhaglen Ysgolion gyntaf erioed, a ddyluniwyd i fywiogi ac ysbrydoli disgyblion ledled y wlad trwy archwilio byd syfrdanol arloesedd. Bydd y digwyddiad yn gweld myfyrwyr o ysgolion ledled Cymru yn ymuno â S4 (Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe) ar weithdy rhithwir wrth iddynt eich tywys trwy arbrofion hwyliog ac addysgiadol yn eich ystafell ddosbarth eich hun!

Bydd pob disgybl yn derbyn eu citiau gwyddoniaeth eu hunain sy'n cynnwys casgliad o ddeunyddiau ar gyfer 3 arbrawf i danio eu diddordeb a'u dychymyg a dod yn arloeswyr gwyddoniaeth polymer, a'r peth gorau yw bod y cyfan yn rhad ac am ddim!

Ymunwch â ni wrth i ni feithrin chwilfrydedd ac ymgysylltiad disgyblion â gwyddoniaeth!

* Niger cyfyngedig o leoedd sydd gennym ar gyfer y digwyddiad hwn, felly cadwch eich lle nawr i osgoi cael eich siomi. Rhaid cadw lle cyn Hydref 15fed *

Manylion y digwyddiad

Pryd? Dydd Gwener Hydref 22ain 10.00 - 11.00

Ar gyfer pwy? Mae'r digwyddiad wedi'i anelu at ddisgyblion blwyddyn 7, ond mae'n addas ar gyfer holl ddisgyblion CA3 (dylid cofrestru pob dosbarth ar wahân).

Yr Arbrofion: Bydd pob blwch adnoddau'n cynnwys popeth bydd ei angen ar ddisgybl i gymryd rhan yn yr arbrofion canlynol:

• Osmosis Gummy Bear

• Creu Podiau Sudd Bwytadwy

• Eira Sydyn

Y Camau Nesaf: I bob dosbarth sy'n cofrestru. bydd pobl disgybl yn derbyn blwch arbrofi, fel y gallant oll ddod yn arloeswyr mewn gwyddoniaeth polymer. Bydd y blychau yn cyrraedd cyn y digwyddiad rhithwir byw ar Hydref 22ain. Ar y diwrnod, y cyfan fydd angen ei wneud bydd agor y citiau, ymuno â'r digwyddiad trwy'r ddolen y byddwch chi'n ei derbyn gennym ni a mwynhau bore ysbrydoledig!

Sylwch: wrth gofrestru, archebwch un tocyn i bob ysgol. Os hoffech chi gofrestru sawl dosbarth bydd gennych gyfle i wneud hynny ymhellach yn y broses gofrestru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech ragor o wybodaeth (gan gynnwys copi o'r Asesiad Risg), e-bostiwch swanseasciencefestival@swansea.ac.uk

Nodwch bydd y citiau gwyddoniaeth yn ddwyieithog fodd bynnag bydd y sesiwn rhithwir yn cael ei chyflwyno trwy gyfrwng y Saenseg.

Cyfle Arbennig Ychwanegol!

Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe rydym hefyd wrth ein bodd i allu eich gwahodd i gymryd rhan yn y prosiect partneriaeth cyffrous hwn rhwng Prifysgol Abertawe a Gwobr STEMM Ieuenctid.

Mae'r Wobr STEMM Ieuenctid (YSA) yn wobr sgiliau i gefnogi ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i faes STEMM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth). Mae'r YSA yn darparu fframwaith i ychwanegu effaith a mwy o etifeddiaeth i weithgareddau allgymorth STEMM annibynnol wrth adeiladu hyder ac ymdeimlad o gyflawniad.

Rydyn ni wrth ein bodd i allu cynnig aelodaeth wedi'i hariannu'n llawn am flwyddyn i 5 ysgol sy'n cofrestru fel rhan o Raglen Ysgolion Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe (ar sail y cyntaf i'r felin). Bydd sesiynau Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, ynghyd â phrosiectau allgymorth eraill y mae'r Brifysgol yn eu cynnal trwy gydol y flwyddyn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i helpu'ch myfyrwyr i gwblhau'r wobr.

Isod mae fideo sy'n amlinellu buddion ymuno â'r cynllun hwn https://www.youtube.com/watch?v=Ad8jSrlIE4I

Byddwn yn cynnal sesiwn wybodaeth ar sut mae'r wobr hon yn gweithio ar Hydref 6ed am 4.30pm. Os hoffech chi ymuno â hyn, cofrestrwch eich diddordeb gan dicio'r bwlch with gofrestru.

Save This Event

Event Saved