Sold Out

SCiP Mid and West Wales Conference 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc y Scarlets

Parc Pemberton

Llanelli

SA14 9UZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Scroll down for English Content

Pawb ynghyd: Cymunedau sy'n Gofalu

Cynhadledd Gofal Cymdeithasol mewn Partneriaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru 2017

30 Mawrth 2017

09:30 – 16:00 (cofrestru o 9:00am)

Parc y Scarlets, Lolfa Quinnell, Parc Pemberton, Llanelli, SA14 9UZ

Y Gynulleidfa

Estynnir gwahoddiad i'r holl ddarparwyr gofal cymdeithasol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru i'r digwyddiad. Bydd y digwyddiad yn arbennig o berthnasol i arweinwyr sy'n comisiynu ac yn darparu gofal a chymorth a'r rheiny sy'n gyfrifol am adnoddau dynol/hyfforddiant/datblygu trefniadaeth/addysg.

Y Nod

Bydd y gynhadledd hon, a fydd yn ymateb i adborth cadarnhaol o ddigwyddiad y llynedd, unwaith eto yn gyfranogol ac yn cynnwys rhaglen wedi'i llunio i herio meddylfryd presennol ac annog arloesedd. Er mwyn cyd-fynd ag egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), bydd y pwyslais ar sut y mae'n rhaid i ddinasyddion, gofalwyr, comisiynwyr a darparwyr gydweithio er mwyn sicrhau llesiant unigol a chyfunol.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i edrych ar themâu allweddol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant; pwysigrwydd rhoi unigolion a chymunedau yng nghanol iechyd a llesiant. Bydd y sesiynau yn eich herio chi i feddwl am y berthynas rhwng gwaith atal a gwasanaethau. Byddwch yn cael eich annog i feddwl am eich arferion chi eich hunain a rhai eich staff mewn perthynas â chymunedau, defnyddwyr a gofalwyr.

Bydd siaradwyr ysbrydoledig yn cyflwyno amrywiaeth o safbwyntiau ac enghreifftiau ymarferol o arferion trawsnewidiol. Bydd trafodaeth a dysgu gweithredol. Byddwch yn barod ar gyfer diwrnod rhyngweithiol a chreadigol!

Y siaradwyr sydd wedi eu cadarnhau

Alan Thomas Aelod o’r Bwrdd, Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Dr Kevin Doughty Cyfarwyddwr yr i-Centre for Usable Home Technologies / Cyfarwyddwr Cyswllt y Telehealth Quality Group

Sue Darnbrook Cyfarwyddwr Strategol Gofal, Amddiffyn a Ffordd o Fyw, Cyngor Sir Ceredigion

Emma Falkner Ymgynghorydd Arweinyddiaeth

Sarah McCarty Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu'r Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru

Sarah Pask Nyrs eiddilwch a chyflyrau cronig, clwstwr meddygon teulu de Ceredigion

Julia Wilkinson Rheolwr Ardal, Cyngor Sir Gar

Sylwch: ni chodir tâl am ddod i'r digwyddiad. Oherwydd y galw mawr, mae'n bosibl mai 2 berson (ar y mwyaf) fesul sefydliad fydd yn cael lle.


All Together Now: Communities that Care

Mid and West Wales SCiP Conference 2017

March 30th 2017

09:30 – 16:00 (registration from 9:00am)

Parc y Scarlets, Quinnell Lounge, Parc Pemberton, Llanelli SA14 9U

Audience

All social care providers in Mid and West Wales are warmly invited to attend. The event will be particularly relevant to leaders in the commissioning and provision of care and support and those with responsibility for HR/training/organisational development/education.

Aim

Responding to positive feedback from last year’s event, this conference will again be participative in format with a programme designed to challenge existing thinking and encourage innovation. In keeping with the principles of the Social Services and Wellbeing (Wales) act the emphasis will be on how citizens, carers, commissioners and providers must collaborate to achieve individual and collective wellbeing.

The event will provide an opportunity to explore a key theme of the Social Services and Wellbeing Act; the importance of placing individuals and communities at the heart of health and wellbeing. The sessions will challenge you to think about the relationship between prevention and services. You will be encouraged to think about your own practice and that of your staff in relation to communities, users and carers.

Inspirational speakers will provide a range of perspectives and practical examples of transformational practice. There will be discussion, debate and action learning. Be prepared for an interactive and creative day!

Confirmed Speakers

Alan Thomas Board Member, West Wales Care Partnership

Dr Kevin Doughty Director of the i-Centre for Usable Home Technologies and Associate Director of Telehealth Quality Group

Sue Darnbrook Strategic Director Care, Protection and Lifestyle, Ceredigion County Council

Emma Falkner Leadership Consultant

Sarah McCarty Director of Workforce Learning and Development, Care Council for Wales

Sarah Pask Frailty and chronic conditions nurse, South Ceredigion GP cluster

Julia Wilkinson Locality Manager, Carmarthenshire County Council

Please note there is no cost to attend. Places may be limited to 2 per organisation due to high demand.

Share with friends

Date and Time

Location

Parc y Scarlets

Parc Pemberton

Llanelli

SA14 9UZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved