Seisean Seinn: Fèis Eilean an Fhraoich agus Mòd Ionadail Leòdhais

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Seisean Seinn le Mischa Nic a' Phearsain Gaelic song session hosted by Mischa MacPherson

About this event

Le taic shonraichte bho Bhòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla airson seiseanan seinn a chur air doigh ann an co-bhonn ri na Mòdan is Fèisean ionadail ann an coimhearsnachdan air feadh na dùthcha.

'S ann aig Fèis Eilean an Fhraoich agus Mòd Ionadail Leòdhais a bhios a' chiad seisean 's tha fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is òg a bhith an làthair tro Zoom airson beagan seinn a dhèanamh còmhla ris an sàr sheinneadair, Mischa Nic a' Phearsain!

Diardaoin 24 Ogmhios aig 730f air Zoom

------------------------------------------------------------------------------------

With funding support from Bòrd na Gàidhlig, An Còmunn Gàidhealach and Fèisean nan Gaidheal are delighted to be working together and in partnership with local mods and Fèisean across the country to host a number of Gaelic song sessions over the coming months.

Fèis Eilean an Fhraoich and Mòd Ionadail Leòdhais will offer the first Gaelic song session which will be led by the wonderful Gaelic singer, Mischa MacPherson. There is a very warm welcome to all, both young and old, to take part in this online sing along.

Thursday 24 June at 730pm via Zoom

Date and time

Location

Online event

Organiser Fèisean nan Gàidheal

Organiser of Seisean Seinn: Fèis Eilean an Fhraoich agus Mòd Ionadail Leòdhais

Save This Event

Event Saved