Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Event description
Cyflwyniad i SEO a sut i'w ddefnyddio i fusnes | An introduction to SEO and how to utilise for business

About this Event

This event will be delivered in English. Welsh documents are available upon request.

Mae’r digwyddiad yma yn cael ei gyflwyno'n Saesneg. Mae yna ddogfennau Gymraeg ar gael os oes angen.

(Scroll down for English)

**********

Dychmygwch strategaeth marchnata a all ddyblu nifer o bobl sy'n ymweld â'ch gwefan, ac ansawdd yr ymweliadau hynny, am ddim. Does dim rhaid dychmygu. Mae'n bodoli eisoes. Mae'n cael ei alw'n SEO, ac mae'n haws na'r disgwyl.

Ar gyfer pwy mae’r gweithdy hwn?

Roedd SEO (Optimeiddio peiriannau chwilio) unwaith yn derm a oedd yn cael ei sibrwd gan ddatblygwyr gwefannau a thechnolegwyr proffesiynol yn unig, ond nawr, mae Google wedi ei osod yn nwylo perchnogion busnesau. Mae'r gweithdy hwn ar gyfer entrepreneuriaid a masnachwyr sydd wedi clywed am SEO, ond erioed wedi cael cyfle i'w ddeall yn iawn.

Efallai bod gennych ddealltwriaeth sylfaenol o SEO, ond eisiau cymorth wrth ei ddefnyddio.

Beth i ddisgwyl yn y gweithdy?

Bydd y sesiwn yn mynd i'r afael â 3 elfen hanfodol SEO, gan gynnwys; Geiriau Allweddol, Cynnwys ac Ôl-ddolenni. Bydd Aled yn egluro SEO a sut mae modd dyblu traffig unrhyw wefan a'r dulliau gorau o gadw golwg ar eich SEO gyda chonsol chwilio Google.

Bydd y sesiwn yn gorffen gyda chwis bop, a bydd gwobr o 5 awr o ymgynghori am ddim gan rywun sydd wedi gweithio i Google.

Ynghylch y Cyflwynydd

Wedi ei eni yn y Fenni, ei fagu yn Sir Benfro, a'i greu yng Nghaerdydd; mae Aled Nelmes yn farchnatwr Digidol 24 mlwydd oed, wedi ei leoli yng nghanol Caerdydd. Cyrhaeddodd daith marchnata Aled lefel uchel iawn wedi iddo ymuno â thîm Digital Garage Google yng Nghaerdydd yn ystod ei ail flwyddyn yn y Brifysgol.

Ar wahân i ymgyrchu dros Iechyd Meddwl Dynion gyda ‘Cry With Me Lads’, mae Aled nawr yn gweithio ar gyfer prif addysgwr ar-lein Cymru; Learna LTD. Gyda pholisi marchnata 'Pam-yn gyntaf', mae gwaith marchnata Aled yn ceisio dal emosiwn yn hytrach na chamarwain drwy SEO, Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol a PPC.

Sylw gan y Wasg

  • "Ysbrydoliaeth yrfaol gan fyfyriwr sydd yn ei swydd ddelfrydol gyda Google, tra ei fod dal yn y Brifysgol" - The National Student
  • "Mae Aled wedi helpu i hyrwyddo artistiaid i BBC Radio 1 a 6Music a nawr yn gweithio i Digital Garage Google" - Prifysgol De Cymru
  • "Myfyrwyr yn trefnu noson o gerddoriaeth fyw i helpu bwydo pobl ddigartref Caerdydd"- Unipaper

Cyfryngau Cymdeithasol: @alednelmes

LinkedIn - Facebook - Twitter

Er gwybodaeth, rydym yn eich annog i fynychu 15 munud yn gynnar i lenwi ychydig o waith papur cyn i’r sesiwn ddechrau.

Darperir lluniaeth yn y digwyddiad.

Archebwch eich lle heddiw!

**********

Imagine if there was a marketing strategy that could double the quantity and quality of your website hits for free? It exists. It’s called SEO and it’s more simple than you think.

Who is this workshop for?

Once a term whispered by adept website developers and technologists alike, Google has now put SEO (Search engine optimisation) in the hands of the business owner. This workshop is for entrepreneurs and sole traders who have heard of SEO but never had the chance to get to grips with it.

Attendees may also have a basic understanding of SEO but would like some support on how to implement it.

What will the workshop cover?

This session will cover the 3 essential elements of SEO including; Keywords, Content and Backlinks. Aled will explain what SEO is and how it can double the traffic of any website and the best methods of tracking your SEO with Google search console.

The session will end with a pop quiz, with a prize of 5 hours free consulting from someone who has worked in the Google shirt!

About the Presenter

Born in Abergavenny, grown in Pembrokeshire and made in Cardiff; Aled Nelmes is a 24 year old Digital Marketer based in central Cardiff. Aled’s journey in marketing reached a high level after joining Google’s Digital Garage team in Cardiff whilst in second year of University.

Aside from campaigning for Men’s Mental Health with ‘Cry With Me Lads’ Aled now works for Wales’ leading online educator; Learna LTD. With a ‘Why-first’ marketing policy, Aled’s marketing aims for the emotion rather than manipulation through SEO, Social Media Marketing and PPC.

  • Featured Press “Career inspiration from the student who bagged a dream job at Google while still at uni” - The National Student
  • “Aled has helped pitch artists to BBC Radio1 and 6Music and now works for Google's Digital Garage” - University of South Wales
  • “Students organise night of live music to help feed Cardiff's homeless” - Unipaper

Social Media: @alednelmes

LinkedIn - Facebook - Twitter

We encourage you to attend 15 mins prior to the start of the session in order to fill in a small amount of paperwork.

Light refreshments will be provided.

Book your place today!

Mae Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Carmarthen Enterprise Hub funded by the Welsh Government with the support of the European Regional Development Fund.

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

SA31 3EQ

Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin

Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg

Carmarthen

SA31 3EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved