Sesiwn wybodaeth llywodraethwyr ysgol Prifysgol Caerdydd/Cardiff University...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room 0.86 Redwood Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NB

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Ydych chi’n chwilio am gyfle sy’n eich cefnogi i ddatblygu sgiliau newydd ac yn cynnig profiad o arwain, wrth gefnogi’r genhedlaeth nesaf i gyflawni eu potensial? Os felly, ydych chi wedi ystyried bod yn llywodraethwr ysgol? Gallai bod yn llywodraethwr ysgol wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant a phobl ifanc yn eich cymuned, felly beth am fynd ati i gael gwybod rhagor.

Yn unol â’n hymrwymiad cenhadaeth ddinesig i gyfrannu at wella ansawdd addysg yng Nghymru, mae’r Brifysgol wedi sefydlu Cynllun Llywodraethwyr Ysgol i Recriwtio Staff i gefnogi ein staff i ddod yn llywodraethwyr ysgol a chwarae rhan flaenllaw o ran cefnogi ysgolion lleol.

Ymunwch â ni ar 25 Hydref lle byddwn yn cynnal sesiwn wybodaeth fewnol am lywodraethwyr ysgol, mewn partneriaeth â Gwasanaethau Llywodraethwyr Cyngor Caerdydd. Mae’r sesiwn yn gyfle i staff gael gwybod rhagor am rôl llywodraethwr ysgol, y mathau o lywodraethwyr ysgol a’r rolau gwahanol sydd ar gael, cyfleoedd hyfforddi a sut i wneud cais am leoedd gwag presennol o fewn ysgolion yng Nghymru a thu hwnt.

Dewch i’r sesiwn i gael rhagor o wybodaeth, clywed gan staff presennol sy’n llywodraethwyr ysgol a chael cyfle i ofyn cwestiynau a rhwydweithio dros ginio.


Are you looking for an opportunity that supports you to develop new skills and gives leadership experience, whilst supporting the next generation to reach their potential? If so, have you thought about becoming a school governor? Becoming a school governor can make a real difference to the lives of children and young people in your community so why not find out more.

In line with our civic mission commitment to contribute to improving the quality of education in Wales, the University have set up a School Governors’ Staff Recruitment scheme to support our staff to become school governors and play an active role in supporting local schools.

Join us on the 25 October where in partnership with Cardiff Council’s Governor Services we will be hosting an in-house school governors’ information session. The session is an opportunity for staff to find out about the role of a school governor, types of school governor and different roles available, training opportunities and how to apply for current vacancies within schools in Wales and beyond.

Come along to the session to find out more, hear from current serving staff school governors and have an opportunity to ask questions and network over lunch.

Date and Time

Location

Room 0.86 Redwood Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved