Sesiynau Galw Heibio Ar-lein | Online Drop-in Sessions

Sesiynau Galw Heibio Ar-lein | Online Drop-in Sessions

Actions and Detail Panel

Free

DIGWYDDIAD AR-LEIN | ONLINE EVENT

About this event

[scroll down for English information]

Sesiynau Gefnogaeth Ar-lein i Athrawon

Ydych chi am ddefnyddio Casgliad y Werin gyda'ch disgyblion, ond angen cymorth? Archebwch sesiwn gefnogaeth rithiol 1 wrth 1 am ddim heddiw!

Mae Casgliad y Werin yn dathlu hanes, diwylliant a phobl Cymru. Mae'n adnodd gwerthfawr o ddeunyddiau perthnasol lleol all helpu disgyblion i ddarganfod eu treftadaeth a datblygu dealltwriaeth o'u cynefin.

Archebwch sesiwn gymorth hanner awr gyda Swyddog Addysg Casgliad y Werin, Catalena Angele. Cynhelir sesiynau ar Microsoft Teams a chânt eu teilwra i'ch anghenion. Byddwn ni'n e-bostio dolen Teams atoch ar ddiwrnod eich sesiwn.

Gall y sesiynau gynnwys:

 • Taith rithiol o gynnwys Casgliad y Werin a'r Adran Addysg
 • Sut i greu cyfrif a dechrau cyfrannu
 • Sut i greu Casgliadau a Straeon
 • Ble i weld ein cynnwys ar Hwb
 • Hawliau digidol – sut all ein cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwahanol
 • Unrhyw beth arall!

Online Support Sessions for Teachers

Would you like to use People's Collection Wales with your learners but need some help? Book a free 1-2-1 virtual support session today!

People's Collection Wales is dedicated to the history, culture and people of Wales. It is a rich source of locally relevant material that can help learners discover their heritage and develop their sense of cynefin.

Book a 30-minute support session with People's Collection Wales Learning Officer Catalena Angele. Sessions will run via Microsoft Teams and will be tailored to your needs. We will email your Teams link on the day of your session.

Sessions could include:

 • A general tour of PCW content and the Learn section
 • How to create an account and start contributing
 • How to create Collections and Stories
 • Where to find us on Hwb – content search and PCW resources
 • Digital rights – how can our content be used and repurposed
 • Anything else!

Share with friends