Free

Sesiynau Marcio Cefnogol Cynradd- Ymresymu Rhifyddol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coedwig Coed Y Brenin Visitors Centre

Dolgellau

LL40 2HZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sesiynau Marcio Cefnogol Cynradd- Ymresymu Rhifyddol

Bydd GwE yn cynnig cefnogaeth i ysgolion cynradd eto eleni ar farcio’r prawf Rhifedd (Ymresymu). Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gan dîm Rhifedd GwE, sydd wedi cael hyfforddiant ychwanegol ar hyn gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER), sef datblygwyr y prawf. Y nod fydd uwchsgilio’r arweinydd rhifedd pob ysgol fel bod ganddynt well dealltwriaeth a gwybodaeth am y cynlluniau marcio ar gyfer yr ystod gynradd lawn (Blynyddoedd 2–6) ac fel y gallant weithredu fel yr ‘arbenigwr’ mewnol yn yr ysgol, gan gefnogi aelodau eraill o staff. Ceir hefyd gyfle i drafod y dadansoddi diagnostig ar y canlyniadau, fel y bydd eich arweinydd rhifedd yn gallu adnabod yn well gryfderau’r ysgol a’r meysydd sydd i’w datblygu o ran ymresymu rhifiadol.

Bydd y sesiynau hanner diwrnod yn cael eu cynnal ar draws y Rhanbarth, gyda chyfle i’r Arweinydd Rhifedd fynychu’r lleoliad fwyaf cyfleus.

Er mwyn i’ch arweinydd rhifedd fanteisio’n llawn yn sgil mynychu’r digwyddiad hwn, awgrymwn:

  • Eu bod wedi darllen drwy’r cynlluniau marcio ar gyfer yr holl brofion (Blynyddoedd 2–6) cyn y digwyddiad
  • Eu bod wedi marcio, neu drafod marcio, canran o bapurau cyn y digwyddiad, fel eu bod yn ymwybodol o unrhyw anawsterau neu anghysondebau penodol yn eich ysgol.
  • D.S.Dylid dod â sgriptiau a farciwyd gyda hwy, a rhai heb eu marcio, fel y gellir cwblhau’r gwaith yn rhan o’r sesiwn. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r arweinydd rhifedd rannu negeseuon allweddol gyda staff eraill ar ôl dychwelyd i’r ysgol, gan sicrhau, drwy hynny, fwy o gysondeb a hyder wrth farcio’r sgriptiau sy’n weddill.
Share with friends

Date and Time

Location

Coedwig Coed Y Brenin Visitors Centre

Dolgellau

LL40 2HZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved